مجموعه قوانین، مقرراتیورننهگا؛دسهفهایدسویژایستگذار در فضا)ی سم-اخیشبخسرت(

Asre Ertebat - - ويژه - سيامك قاجار قيونلو

*پژوهشگر حقوق سایبر و وکیل دادگستري sgghionloo@gmail.com

در قســمت های قبــل “فیلترینــگ” را در یک ساختار اســتاندارد و در مفهوم صحیح آن یعنی اراده “کنترل اینترنت” در نظــم حقوقی آمریکا، اروپا و کشــورهای آســیایی تحقیق و بررســی کردیم. مشخص شــد کشــورهای پیرو سیستم “حداقلی” ضمن احتــرام به اصــل “جریان آزاد اطلاعات”، اســتثنائات دسترسی را برای حمایت از حریــم خصوصــی، مالکیت فکری، ســلامت روحی و روانی کــودک ) پورنوگرافــی کودک(، نفرتپراکنی )بیگانههراسی و نژادپرستی(، مقابله با جرایم ســازمان یافته و تروریسم، در یک نظام قانونمندِ قابل پیشبینی و با حفظ تناسب براساس کنوانسیون جرایم سایبری و الزامات حقوق بشر و دادرسی عادلانه، مدون کردهاند. در مقابل،

کشــورهای پیرو سیســتم حداکثری، اصل “جریــان آزاد اطلاعات” را با قید اســتثنا به سیاست و مرتبط با سیاست و بدون الزام به رعایت قواعد دموکراسی، اما سعی بر انطباق با میثاقهای حقوق بشــری، پذیرفتند. این گروه از کشــورها، برای اجتناب از توقف یا کند شــدن رشد و توسعه اقتصادی کشــور به شــیوهای کاملا تخصصی به ماهیت اطلاعــات ورود کرده، و اگرچه وســواس زیادی بــرای کنترل جریان اطلاعات سیاســی و مرتبط با سیاســت نشــان دادند اما تلاش کردند تا به “جریــان آزاد اطلاعات اقتصــادی” و دولت الکترونیکی لطمه وارد نشود. در مقالات قبل نشــان دادیم که این عدم لطمه به جنبه های اقتصادی فضای ســایبر نتیجه قطعی آزادیهای اجتماعــی و فرهنگی اســت؛ آزادی نشــات گرفته از حریم خصوصی اشخاص که جز با حرمت داشتن آن، امکان شــکوفایی و رشد در این فضا غیرمتصور اســت. همچنین ســعی شد بهنحوی منطقــی از لایههــا و پلتفرمهای فضای سایبر پردهبرداری کرده و رویکرد گروه کشورهای حداکثــری را در هر لایه جداگانــه تحقیق کنیم )ضرورتی به ایــن کار برای کشــورهای حداقلی وجود نداشــت( و بدین منظــور، بهترین نمونه و مصداق آن را در سیاستهای کشور چین به عنوان دشمن شماره یک آزادی اینترنت در این لایهها به محک آزمون و آمارهای بینالمللی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. دســتاوردهای این کشــور پهناور بــا جمعیت میلیاردی این “گزاره” را به اثبات رساند که گروه کشــورهای پیرو سیســتم حداکثری و متمایل به حداکثر، بــرای مدیریــت فضای ســایبر، نه تنهــا آن بخش از محتوای غیرسیاســی و مرتبط با سیاســت )از جمله آزادیهای مدنــی( را مانع نشــدند بلکه به گونه های مختلــف آن را تقویت کرده، باعث شــکوفایی اقتصاد، اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیکی و بهرهبرداری از دریای بیکران فرصتهای اینترنت شدند.

توضیح داده شد چرا با وجود آنکه وضع مرتبط با سیاست در ایران بهتر از بسیاری از کشورهای سیستم حداکثری است، اما در ردهبندی آمارهای بینالمللی رتبه بسیار پایینی کسب کردهایم از آن جهت که در ایران “اختلاط” در “جریان اطلاعات” حاکم اســت و هیچ تفکیک روشنی بین لایههای مختلف، و بالطبع تفکیک در ماهیت جریان اطلاعات وجود ندارد. ماهیــت اطلاعــات “سیاســی” و رابطــه آن با پلتفرمهای اجتماعی و فرهنگی و اینکه “سیاست” اساسا محتوایی نیست که قابلیت تبدیل به اقتصاد دیجیتال را داشته باشد و تنها یک “قابلیت ساز”و طریقتی اســت که به ســایر روابــط اجتماعی و فرهنگی موضوعیت میدهد تا در نهایت، -اگر آن روابط آزادانه شکل بگیرد، تبدیل به “محصول”ی شود که جمعشان بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال را میسازد. شکست اقتصاد دیجیتال در امتداد شکست اقتصاد سنتی و آن نیز در نبود “محتوا” )آثار ناشی از فکر( و “نبود” محتوا در اثر نبــود پلتفرمهای اجتماعی و فرهنگی، محملــی برای بالندگــی جنبه های مختلف و متنوع زندگــی به وجود نمــی آورد تا موضوعیتی برای مبادله و ایجــاد ارزش افزوده و اقتصاد دیجیتال به وجود آید. نگاهی به فهرســت قوانین و مقررات فضای سایبر و تاســیس شــوراهایعالی و ملی برای مدیریت انفورماتیــک و فضــای ســایبر در “کنتــرل” و “محدودیت” جریان اطلاعات برای “سالم”سازی فضای ســایبر، تحقیقا در مقایســه با طرح های سالمسازی در گذشته نباید باعث تعجب شود اگر بعد از چند سالی، نهایتا چند پلاژ متروکه خروجی آن باشــد، و خودِ “دریا” را با آن همه پتانســیل اقتصادی نهایتا نصیب رقبایمان در همسایگی، به نظاره بنشینیم. بــدون وجــود آزادیهــای اجتماعــی )نه حتی آزادیهای مدنی مانند اعتراضات مســالمتآمیز، وجود نهادهــای غیردولتــی و...( و فرهنگی هیچ تعریف مفیدی از روابط اقتصــادی ممکن نبوده و قرار نیســت هیچ ارزش افزوده ای به وجود آید تا موضوعی برای مبادله و شــکوفایی اقتصاد باشد. اجمالا، جمــع رفتارهای ملی )دولــت داخلی( و فراملــی )دولتهای خارجی( شمشــیر دولبهای ساخته که اگر شــبکه وند ایرانی مشــمول رفتار محدودکننده ملی نشــود، دیر یا زود شکار رفتار فراملی بازیگر خارجی خواهد شد و ناگهان متوجه میشــود همه بنا و کســب و کاری که با خون دل در فضای سایبر ساخته بود، با تصمیم یک فرد، از اپاستور حذف شده و نه تنها هزاران کسب و کار در معرض نابودی قرار گرفته، میلیونها مصرفکننده ایرانی باید محصولی را بدون وجود پشتیبانیهای معمول و مرسوم تحمل کنند؛ و

بدتر از آن، در حوزه دامین، هاستینگ، دیتاسنتر و پرداخت اینترنتی جهانی و سایر خدمات مرتبط با وبمستری، یکی از بزرگ ترین و اصلی ترین شــرکت های خارجی )ریسلو( در ســلب مالکیت فضای میزبانی، طومار موجودیت و هویت ایرانی را در هم میپیچد و از این همه متولی بزرگ مدیریت فضای سایبر که حتی در مقام قانونگذاری به موازات مجلس قانونی کشور عرض اندام کرده، اعتراضی برنمیآید، چون قدرت بر اعتراض وجود ندارد. ما این موضوعات را در بخشهای بعدی در تعریف دقیق “کنتــرل”، “محدودیــت” و “منع” تحت عنوان نتایج قطعی “سیاست” سایبری و نماد آن: فیلترینگ، انسداد و معدوم ســازی مفصل بحث خواهیم کرد. اجمالا برای اینکه “وضع موجود” و وضعیت حقوقی ایران را بررسی کنیم، لازم است تا قدری عمیقتــر از خطوط مختلــف راهبردها و سیاســتها و پلتفرمها لایهبرداری کنیم که به کُنه “باورها” و “رفتارها” یی برسیم تا هرکس و با هردرجه از آگاهی، متوجه تضاد آنتاگونیستی وضع موجود با عناصر اصلی “اقتصاد دیجیتال” و “دولت الکترونیکی” بشود... قبل از آغاز بحث اصلــی، با قوانیــن و مقررات و ساختار فضای سایبر در ایران آشنا میشویم:

قوانین و مقررات مهم فضای ســایبر با تاکید بر محتوا یا منع

ماده 3 قانون نحوه مجازات اشــخاصی که در امور ســمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند مصوب 1372؛ مواد 9 ، ‪11 ،10‬ و 12 قانون حمایت از حقــوق پدیدآورندگان نرمافزارهــای رایانهای مصوب 1379؛ قانون تجارت الکترونیکی ایران در ســال 1382 )صرفا مجازاتهای متعارف و بدون وجود مقررات محدودکننده(؛ مواد 2 تا 6 و 9 تا 12 قانون نحوه مجازات اشــخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجــاز می کنند مصوب 1386؛ ماده 8، تبصره ماده 10 و ماده 13 )تعارض آنتاگونیستی قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 با این ماده( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388-1387؛ ماده 3 )در تعارض کامل با قانون انتشار و دسترسی آزاد( 14 ، 18 به ویژه مواد 21 و 22 و 23 قانون جرایم رایانهای 1388 .

متولیان فضــای ســایبر - نهادها و دســتگاههای متولی محتوا، انفورماتیک و سایبر

- ستاد انقلاب فرهنگی در سال 1359 تاسیس شد تا «انقلاب اســلامی در تمام دانشگاههای سراسر ایران به وجود آید و اساتیدی که در ارتباط با شرق یا غرباند تصفیه شــوند و دانشگاه محیط سالمی برای تدریس علوم عالی اسلامی شود .» - در سال 1359 شــورایعالی انفورماتیک کشور به منظور ســاماندهی به امور انفورماتیک کشور تاسیس شد و زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. - شــورایعالی انقلاب فرهنگی در 19 آذر 1363 تاسیس و هدف از تاسیس آن : «خروج از فرهنگ بدآموز غربــی و نفوذ و جایگزین شــدن فرهنگ آموزنده اســلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه ها و مبارزه با نفوذ عمیق ریشــه دار غرب » عنوان شد. - شــورایعالی فناوری اطلاعات بر اساس ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی، به منظور سیاســتگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فنــاوری اطلاعات، تدویــن برنامههای میانمدت و بلندمدت برای توســعه پژوهشهای کاربردی در قلمرو فنــاوری اطلاعات و همچنین گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه توسعه بخش های مختلف تشکیل شد. - مصوبه هیات وزیران 1387 در خصوص تعیین ســند راهبردی امنیت فضــای تولیــد و تبادل اطلاعات کشور. - تاســیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران یا پلیس ســایبری ایران با نام مختصر فتا در سال 1387 . - در اسفند 1390 به فرمان رهبری، شورایعالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رییسجمهور تشــکیل و مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد شــد تا اشراف کامل و به روز نســبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیمگیری نســبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشــور با این موضوع از حیث سختافزاری، نرمافزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شــورایعالی و نظارت بــر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. در ســال 1395 شــوراهای عالــی انفورماتیک، اطلاع رســانی و امنیت فضای تبــادل اطلاعات )افتــا( منحــل و تمامــي وظایــف راهبــردی “سیاستگذاری” نظارت و هماهنگی آنها در سطح ملی به شــورایعالی فضای مجازی منتقل شــد. شــورایعالی فناوری اطلاعات به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر نام یافت و تمامی وظایف راهبردی “سیاستگذاری” نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورایعالی فضای مجازی منتقل شــد. شــورای مذکور در چارچوب سیاستهای کلی نظام و مصوبات شــورایعالی فضای مجازی فعالیــت میکنــد. همچنین، تمامــی وظایف و مسوولیتهای اجرایی قانونی “اموال” “داراییها” حقوق “تعهدات” امکانــات و تجهیزات دبیرخانه شورایعالی اطلاعرســانی برای خاتمه فعالیت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل شد.

اهــم و رئــوس مصوبــات و احکام شورایعالی فضای مجازی کشور

- سیاســت های ســاماندهی خدمــات پیامکی ارزشافزوده و پیامک انبوه در شبکههای ارتباطی ‪1393 -‬ هرگونــه محتــوا در خدمــات پیامکــی انبوه و ارزشافزوده پیامکی باید با رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرت با ارزشهای ایرانی ـ اسلامی باشد. به منظور پایش محتوا کار گروهی ... هرگونــه فعالیت بــرای ارایه خدمــات محتوایی پیامکــی در چهارچوب قوانین و مقــررات با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکانپذیر اســت... وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی مکلف اســت درصورت وجود خلأ قانونی و یــا مقرراتی پیشــنهادهای لازم را تهیه و بــه تصویب مراجع ذیربط برساند. نحوه برخورد با تخلفات براساس آییننامــهای خواهد بــود که به تاییــد کارگروه میرسد. بهمنظور حفــظ و صیانــت از اطلاعات خصوصی مخاطبان پیام و براســاس قوانین بــه ویژه قانون جرایم رایانهای... حق واگذاری فروش و یا دراختیار قراردادن این اطلاعات به دیگران را ندارند. استفاده از فهرســت مخاطبان خدمات پیامکــی صرفا با رعایت حریم خصوصی کاربران مجاز است... پایــش و ممیــزی محتوایــی کــه در خدمات ارزشافزوده پیامکی اســتفاده میشود به صورت قبل از انتشــار و محتوایی که در خدمات پیامک انبوه اســتفاده میشــود به صورت پس از انتشار خواهد بود... - مصوبه جلسه پانزدهم 1393 مصوبه اول: تعریف شــبکه ملی اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات “به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور” شبکهای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچها و مســیریابها و مراکز دادهای اســت به صورتی که درخواســتهای دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری میشــوند به هیچ وجــه از طریق خارج – کشور مسیریابی نشــود و امکان ایجاد شبکههای اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود. مصوبه دوم: الزامات حاکم بر تحقق شــبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباط فضای مجازی کشور... - مصوبه شــورای عالی فضای مجازی کشــور با موضوع «توسعه فضای مجازی سالم مفید و ایمن » 1394تعریف فضای مجازی سالم، مفید و ایمن؛ فضایی است متشــکل از شــبکههای ارتباطی که در آن محتــوا و خدمات مفیــد در چارچــوب مبانی و ارزش های اســلامی و قوانین و مقررات کشــور ارایه ... و حتیالامــکان در برابر محتوا و رفتارهای آســیبزا محفوظ بمانند. هدف ایجاد و توســعه داوطلبانه، مشــارکتی و قابل مدیریت در جهت: الف( تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن مورد نیاز؛ ب( ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر و ناسالم و ناایمن... - سیاســتهای حاکم بر برنامه ملــی بازیهای رایانهای - 1394 ماده 1 :سیاســتها 1 .اولویتبخشــی به محتوا، فرهنگ سازی عمومی و جریان ســازی فرهنگی در داخل کشــور و در عرصه بینالملــل و مقابله موثر با تهاجم فرهنگــی با تکیه بر اندیشــه ها و ارزشهای اسلامی و سبک زندگی ایرانی-اسلامی؛ 2 .تقویــت و ارتقای ...؛ 3 .ایجــاد فضای رقابتی... تقویت زمینههای مشــارکت موثــر و حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در جهت گسترش تولید، ســرمایهگذاری داخلی و فعالیتهای مشــترک بینالمللی؛ 4 .توســعه برنامههای پژوهشی، رصد و آیندهنگری؛ 5 . حمایت از نخبگان، شــرکتها و موسسات دانشبنیان و ارتقای حمایت از مالکیت آثــار؛ 6. کســب خودکفایی صنعتی، گســترش بازار و افزایش صــادرات محصــولات بازی های رایانهای داخلی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی. ماده2 :نگاشت نهادی ماده3: سایر اقدامات 1 .کلیه بازیهای رایانهای داخلی و خارجی برای انتشار در کشور میبایست از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کنند. 2 .ســازمان صدا و ســیمای ج.ا.ا و ... . اهداف و سیاستهای مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است : 1. مواجهه فعال و مبتکرانه بــا فضای مجازی در سطح ملی و جهانی و توسعه آن به میزان آمادگی قطعی نظام )از نظر فنی و محتوایی( برای استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدات آن 2. به حداقل رســاندن اتکای کشور به کشورهای دیگر در اســتفاده از فضای مجازی و توابع آن در عرصههای فنی 3. جذابسازی و غنیسازی محتوا و خدمات بومی جهت پاسخگویی حداکثری به نیازهای داخلی 4. آموزش عمومــی و فرهنگ ســازی در جهت بالابردن ســواد اینترنتی، هوشیارسازی مردم در مورد مخاطرات فضای مجــازی و انگیزه دادن به مردم برای مقابله با مخاطرات آن در زندگی فردی و اجتماعی 5. مقدم داشــتن محتوا نســبت به زیرساختها، قالبها و خدمات اینترنتی و ســرمایهگذاری بالا و مستمر در زمینه تولید وسیع و زاینده محتوای جذاب بر اســاس اســلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی 6. مشارکت حداکثری نیروها و تشکلهای مردمی متعهد در یک فضای رقابتی جهــت بهرهبرداری بهینه از فرصتها 7. حضور خلاقانه جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در دو عرصه ســخت افزاری و نرم افزاری خصوصا در جهت ابداع خدمات نو، قوی و جذاب 8. ساماندهی تبادل اطلاعات با شبکه جهانی 9. فراهم آوردن شرایط لازم برای دستیابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مــردم، نظام و کلیــه نقشآفرینان در فضای مجازی 10. در نظر گرفتن شرایط جنگ فرهنگی و به تبع آن حاکم کردن روحیه جهادی و گسترش تعامل و همافزایی بین کلیه دستگاهها و نیروهای مردمی در عالیترین سطح از هماهنگی و انسجام 11. ایجــاد آمادگی لازم در عالیترین ســطح به منظور صیانت از زیرســاختهای حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناســب در برابر هرگونه حمله 12. استفاده حداکثری از فضای مجازی به منظور ارتباط و همکاری وســیع و هدفمنــد با ملت ها خصوصا ملل مســلمان در جهــت ترویج و تحقق گفتمان انقلاب اسلامی 13. حضور قــوی و هدفمند نظــام در مجامع و سازمانهای جهانی و ایجاد ائتلافهای قوی مرکب از ملتهــا و دولتها در جهــت کاهش حاکمیت قدرتهای بزرگ در عرصه اینترنت و بهوجود آمدن بستر عادلانه و اخلاقی برای اســتفاده از این ابزار توســط همه ملتها و دولتها و همچنین تامین حقوق ملت ایران در این عرصه.

وظایف و اختیــارات مرکز ملی فضای مجازی

1. انجام وظایف دبیرخانهای شورایعالی؛ 2. تحقق بخشــیدن بــه اهداف و سیاســتهای مرکز و نظارت بر حسن اجرای آنها طبق مصوبات شورایعالی؛ 3. تحقق بخشیدن به اقدامات و پروژههای مندرج در پیوست حکم )بند هـ ( ونظارت بر حسن اجرای آنها در چارچوب مصوبات شورایعالی؛ 4. نظارت و ارزیابی در همــه ابعاد فضای مجازی کشور در چارچوب طرح مصوب شورایعالی؛ 5. تقســیم کار ملی، هماهنگــی و هم افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد، طبق مصوبات شورایعالی؛ 6. پایش و رصــد نظاممند و مســتمر فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی برای کشور؛ 7. برنامهریزی برای حضور قوی و مستمر در مجامع جهانی مرتبط با فضای مجازی به منظور صیانت از حقوق و منافع ملی، بهدســتگیری ابتکار عمل و گسترش تعاملات میان دولتهای همسو در جهت سالم و امنسازی فضای مجازی و امکان بهرهگیری همه کشورها از این فضا بر اساس حاکمیت ملی و عدالت در چارچوب مصوبات شورایعالی؛ 8. مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و همچنین دفاع از زیرســاختهای حیاتی در برابر حملات سایبری؛ 9. انجام مستمر مطالعات راهبردی و آیندهپژوهی در جهت مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحولات فضای مجازی ایران و جهان؛ 10. تدوین نقشه جامع توسعه فاوا، برنامههای پنج ساله توســعه فضای مجازی و تعیین اولویتهای علمی و فناوری فضای مجازی؛ 11. تســهیم و توزیع بودجه طرحهــای کلان یا فرادستگاهی مصوب شــورایعالی از طریق ابلاغ اعتبار یا سایر روش های مصوب شــورای عالی یا قوانین کشور؛ 12. تحقق بخشــیدن به مصوبات کمیسیونهای تعریف شــده در چارچوب مصوبات شورایعالی و نظارت بر حسن اجرای آنها. تبصــره: انجام این وظایــف، با اولویت اســتفاده حداکثری از ظرفیتهای دستگاههای کشور است.

شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات

کمیسیون عالی تنظیم مقررات؛ کمیسیون عالی ارتقاي تولید محتوا؛ کمیسیون عالی امنیت در هشتمین جلسه مورخ ‪1391، 6// 25‬ بر اساس ماده 9 اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، شرح وظایــف و اختیارات و اعضای «کمیســیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشــور » را به این شرح تصویب کرد: - کمیســیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور جهت تنظیم سیاســتها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آییننامههای کلان در همه ابعاد فضای مجازی در چارچوب مصوبات شــورایعالی فضای مجازی تشــکیل میشود و وظایف و اختیارات این کمیســیون به این شرح است: - تصویب معیارها سیاســتها و نظامهای کنترل کیفی و فنی در همــه زمینههای فضای مجازی از جمله امنیت و محتوایی و همچنین سیاست ها و معیارهای ارایه محتوا خدمات توسعه و بهرهبرداری فضای مجــازی کشــور در چارچــوب مصوبات شورایعالی. - سیاستگذاری هماهنگی و تصویب ضوابط کلی صدور مجوز فعالیت و بهرهبــرداری در چارچوب مصوبات شــورایعالی برای ارایه هرگونه فعالیت در فضای مجازی شامل محتوا )اعم از داده، متن، صوت و تصویر( خدمات و زیرســاختهای فنی و ارتباطی. - تدوین و ارایه پیشــنهاد در خصوص تعیین نوع فعالیتها و بهرهبرداریهــای غیر مجاز در فضای مجازی و تعیین جریمه و مجــازات در موارد نیاز جهت تصویب در شورای عالی و عندالزوم ارجاع به مراجع قانونگذاری. - سیاستگذاری در زمینه نرخگذاری برای تمامی خدمات فضای مجــازی در چارچــوب مصوبات شورایعالی. - ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای صادرکننــده مجوزهای ارایه خدمــات محتوا در فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورایعالی. - تدوین سیاستها و تصویب مقررات کلان مورد نیاز فضای مجازی کشــور از جمله توافقنامههای درجه و سطح خدمات، حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و تنظیم روابط فعالان فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورایعالی. پژوهشگاه فضای مجازی و نمونهای از یک فراخوان عمومی مشارکت:

فراخوان پروژه تولید محتوای داخلی

توسعه تولید محتوای فارســی در فضای مجازی، موضوعی اســت که در اسناد بالادســتی نظام از جمله در برنامه پنجم توســعه نیز مــورد تاکید قرارگرفته است؛ بر این اساس، در فصل اول قانون برنامه پنج ســاله توســعه و در بخــش «فرهنگ اســلامی ایرانی» موضوع لزوم توسعه تولیدات و فعالیت های رســانه ای، فرهنگــی و دیجیتال مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در یکی از بندهای سیاســتهای کلی فضای مجازی ابلاغی مقام معظم رهبری، ایشــان بر ضــرورت «مقدم داشتن محتوا نسبت به زیرساخت ها و قالب ها و خدمات اینترنتی و ســرمایهگذاری بالا و مستمر در زمینه تولید وســیع و فزاینده محتوای جذاب براســاس اســلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی » تاکید کردند. لذا در راستای تولید محتوای دیجیتال در فضای وب پروژه ای با عنوان تولید محتــوای داخلی در سازمان فناوری اطلاعات ایران تعریف شده است که در این پروژه برنامههایی نظیر تولید بازیهای رایانه ای، محتوای آموزشی، فیلم و چندرسانه ای و ... مورد حمایت قرار میگیرند لذا شــرکتهای علاقهمند و فعال در این حوزه کــه توانایی انجام پروژه های مرتبط با موضوعات ذکر شــده را دارا هستند، میتوانند با ارایه پیشنهاد در این حوزه از تسهیلات پیش بینی شده در قالب حمایت مالی، عقد قرارداد خرید خدمات، انجام کار، مشــاوره و .... بهرهمند شــوند، عنوان برخی از زیرپروژههای تصویب شده در این پروژه به شرح ذیل است: 1- نرمافزار شــبکه اجتماعی اختصاصی بانوان و مادران - «من مامانم » 2- پایگاه اطلاعات مشاغل ایران 3- تولیــد و بارگذاری هــزار ســاعت محتوای دیجیتالی کارآفرینی در قالــب راه اندازی درگاه ملی شتابدهی کارآفرینی 4- پروژه سامانه امداد کشاورز 5- مرکز زنجیــره ای ســرگرمی های مبتنی بر واقعیت مجازی 6- طراحی آزمونهای زبان انگلیسی 7- تهیــه محتــوای درســی بهترین اســتادان دانشگاههای کشور و نشر آن در فضای سایبری 8- طــرح جامــع فروشــگاه اینترنتی محتوای پارسی با فناوریهای روز دنیا با هدف کسبوکار دیجیتالی بینالمللی. ...هفته بعد فرصتی خواهد بود تا بررســی شود آیا ممکن است از مجموعه قوانین، مقررات و نهادهای سیاستگذار در فضای سایبر، لایهها و پلتفرمهای سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از هم تفکیک کرد؟ –

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.