در كمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران تدوین میشود مطالبات بخش خصوصی ICT از سه وزیر

Asre Ertebat - - ويژه -

کميســيون ICT اتاق بازرگانی ایران یكشنبه دوم مهرماه در جلسهای با حضور اعضای این کميسيون، مقرر کردند نقشه راه حوزه فاوا و مطالبات بخش خصوصی در حوزه ICT از ســه وزیر ارتباطات، صنعت و فرهنگ و ارشاد اسلامی، تدوین شده و به هيات دولت ارسال شود. به گزارش روابط عمومی فدراســيون ICT اتاق بازرگانی ایران، در این جلسه محمدرضا طلایی، ریيس کميسيون گفت: نقشه راه و درخواستهای بخش خصوصی حوزه ICT از سه وزیر ارتباطات، صنعت و فرهنگ که هر یک به نحوی با حوزه فناوری اطلاعات در ارتباط هستند از مواردی است که کميسيون ICT قصد دارد به تدوین آنها پرداخته و به اطلاع وزرا برساند. وی اضافه کرد: ما قصد داریم مطالبات بخش خصوصی را باتوجه به شــروع به کار دولت جدید بــه گوش وزرا برسانيم. این پتانسيل در ICTکشــور وجود دارد که با یک اپليكيشن پيام رسان مانند تلگرام شغل های زیادی را ایجاد کــرد، اما ما هر روز با معضلی رو به رو هســتيم؛ زیــرا پراکندگی و فعاليت بخش هــای گوناگون موجب ایجاد یک ســردرگمی ميان فعالان حوزه ICT شــده که نمی دانند برای پيگيری مســایل خــود به کجا باید رجوع کنند. طلایی در زمينه قانون کپیرایت نيز گفت: ناکارآمدیهایی در قانــون و آیيننامه هــای اجرایی آن وجــود دارد که اميدواریم باتوجه به عنایت وزیر ارتباطات به این موضوع به آنها رسيدگی شود. همچنين کميسيون ICT اتاق بازرگانی در همين زمينه از گروهی کارشــناس دعوت به همكاری کرده تا مطالبات بخش خصوصی ICT را از سه وزیر تدوین کرده و به دولت اعلام کنيم. علاوه بر این، با هماهنگی که با ریاست اتاق انجام شده، قرار است وزیر ارتباطات را بهعنوان نخســتين وزیر به صرف صبحانه کاری به اتاق بازرگانی ایران دعوت کنيم. مسعود شنتيایی، عضو کميسيون ICT اتاق ایران نيز گفت: هر جایی که ما کار کارشناســی انجام دادیم و نتایج آن را ارایه دادهایم، حداقل 70 تا 80 درصد آن بهنتيجه رسيده است که باید این امر مورد توجه قرار گيرد. وی اضافه کرد: مســووليت اتاق توليد و بازرگانی است و نباید این مسووليتها را به اتاقهای دیگر همچون تعاون و اصناف سپرد. وی ادامه داد: در برنامــه ای که وزیــر ارتباطات پيش از کســب رای اعتماد در اتاق بازرگانی تهــران مطرح کرد، موضوع توليد ســخت افزاری و تجهيزات گنجانده نشده بــود؛ درحالیکه در برنامه ششــم که بــا حمایت وزارت ارتباطات تصویب شــده، حدود 110 هزار ميليارد تومان برای سرمایهگذاری پيشبينی شده بود که باید این حوزه را متحول کند؛ اما بهنظر میرسد برنامه مشخصی برای این حوزه وجود ندارد یا حداقل درباره آن صحبت نمیشود. به گفته وی، در این مدت تمرکز وزیر بر مسایلی همچون پهنای باند و اینترنت بوده که این فقط گوشهای از مسایل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و چراغ راه فعالان حوزه سختافزار مشخص نشده است. بيــات، مدیرعامل مرکز فاوای آمــوزش الكترونيک نيز گفت: حراست از کسب و کارهای نوپا که بتواند در آینده منشا اشــتغال باشــد می تواند یک مطالبه جمعی باشد که باید از وزرای دولت جدید آن را خواست. به هر حال با کسب وکارهای نوپا شــوری ایجاد شده که باید مدل مناسبی برای حراســت آنها انتخاب شود و حداقل سه وزیر صنعــت، ارتباطات و فرهنگ بایــد به این موضوع توجه کنند. خالقی، پژوهشگر حوزه ICT نيز با ذکر نتایج تحقيقی که روی تاثير ICT بر رشد کشورها و به سفارش کمسيون انجام داده، گفت: چيزی نزدیک به 4/2 تریليون دلار ارزشافزوده اقتصادی توسط حوزه ICT در کشورهای سازمان همكاری و توسعه اقتصادی ایجاد شده اســت. همچنين دو تا سه درصد نيروی کار کشورهای ســازمان همكاری و توسعه اقتصادی از بخــش فناوری اطلاعــات و ارتباطات تامين میشود که آمار جالب توجهی است. وی افزود : ICT ســه اتفاق بزرگ را در فضای کسبوکار ایجاد میکند که بحث ارزش اندازه بــازار، کاهش موانع ورود به بازار والبته پایين آوردن هزینه مشــترک از جمله آنها هستند. خالقی ادامــه داد: در منطقه شــاخص های ICT ایران در مقایسه با کشــورهای امارات و عربستان که رقبای منطقه ای ما هســتند وضعيت خوبی نداشــته و در بين 13۹ کشــور رتبه صدم را در اختيار داریم. توجه کنيد که آمارها نشــان می دهد 10 درصد سرمایه گذاری در فاوا، حدود نيم درصد به رشــد اقتصادی کمک می کند که ميزان قابل توجهی است. اگرچه شاید در مقایسه با درآمدهای نفتی آنچنان به چشم نياید، اما واقعيت این است که چون این رشــد اقتصادی از ذهن نشات گرفته ارزش بســيار بالایی دارد و نباید آن را بــا درآمد نفتی قياس کرد. در پایان این جلســه، مســوولان شــرکت « تواکسيم »

exim( 2 ( که تحــت نظر اتاق بازرگانی البرز و ســازمان علمی و فناوری در حال فعاليت اســت بــه ارایه مطالب خود پرداختند. نماینده ســایت فروشــگاهی تواکســيم گفت: هماکنون شرکتهای مختلف از جمله شرکتهای دانشبنيان محصولات خود را روی ســایت تواکسيم قرار دادهاند و ما مطالب آنها را به زبانهای انگليســی، روسی و عربی ترجمه کرده و منتشر میکنيم و نقش یک علیبابای ایرانی را بازی میکنيم که ارتباطات شرکتهای ایرانی و خارجی را ميسر میکند. براســاس اعلام نماینده این شــرکت، تواکسيم از طریق شرکت در نمایشگاههای بينالمللی و با کمک سئوی سایت خود به تبليغ محصولات شــرکتهای ایرانی میپردازد و در حال حاضر نيز 50 درصد بازدیدکنندگان این ســایت کاربران خارجی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.