نقش فضای مجازی در های قتیلهفهتايكهف گذ جشیتعو فرزندخواندگي

ایران در

Asre Ertebat - - ويژه - پريسا خسروداد Khosrodad.news@gmail.com IT ICT IT

هفته گذشته، آخرین هفته منتهي به مهر بود كه همچون نامش بوي دغدغه و شلوغي مي داد. در این هفته، از افشاگري باندبازي هاي موجود در حوزه بازي هاي رایانه اي گرفته تا رونمایي از چهار سامانه با موضوع فعالیت بسیار متفاوت از یكدیگر مورد انتشار قرار گرفت كه بازتاب هایي را نیز به همراه داشت. اما وزارت ارتباطات نیز كه به موجب حضور وزیر جدید ارتباطات، روزهاي پرمشغله و البته پرخبري را سپري مي كند، شاهد یك انتصاب بود كه واكنش هایي را نیز در پي داشت. در این گزارش به تحلیل و ارزیابي اهم اخبار ICT ایراني در هفته اي كه گذشت، مي پردازیم.

سلطه ژن برتر در حوزه گیم

هفته گذشته، یکي از ســازندگان بازي هاي رایانه اي، به افشــای اطلاعاتي اقــدام کرد که نه تنها براي جامعه و خانواده ها هشداردهنده بود، بلکه از نفوذ آقازاده ها در این حوزه خبر مي داد. در این خصوص بابک کرباســي اظهار کرد، کم کم به جایی رســیده ایم که خیلی نباید نگران بازی هــای خارجی باشــیم، بلکه از دو ســال پیش تاکنون باید مراقــب تولید داخلی باشــیم تا از جانب آنهــا فرزندانمان ضربه نخورند. وي گفــت، برخي بازي هاي رایانه اي ایرانــي اگر وارد حــوزه صادرات شوند شاید بعضی از کشــورها واردات آنها را ممنوع کننــد. وي محتــواي بازي هاي رایانه اي ســاخت ایران را به نوعي مشــابه فیلمفارسي هاي قدیمي دانست و با یادآوري اینکه واردات را رها کنید و یکی جلوی این بازی داخلی زرد ایرانــی را بگیرد گفت، در بعضي از بازي هاي ایراني که در آن از ادبیات سخیف استفاده ميشود، نقش قهرمان بازي را هنرپیشــه فیلم هاي قدیمي فارسي ایفا و قســمت هاي اکشــن آن را بازي مي کند یا بازي دیگري از روي یک کتاب ژاپني ساخته شــده که قهرمان آن زن 25 ســاله ژاپني اســت که با حضور در اماکنــي مانند بار و مشروب فروشي ماجراهایي را دنبال مي کند و جالب این اســت که بازي مذکــور برنده بهترین جایزه وزارت ارشاد نیز شده است. کرباســي با اشــاره به وجود مافیا و حضور آقازاده ها در حوزه بازي هاي رایانه اي گفت، بزرگ ترین شــرکت ایراني فعال در زمینه ســاخت بازي هاي رایانه اي متعلق به دختر آقاي «ن» است که سال گذشته 14 میلیارد تومان وام از دولت براي این کار گرفت.

ارتباط فضاي مجازي با قتل هاي 96

سخنگوي قوه قضاییه، هفته گذشــته ضمن مصاحبــه اي نقــش فضاي مجــازي را در بروز قتل هاي فجیعي که از آغاز ســال 96 تا کنون رخ داده است موثر دانست. وي اظهار کرد، در سال 96 قتل های فجیع نســبت به مدت مشــابه ســال قبل بیشتر شــده اســت. البته نمی گوییم همه اش آثار فضای مجازی است، اما برخی کارشناسی ها حکایــت از آن دارد که فضــای مجازی هم بی تاثیر نبوده اســت. گمانه زني ها حاکي از این اســت که اشاره ســخنگوي قوه قضاییه به قتل نوجوان 11 ســاله اي بــود که قاتل وي در هفته هاي منتهي به آخر شهریورماه دستگیر شد. بر اساس این حادثه هولناک، چهــار روز قبل از دســتگیري قاتل، ناپدید شدن پسر 11 ســالهای در پارکی در حوالی میدان رازی اعلام شــد. در همان ســاعات اولیه، تحقیقــات تیم جنایی متوجه پســر جوانی شــدند کــه به صورت مجــردی در خانه ای مقابل پارک زندگی می کرد. وجود آثار جراحت روی این فرد باعث بروز شــک بیشــتر شــد. وي در بازجویی های ابتدایی منکر قتل شــد، اما با توجه به ســرنخ های علمی موجــود تحقیقات از ایــن فرد ادامه پیدا کرد تا اینکه به قتل کودک 11 ســاله اعتراف کرد. متهم پس از جنایت جســد را به کیلومتر 55 جاده تهران- قم منتقل و در آنجا رها کرده بود کــه ماموران با حضور در این محل جسد را کشف کردند. بــر اســاس ایــن گــزارش، نقــش موثر فضــاي مجــازي در بــروز رفتارهــاي پرخطرافــراد جامعــه، به ویژه کــودکان، نوجوانان و جوانان اثبات شــده اســت. اما انجــام آسیب شناسي هاي روان شناســانه روي این گونــه پدیده ها مي توانــد به اخذ راهکارهایــي بــراي کاهش نــرخ جنایات مرتبط با فضاي مجازي منجر شود.

هفتــه ســامانه ها؛ از متكدیان تا فرزندخواندگي

شــاید بتــوان هفته گذشــته را به نوعــي هفته سامانه ها نامید. در آخریــن هفتــه شهریورماه، سه سامانه افتتاح شــد که امیدواریــم حیاتي طولاني داشته باشند و مانند بسیاري از سامانه هایي که پیش از این افتتاح شده اند پس از مدتي از کار نیفتند و براي مصارفي همچون مانور مســوول الف بــراي نمایــش عملکرد در سازمان ب افتتاح نشده باشند. بر این اساس، ســامانه متکدیان، نخستین سامانه اي بود که خبر راه اندازي آن منتشر شد. متولي این ســامانه، وزارت کشور است و اهداف راه اندازی این سامانه، دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح، منظم و مســتمر در خصوص متکدیان کشور، تســریع در ثبت و پــردازش آمار و ارایه گــزارش به مدیران و برنامه ریــزان و اطلاع رســانی مســتند و صحیح در خصوص وضعیت تکدی در کشور اســت. ورود اطلاعات در این سامانه توسط اردوگاه های نگهداری و ساماندهی متکدیان و آسیب دیدگان اجتماعی صورت مي گیرد و طي این اقدام امکان ارایه تعداد و اســامی متکدیان بــه تفکیک جنس، ســن، محل ســکونت، تحصیلات و امکان ارایه نمودار و نقشه و تعیین وضعیت پراکندگی متکدیان در مناطــق مختلــف، امکان شناســایی با استفاده از اسکن عکس، اثر انگشت و اسکنر چشــمی، امکان ورود اطلاعــات جدید به نرم افزار و اســتخراج ســریع نتایج، امکان تشــکیل فایل ) پرونده( برای هر متکدی و ارزیابی وضعیت فرد طی ســالیان متمادی ممکن می شود. سامانه بعدي، سامانه فرزند خواندگي است که متولي آن ســازمان بهزیســتي اســت. این طرح کــه به صورت پایلــوت در تهران انجام می شود، برای ســه گروه از متقاضیان راه اندازی شــده اســت. افرادی که صاحب فرزند نمی شوند، خانواده هایی که یک فرزند دارند و در مرحله ســوم نیز دختران مجرد بالای 30 ســال می توانند بــرای ثبت نام و تقاضــای فرزندخواندگی در این ســامانه اقدام کنند. ســامانه ســوم، ثبت تخلفات جادهاي است که ناجا مســوولیت آن را به عهــده دارد. با اســتفاده از این ســامانه، رفتار غیرمنطقی رانندگان در جاده های سراسر کشور رصد و کنترل مي شود. سامانه دفاع مقدس نیز از جمله سامانه هایي بود که در هفته گذشــته خبــر از رونمایي قریب الوقوع آن داده شد. متولي این سامانه سازمان اســناد و مدارک دفاع مقدس است که با همین نــام فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

اتلاف 60درصد پهنــاي باند روی تلگرام

هفته گذشــته، معاون مرکز فضــای مجازی کشــور در همایشــي حضور یافت که طبق معمول، موضوع تلگرام در راس ســخنراني وي قرار داشت. به گفته وي، بیــش از 60 درصد پهنای باند کشــور توسط تلگرام اشغالشده است. وي همچنین افزود، این شــبکه پیام رسان در حال حاضر نزدیک به 40 میلیون کاربر دارد که ساعت 22 تا یک شب بیشترین ساعت ترافیکی آن است. وي آمار دیگري نیز در خصوص تلگرام ارایه داد؛ از جمله اینکه 580 هزار کانال در تلگرام در حال حاضر در کشــور وجود دارد که در این میان 16 کانال تلگرامی بالای یک میلیون نفر عضو دارد. همچنین بیشــترین تعداد عضو یک کانــال تلگرامی 3میلیون و 400 هزار نفر است و بیشترین بازدید از یک پیام نیز در حال حاضر 20 میلیون نفر است. وي همچنیــن به ابلاغ ســند ســاماندهی فعالیت شــبکه های پیام رســان موبایلی و شــبکه های اجتماعی در داخل کشور اشاره کرد. بر اســاس این گزارش، گرچه ســند مذکور با هدف ســاماندهي فعالیت آشفته و بدون سامان پیام رسان هاي خارجي تدوین شده اســت، اما بیم آن مي رود به سرنوشتي مشــابه پیوســت فرهنگي تماس تصویري دچار شــود. این پیوســت به ابعاد فرهنگي برقراري تماس تصویري توسط اپراتور رایتل در آن زمــان که تماس تصویــري، خدمتي بســیار نــو و خلاقانه محســوب مي شــد مي پرداخت، اما آن قدر به درازا انجامید که منقضي و به عبارتي اکسپایر شد.

یك انتصاب پرحاشیه

بد نیســت حال که با تکیه جهرمي بر مسند وزیــر ارتباطــات، موضــوع جابه جایــي مدیــران و تصــدي پست ها داغ شده است، به حواشي انتصابي که در هفته گذشته روي داد بپردازیم. هفته گذشــته با صدور حکميتوسط وزیر ، ناصرعلي سعادت جایگزین نصراله جهانگرد به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات شــد. اما چرا این تغییر با حواشــي همراه بــود؟ ایــن جابه جایــي مخالفان و مدافعاني در صنف به همراه داشت که در پي به آن مي پردازیم. مدافعان این تغییر بر این باورند که همواره جاي بخش خصوصي بهعنوان مدافــع و تامین کننده منافع بخش خصوصي در کمیســیون تنظیــم مقررات خالي و اشغال این پست توسط فردي دولتي اقدام نابجایي بوده اســت. اما مخالفان این انتصاب مدعي هســتند که این اقدام نه تنها باعث حل مشکلات فعالان خصوصي در زمینههایي همچون بیمه و مالیات نميشود، بلکه شــاید حضور یک فرد در رگولاتوري، آن هم از صنفــي که عملکــرد آن در میان فعالان موجود با انتقادات شــدیدي همراه اســت، مي تواند رانتي براي عده اي خاص و به ویژه شــرکت های ارایه دهنــده خدمات اینترنتی ایجاد کند. امــا محافظه کاران نیز به گونــه دیگــري از این انتصاب برداشــت مي کننــد. آنها معتقدنــد از این پس بخش خصوصي نمي توانــد بهانه اي بابــت اینکه دولت در تصمیم گیري هاي خود، نماینده اي از بخش خصوصي ندارد، داشــته باشــد و به عبارت ســاده تر، این انتصــاب توپ را از زمین دولت به زمین بخش خصوصي پرتاب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.