نگاهیبهتغییرات درتجربهکاربریگلکسی S8

Asre Ertebat - - موبايل -

به زحمت افتادن کاربران در اســتفاده از یک محصول بدترین اتفاقی است که میتواند برای هر کالایی رخ دهد. هرچند در زمان طراحی هر محصول بســیاری از موارد لحاظ میشــود اما این تجربه واقعی کاربران اســت که میزان موفقیت طرح را در محصول نهایی تعیین میکند. مثلا همــه ما آب میوههایــی را به خاطــر داریم که در کیسههای پلاستیکی عرضه میشد. روی این کیسهها نقطهای برای باز کردن آن مشخص شده بود. اما درصد بسیار بالایی از مصرف کنندگان آب میوه را از ته کیسه باز میکردند. زیرا تجربه کاری ثابت کــرده بود هم باز کردن کیسه از آنجا راحتتر است و هم در این حالت کل محتوای آن به راحتی نوشیده میشود. مقوله «تجربه کاربری » یا ‪User Experience (UX(‬ با هدف رفع این چالشها پا به دنیای طراحی محصولات گذاشته است. کارشناســان تجربه کاربری با مطالعه رفتار کاربران سعی دارند تا راحتترین و در عین حال بهینهترین راه را پیشروی کاربران قرار دهند. در گوشــیهای هوشــمند ایــن موضــوع نقش پررنگتری بــه خود میگیرد، جایــی که در کنار «تجربه کاربــری » موضوع «رابــط کاربری » هم مطرح میشود تا با برقراری یک ارتباط بهینه میان ســختافزار و نرمافزار دســتگاه، راحتترین، ســریعترین و کارآمدتریــن تجربهها برای کاربران طراحی و خلق شود. به گفته شرکت سامسونگ، طراحان گلکسی

S8 با اتکا به تجربه چندین نســل سری S ، تمامی عناصر دستگاه را به نفع راحتی بیشتر کاربران تغییر دادنــد. ژوان پارک، عضو تیم نوآوری موبایل سامســونگ در مــورد تجربه کاربری گلکســی S8 میگوید: کلیت مفهوم تجربه کاربری گلکسی S8 به جریان انداختن یک ریتم جدید اســت. کلمه ریتم از ریشــه

sreu به معنــی جاری بودن میآیــد. ما این مفهوم را برای معرفی تجربه کاربری نوین گلکسی S8

در نظر گرفتیم. در این گوشــیها به منظور ایجاد تجربه کاربری مستمر عناصر بصری و صوتی یکپارچه و منسجمتر شدهاند. به گفته پارک، تجربه کاربری چیزی نیست که بتوان به راحتی آن را روی صفحه نمایش دید. بلکه جریان پیوسته از کارهایی است که کاربر با گوشی خود انجام میدهد. بنابراین تمامی عناصر گوشی باید در هماهنگی کامل با یکدیگر باشند. در طراحی این گوشی، با حذف دکمههای فیزیکی هوم و جایگزینی آن با دکمههای لمسی، کاربران با کمترین اســکرول و حرکت، محتواهای بیشــتری را میبینند. همچنین تمامی اپلیکیشــنها، منوهــا و بخشهای تصویری با الهام از بازی نور و سایه طراحی شده است. مواردی همچون پــاک کردن حافظه پنهان گوشــی، مدیریت برنامهها، تماس ســریع با مخاطبین و ساخت آســان GIF از جمله مواردی هســتند که میانبرهای کاربردی پنلهای اج را تشــکیل دادهانــد. همچنین دسترسی به متنها و عکسهای ذخیره شده بدون نیاز به باز کردن اپلیکیشــنی خاص و از طریق پنلهای اج امکانپذیر شده است. صفحهنمایش همیشه روشن یکی دیگر از بخشهایی است که به گوشیهای جدید سامســونگ اضافه شده است. برای بهرهوری بیشتر و استفاده سریع از برنامههای گوشی، کاربران میتوانند فهرستی از کارهای روزانه را به همراه متنها و تصاویر دلخواه در نمایشگر همیشه روشن بیاورند و بهطور ثابت در طول روز آنها را پیش چشمان خود داشته باشند. علاوه بر این کاربران بدون باز کردن اپلیکیشن مربوطه، میتوانند موسیقی در حال پخش را از صفحهنمایش همیشه روشــن کنترل کنند. نمایش تاریخ شمســی در این بخش نیز برای کاربران ایرانی در نظرگرفته شده است. همچنین با قابلیت پیش نمایش نوتیفیکیشنها، تمرکز کاربر روی ویدئو یا بازی بیشتر میشود. استفاده سریع از برنامهها، منوها و امکانات گوشی با حذف موانع و عناصر مزاحم باعث شده تا کاربران امکانات بیشتری را در زمان کار با گلکسی S8 تجربه کنند. هیونگ کیونگ کیم، یکی دیگر از اعضای دفتر نوآوری موبایل سامســونگ در این مورد میگوید: ما بهطور مداوم به ایدههای دیگر همــکاران گوش میکنیم و به وبلاگهای مختلف سر میزنیم تا نیازهای فعلی بازار را بهتر درک کنیم. همچنین بررسی محصولات پیشین توسط کاربران را نگاه میکنیم تا در طراحی محصولات آینده از آنها استفاده کنیم. این مطالعات به همراه تجربیاتی کهاز نسلهای قبل سری S به یادگار مانده، از گلکسی S8 و عوامل تشکیل دهنده تجربه کاربری آن، محصولی

متفاوت ساخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.