تقویم تاریخ ICT ایران

Asre Ertebat - - ايستگاه -

10 سالپيشدرچنينهفتهای، دومينهمايشملي مناسبسازيمحيطشهريبارويكردفناورياطلاعات برگزار شد. همايش ملي مناسبسازي محيط شهري براي جانبازان، معلولان و سالمندان با رويكردهاي سامانههاي حملونقل شهري و بينشهري و کاربرد

IT و دسترسي الكترونيكي برگزار شد. مناسبسازي خدمات حملونقل زميني، هوايي و دريايي، کاربرد دسترسيالكترونيكي دربرابرسازي فرصتها، بررسي و مقايسه تسهيلات دسترسي جانبازان، معلولان و سالمندانبه سامانههاي حملونقل و فناورياطلاعات در ايران و ساير کشورها، کاربرد خدمات پزشكي يا توانبخشي به روش از راه دور، کاربرد فناوريهاي کمكي در حملونقل درونشهري و برونشهري و دسترسيالكترونيكياز جمله محورهاياين همايش بود. همچنين قوانين و مقررات ملي و بينالمللي براي مناسبسازي سامانههاي حملونقل و دسترسي الكترونيكي، نقش سازمانهاي دولتي و خصوصي در مناسبسازي سامانههاي حملونقلالكترونيكي و چالشها و موانع دسترسي جانبازان، معلولان و سالمندان به سامانههاي حملونقل و فناوريهاي کمكي، از ديگر محورهاي اين همايش بودند.

10 سالپيشدرچنينهفتهای، ملتکارتپزشكان صادر شد. پزشك دارنده اين نوع کارت میتوانست بهصورت روزانه و ماهانه در خصوص انتقال وجه از حساب خود اقدام کرده و سقف برداشتش را تعيين کند. امكان خريد کالا و خدمات از طريق اينترنت و پايانههای خودپردازاز ديگر مزايای ملتکارت پزشكان بود. اين کارتها مغناطيسی و دارای رمز مخصوص بود و خريد سريع و آسان از فروشگاههای معتبر طرف قرارداد شبكه بانكی، از مهمترين مزايای آن محسوب میشد. همچنين سامانه متمرکز دريافت قبوضبانك ملت به بهرهبرداری رسيده بود و ارايه خدمات ويژه به حداقل20 شرکت خدمات مشترکان آغاز شد. در آن زمان توافقهای نهايی با مسوولان شرکت گاز استان تهران نيز انجام شد و قبوض مشترکان اين شرکت از شهريور ماه 86 از طريق سامانه متمرکز قبوض بانك ملت، دريافت میشد. با انعقاد قرارداد نهايی ميان بانك ملت و شرکت خدمات مشترکان، سامانه متمرکز دريافت قبوضبااستفادهاز شناسههای پرداخت، فعال و دريافت وجوه قبضها امكانپذير شد. دارندگان قبوض گاز استان تهران میتوانستند علاوه بر مراجعه به شعب، قبضهايشان را بااستفادهاز حسابهای متمرکز خوداز طريق سيستم تلفنبانك، پيام کوتاه تلفن همراه واينترنتبانك پرداخت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.