کدام لپتاپ را انتخاب کنیم؟

Asre Ertebat - - بررسي - معصومه علیگل

اگــر از جملــه کاربرانی هســتید که بــا مدلســازیهای ســهبعدی یا مهندســی ســروکار دارید، بهطورحتم به ورکاستیشــنهای )ایســتگاه کار یــا بهطــور دقیقتر به یک میــز کار مجازی( ســیار و قابــل حمل نیز نیــاز خواهید داشــت. در ایــن شــماره قصد داریــم دو سیســتم Dell ‪Precision 7520‬ و ‪Lenovo ThinkPad P 51‬ را از نظــر طراحی، ارزش پولــی، طول عمر باتری، نمایشــگر، صفحهکلیــد و تاچپد مورد مقایســه قرار دهیم. هر دو لپتــاپ را از جمله ورکاستیشــنهای 15 اینچی پیشرفته باید بهحساب آورد. طراحی

هــر دو لپتــاپ ‪Lenovo ThinkPad P51‬ و ‪Dell Precision‬ 7520 سنگین و حجیم هستند. در طراحی هر دو سیستم، قدرت نسبت به قابل حمل بودن در اولویت اول قرار گرفته است. با این حال ThinkPad P51 با داشتن 63/2 کیلوگرم وزن، کمی سبکتر از 7520‬ ‪Precision 2/85 کیلوگرمی طراحی شده اســت. میزکار مجازی دل با 02/33 میلیمتر ضخامت، نسبت به P51 با 90/25 میلیمتر ضخامت، به شکل قابل توجهی ضخیمتر است. از نظر ظاهری هیچیک از لپتاپها چندان زیبا و خاص طراحی نشدهاند. در ساخت بدنه Precision از فیبرکربن استفاده شده که ظاهر بسیار بهتری نسبت به ThinkPad پرکلاغی دارد. هر دو سیستم تحت استانداردهای MIL-SPEC طراحی شدهاند تا در مقابل ضربههای شدید، تکان و دمای هوا مقاومت داشته باشند.

نتیجه: مساوی. لپتاپ ThinkPad به شکل قابل توجهی سبکتر است، اما Precision ظاهر جذابتری دارد. صفحه کلید، تاچپد و دکمههای اشارهگر

در هر دو ورکاستیشن از صفحهکلیدی راحت و قدرتمند استفاده شده است. بهطور معمول صفحهکلیدهای ThinkPad در بازار از محبوبیت بیشتری برخوردارند، اما در لپتاپ P51 کلیدها کمی ســفت بهنظر میرســند. با اینحال، تایپ کردن با چنین سیستمهایی مانند آب خوردن میماند. ارتفاع کلیدها در هر دو صفحهکلید 7/1 میلیمتر است. معمولا ارتفاع میان 5/1 تا 2 میلیمتر را معمول بهحساب میآورند. هر دو ورکاستیشن دل و لنوو، از تاچپدهایی برخوردارند که سه دکمه در آنها به کار رفته است. وجود این سه دکمه باعث شده است تا عمل جهتیابی در چنین سیستمهایی نســبت به تاچپدهای بدون دکمه، بسیار دقیقتر انجام شود. تاچپد هر دو لپتاپ عملکرد بسیار دقیقی دارد، با اینحال تاچپد لنوو ‪55.88 ×101‬ میلیمتر ابعاد دارد و از تاچپد ‪55.88 99.06×‬ میلیمتری دل کمی بزرگتر است. با اینکه تمام کاربران از دکمههای اشارهگر استفاده نمیکنند، اما سازندگان لپتاپ دکمههای نشــانگر را با بیشترین دقت و ســازگاری برای لپتاپها تعریففمیکنند. هر دویاین ورکاستیشنها دکمههای نشانگرمخصوصبه خود را دارند و در میان کلیدهای Gو Hتعبیه شدهاند. از نظر کارشناسان، دکمه نشانگر TrackPoint لنوو با رنگ قرمز روشن خود، نسبت به دکمه آبی رنگ دل، بافت بسیار بهتری دارد.

نتیجه: برنده این بخش از رقابت، ‪ThinkPadP P51‬است که دکمه نشانگر بهتری دارد و تاچپد آن نیز کمی بزرگتر است. طول عمر باتری

هر دولپتاپ دل و لنووبهقدری سنگین هستند که به احتمال زیاد ترجیح میدهید از آنها در کنار پریز برق اســتفاده کنید. با ایــن وجود، باتری ‪ThinkPadP P51‬بســیار بیشــتر از باتری ‪Precision 7520‬ ماندگاری شــارژ دارد. در آزمایشــی که بهعمل آمده است و شامل وبگردی با وایفای بوده، باتری لپتاپ لنوو هشــت ساعت و دو دقیقه و ورکاستیشن دل شش ســاعت و 28 دقیقه ماندگاری شارژ داشته است.

نتیجه: برنده ‪ThinkPadP P51‬ عملکرد

لپتاپاپهایی کــه انــواع مختلفــی از پردازندههــا و کارت گرافیکیکها را دارند، عملکردشــان به شــکل قابــل توجهی به نوع پیکربندیشــان بســتگی دارد. در آزمایشهایــی که روی ‪Precision75 7520‬و ‪ThinkPadP P51‬بهعمل آمده است، هر دو سیستم به پردازنده ‪IntelXeonCPUE3- 1535Mv 6‬ و کارت گرافییک ‪NvidiaQuadroM M2200‬مجهز بودند. لپتاپ Precision 7520 در تمامی بنچمارکها لب مرز قرار داشت. لپتاپ دل در آزمایش ‪Geekbench 4‬ ، که عملکرد کلی سیستم را مورد ارزیابی قرار میدهد، امتیــاز 15.958 را از آن خود کرد، درحالیدرحالیکه لپتاپ لنوو با کسب امتیاز 15.332 در مقام پایینتر قرار گرفت. در آزمایش کارت گرافیک ‪3DMark Ice Storm Unlimited‬ ، لپتاپ Precision با امتیاز 156.543 نســبت به P51 با امتیــاز 137.005 همچنان در راس قرار داشت.

نتیجه: برنده ‪Dell Precision 7520‬ . نمایشگر

برای هر دو لپتاپ، نمایشــگرهای متفاوتی در نظر گرفته شده است، اما هر

کدام از لپتاپها با نمایشگر‪4 K‬ و پنل غیرلمسی مورد آزمایش قرار گرفتهاند. نمایشگر ‪Dell Precision 7520‬ قادر اســت 99 درصد از طیف رنگی sRGB را با 365 نیت از روشنایی پوشش دهد. لپتــاپ ‪ThinkPad P51‬ بــا 172 درصد پوشــشدهی طیف رنگی sRGB ، بالاتر از رقیب خود بوده، و با 271 نیت روشــنایی، تاریکتر از آن است. در آزمایشهای انجامشده مشخص شد که رنگها در نمایشگر P51 که زاویه دید وســیعتری دارد، کمرنگتر هستند. سیستم ThinkPad به یک کالیبراتور رنگی داخلی نیز مجهز است که کار آن تنظیم دمای رنگ عکسها وفیلمها و به نوعی ویرایش آنها است. ارزش مالی

قیمــت تقریبــی لپتــاپ ‪Precision 7520‬ دل و لپتــاپ مبتــدی ThinkPadP51 لنوو، به ترتیب در ســایتهای Dell. com و Lenovo.com حدود 199/1 و / 439/1دلار اســت که این مبلغ قابل تغییر است. مدل پایه ThinkPad به پردازنده i7‬ ‪Core و کارت گرافیــک ‪NvidiaQuadroM M1200‬مجهز بوده، درحالیکه مدل پایه Precision فقط از پردازنده i5‬‪Corei و کارت گرافیک مجتمع اینتل تشکیل شده اســت. اگر لپتاپ Precision را مانند Lenovo پیکربندی کنید، قیمت آن 533/1 دلار خواهد بود که حدود 100 دلار بیشتر از ThinkPad است. اگر بخواهیــم هر دو لپتاپ را طبــق پیکربندی زیر یعني نمایشــگر ،4K پردازنــده IntelXeon ، رم 32 گیگابایــت، کارت گرافیــک Nvidia QuadroM2200M2200 و درایو PCIeSSD با حجم 512 گیگابایت مقایسه کنیم، قیمت لپتاپهای Precision و ThinkPad به ترتیب 3/564 و 915/2 دلار خواهد بود. در اینجا 600 دلار به نفع ThinkPad است. نتیجه: برنده ‪ThinkPadP P51‬چون بسیار ارزانتر است. Precision7520‬‪Precision یا 51 ThinkPadP ؟

هر دو سیستم شباهتهای زیادی به هم دارند. اگر قیمت هر دو سیستم را یکسان فرض کنیم، بهنظر میرسد ‪Precision 7520‬ لپتاپ بهتری باشد؛ چراکه هم نمایشگر روشــنتری دارد و هم عملکرد بهتری. با اینحال، فراموش نکنیم که ‪ThinkPadP P51‬چند صد دلار ارزانتر بوده، ماندگاری شــارژ بیشتری دارد و به یک کالیبراتور داخلی نیز مجهز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.