شیوه حمایتی بانکها متناسب با نیاز شرکتهای ICT نیست

Asre Ertebat - - تحليل - ICT ICT ICT ICT CORE ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT SME LC ICT

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران سهشنبه هفته گذشته نشستی تخصصی با عنوان «ابزارهای تامین مالیشرکتهای »باحضورنمایندگانی از صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، پست بانک و بانک پارسیان و جمعیازفعالانصنعت کشوربرگزارکرد. به گزارش عصرارتباط، درابتدایاین جلسه محمدرضاطلایی،رییسکمیسیون اتاق بازرگانی ایران، گفت: تشکلهای مختلف زیرنظرکمیسیون اتاقبازرگانی،در زمینههایمختلفسختافزاریونرمافزاریدر خصوصتامینسرمایهدرگردششرکتهای زیرمجموعه خود مسایل و مشکلات زیادی را مطرح میکنند. به همین منظور تصمیم گرفته شد با حضور فعالان بخش خصوصی و نیز با حضور برخیاز تامینکنندگان منابع مالی و بانکی کشور نشست مشترکی را برگزار کنیم. وی با بیان اینکه البته کسب و کارهای نوپا برای تهیه وثیقه برای بانکها مشکل دارند گفت: با این شرایط میبایست هم راهحلی برای تامین منابع مالی این کسب و کارها ایجاد شــود و هم میزان ریسک فعالیت اقتصادی کاهش پیدا کند. طلایی ادامه داد: سیســتم بانکی کشور میبایست با آنچه در دنیا هست تطبیق پیدا کند و محدودیتی که برای خرید اعتباری توسط بانکها وجود دارد برداشته شود تا امکان خرید اقساطی کالا توسط مردم با اعتبار کارتهای بانکی وجود داشته باشد. درخواست ما این است که سیستم بانکی کشور آمادگی تغییر و تحول را داشته باشد و تغییر قوانین و مقررات بانکی میبایست توسط بانک مرکزی دنبال شود تا تغییر تفکر در برخورد با دانشبنیانها در نظام بانکی کشور شکل بگیرد. طلایی همچنین نقص در قوانین بانکی و گمرکی را از معضلات این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: هرگاه شرکتی میخواهد اقدامبه صادرات کند، گمرک میگویدبارباید در کانتینر قرار گیرداما محموله شرکتهای دانشبنیان، ایده، فکر و نرمافزار است که قابلیت قرار گرفتن در کانتینر را ندارد. این نشان میدهد که قوانین و بخشنامههای کشور در حوزه فناوریاطلاعات ناقصاست. مسعودمهدویکهبهنمایندگیازپستبانک در این جلسه صحبت میکرد، نیز گفت: ما در پستبانک این بحث را داشتیم که باید بتوانیم از ظرفیتهای وزارت ارتباطات استفاده کنیم تا ساختاری برای حمایت ازشرکتهای داشتهباشیم.ازآنجا که در این حوزه شرکتها در زمینه ارایه وثیقه مشکل دارند ما در یکی دو مورد با هماهنگی وزارت ارتباطات بر اساس پروانه به آنها تسهیلات ارایه کردهایم. ویافزود:همچنینازسالگذشتهمامقدمات ایجادیک جدیدرادربانکایجاد کردیم که متناسب با نیازهای بانکی در حوزه بودهوالانبهمرحلهبهرهبرداری رسیده است و از این منظر امیدواریم که حوزه بانکداریالکترونیکی ما گسترش پیدا کند. همچنین در پرداخت تسهیلات هم حوزه جزو اولویتهای ما است که در شرایط برابر برای آن اولویت قائل هستیم. در ادامه این جلسه، خواجه نصیری، مدیر اعتباراتبانک پارسیاننیز در خصوصنحوه تخصیص اعتبار به شرکتهای حوزه به اظهارنظر پرداخت و گفت: شرکتهای کوچک، متوسط و دانشبنیان وقتی در تعامل با بانکها قــرار میگیرند نقایصی دارند که موجب میشود نتوانند انتظارات بانکها در خصوص تعهدات لازم را فراهم کنند. به نظر لازم است همانطور که در دنیا معمول است شرکتهای دانشبنیان که با مسایلاقتصادی آشنا نیستند باایجاد و تاسیس شرکتهایی با تخصص تجاری، مسایل بانکی را انجام دهند. وی در خصوص موضوع تفاهمنامههای بانک با دولتیها برای اعطای تسهیلات نیز گفت: اگرچه تفاهمنامه وجود دارد اما تاکنون معاونت علمی و صندوق از حوزه

موردی را معرفی نکردهاند. در ادامه اما رییس کمیسیون اتاق به عنواننمایندهبخشباانتقادازنبودبرنامهای مشخص در سیستمبانکی کشور در مواجهه باشرکتهایدانشبنیانوحوزه گفت: مطابق روز نبودن قوانین بانکی کشور با آنچه در دنیا هست از دیگر مشکلاتی است که همواره وجود داشته است و میبایست به آن رسیدگی شود. در ادامه جلسه، مقدم از صندوق نوآوری و شکوفایی به ذکر شرایط اعطای تسهیلات به دانشبنیانها پرداخت و گفت: به موجب مقررات موجود شرکتهایی که بیشاز 50 درصد سهامشان دولتی باشد، شرکتهای غیردانشبنیانمحسوبشدهوافرادحقیقی نمیتوانندازتسهیلاتصندوقاستفادهکنند، همچنین ترجیح آن است که شرکتهای متقاضی از این صندوق ســابقه بد مالی نداشته باشند. وی اضافه کرد: تاکنون تعداد 3هزار و 1۷8 شــرکت دانشبنیان تشکیل شدهاند که از مجموعه آنها 3 هــزار و 9۷8 طرح به صندوق ارایه شده است که ازاین تعداد تا انتهای شهریور 2 هزار و 161 طرح مصوب شدهاند و هزار و6۷2 میلیارد تومان تسهیلات اختصاص پیدا کرده است. همچنین از این میزان50درصد پرداخت شده و مابقی چون فاز به فاز اجرا میشوند در موعد مقرر هر فاز مبالغشان پرداخت میشود. وی اضافه کرد: 16 درصد شــرکتهای دانشبنیانی که به ما طرح دادند در حوزه

فعال بودهاند که 255 مصوبه برای آنها داشتهایم و 155 میلیارد به آنها پرداخت شــده و تعداد 85 طرح نیز موفقیتآمیز بودهاند. همچنین تعــداد 185 طرح نیز تسهیلات قرضالحسنه دریافت کردهاند. در این جلسه صادقی نیز به عنوان نماینده صندوق توسعه ملی گفت: قانونگذاراین را در نظر گرفته که بخشی از درآمد نفت به عنوان سهم نسل آینده در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و این صندوق سرمایهای و پساندازی است. سرمایهای که به این صندوق میآید به صورت تسهیلات ارزی در اختیار فعالان بخــش خصوصی قرار میگیرد که البته قید و بندهایی نیز دارد. شرکتها و اشخاصی که حداقل 80 درصد خصوصی باشند میتوانندازاین تسهیلات استفاده کنند. وی اضافــه کــرد: مهمترین مشــکلی که با آن مواجه هســتیم آن اســت که

ها هنوز سازمانیافته عملنمیکنند و مراجعهکنندگان مدارک و شرایط لازم برای دریافت تسهیلات را ندارند. براساساین گزارش درانتهایاین جلسهنیز نمایندگان شرکتهای خصوصی حوزه به ذکر مسایل و چالشهای خود پرداختند. بحث داراییهای نامشهود مثل نرمافزار که بانک آنها را به عنوان وثیقه نمیپذیرد از جمله مسایلی بود که بارها توسط فعالان بخش خصوصی حوزه به آن پرداخته شد. همچنینمسالهپذیرشاوراقبهاداربهعنوان ضمانت که بانکها به آن توجهی ندارند و نیز اوراقی که خصوصیها در معاملات با دولتیها از آنها دریافت میکنند و بانکها حاضر به پذیرش آنها نیستند نیز مشکل دیگری بود که به کرات توسط نمایندگان بخش خصوصی به آن پرداخته شد. موضوع اختصاص به موقع های ریالی که شرکتهای خصوصی به آن نیاز مبرم دارند و پرداخت تسهیلات به شرکتهایی که گردش مالی مناسبی دارند هم از دیگر نکات ذکر شده در این جلسه بود. در این جلسه همچنین یک نماینده بخش خصوصی با ذکراین که بانکها میگوینداز جایی وام بگیرید که پولهای خود را آنجا سپرده گذاشتهاید، گفت: وقتی نرخ سود روزشمار بانکها بسیار متفاوت است نباید این انتظار را مطرح کرد، بلکه میبایست تمهیداتی فراهم شود که همچون دیگر کشورها صاحبان حسابهای بانکی بتوانند اعتبار خود را از یــک بانک به بانک دیگر انتقال دهند. از سوی دیگر برخی فعالان بخش خصوصی این موضوع را نیز مطرح کردند که بسته مشخصیبرایاعطایتسهیلاتبهشرکتها و طرحها وجود ندارد و بعضا برای یک طرح واحد هربانک مبالغ مختلفی را جهتاعطای تسهیلاتاعلام میکند که منطقی نیست. یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی نیز با ذکر مشکلات حوزه نرمافزارگفت: طبیعی است که در صنعت نرمافزار سرمایه شرکت همان نرمافزاراست، کمااینکه در کشورهای خارجی شرکتهای نرمافزاری پتنتها را به جای وثیقه میگذارند وبانکنیز میپذیرند؛ لذا لازم است که در کشور ما نیز برای این مساله اصلاحات و تدابیری اندیشیده شود. در این نشســت همچنین پیشنهاد شد شــرکتهایی که درآمــد ارزی دارند از فاینانسهایی که به تازگی از سوی برخی کشورها به ایران اعطا شده، استفاده کنند. به گفته فعالان بخش خصوصی حاضر در ایننشست، اگر دولت سیاست حمایتی دارد و قصد دارد مردم به جای دلالی به سمت اقتصاد دانشبنیان بروند این امر نیازمند ایجاد بسترهای لازم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.