سونامی استارتآپهاي بدهکار در راه است

عضو كمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران:

Asre Ertebat - - ويژه -

افشين کلاهی، عضو کميســيون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رســانه اتاق بازرگانی ایران با تاکيد دوباره بر نزدیک بودن وقوع ســونامی شــرکتهای دانشبنيان بدهكار به علت شرایط موجود، گفت: باید هرچه سریعتر اقداماتی برای اصلاح اکوسيستم فعلی این شرکتها در کشور انجام شود. افشين کلاهی، عضو کميسيون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران با تكرار هشدار مبنی بر سونامی ورشكستگی شرکتهای دانشبنيان گفت: اگرچه اتفاقات خوبی در حوزه دانشبنيان در کشور ما افتاده که نمیتوان منكر آنها شد و حمایتهای خوبی نيز صورت گرفته است، اما روال حمایت از شرکتهای دانشبنيان در خارج از کشور به این شكل نيست. وی ادامه داد: ما در کشور برای شرکتهای دانشبنيان فضای گلخانهای مناسبی را طراحی کردهایم که در این فضا شرکتها هم حمایت مالی و هم حمایت معنوی میشــوند و میتوانند تا جایی که محصولی آماده برای ارایه به بازار داشــته باشند رشد کنند. اما برای ســوی دیگر این ماجرا از ابتدا برنامهریزی لازم صورت نگرفته است و این موضوع در نظر گرفته نشده که هميشه نمیشود یک شرکت دانشبنيان در گلخانه زندگی کند و اگر هم بشود، با محدودیت رشد روبهرو خواهد شد. کلاهی افزود: بایــد برنامه ریزی برای خروج این شــرکت ها از شــرایط گلخانه ای و فعاليت در بيرون صورت گيرد. ما در این قســمت مشــكل داریم، یعنی ارتباط ميان شرکت های دانش بنيان و بازار واقعی کار کشــور به طور مناســب برقرار نشده است. این عضو کميسيون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران اتاق ادامه داد: نقصی که در مجموعه حمایت از شرکتهای دانشبنيان دیده میشــود این است که به جای آنكه برای شــرکتها ســرمایهگذار پيدا کند، به شرکتها وام میدهد و به این ترتيب شرکتهایی که وام دریافت کردهاند بعد از مدتی باید آن را برگردانند. توجه کنيد که در دنيا نرخ موفقيت کســبوکارهای نوپا یک یا دو مورد از هر 10 مورد است که در حوزه فناوری این نرخ پایينتر نيز هســت. ما به موجب قانون فعلی بدون آنكه بررسی کنيم که آیا این کسبوکار در بازار موفق خواهد شــد یا خير از آن حمایت میکنيم؛ پس این ریسک را میکنيم که از هر 10 حمایت صورتگرفته ۹ مورد آن شكست خورده و سرمایه برنگردد و این ریسک همان سونامی است که من از آن صحبت میکنم. کلاهی افزود: اکنون میبينيم تعداد زیادی از شرکتهایی که از صندوق نوآوری وام دریافت کردهاند قابليت بازپرداخت ندارند؛ شاید حتی به محصول رسيده باشند و محصول خوبی نيز فراهم کرده باشند و دانشبنيان هم باشند، اما بازار را برای محصولشان ندیده اند یا به هر علت نتوانستند وارد بازار شوند. مشكل دیگر هم اعطای وام به شرکتهای دانشبنيان است که در کشورهای خارجی این اتفاق نيفتاده و به جای آن کســبوکارهای نوپا به شرکتهای بزرگتر وصل میشوند. وی در خصوص راهــكار جلوگيری از این ســونامی نيز گفت: راهكار این اســت که ما شــرکتهای دانشبنيــان نوپا را به شرکتهای دیگر و به بازار واقعی وصل کنيم تا هنگام خروج از این حالت گلخانهای کمكی در کنار خود داشته باشند؛ همچنين شتابدهندهها نيز یكی از مواردی است که در برخی موارد هم در کشور موفق بودهاند. کلاهی در خصوص شرایط لازم برای موفقيت دانشبنيانها نيز گفت: موضوع مهم این است که فرهنگ و اکوسيستم لازم برای اتصال شــرکتهای کوچک به بزرگ را باید فراهم کرد. اکنون در هر دو بخش مشــكل وجود دارد، یعنی شرکتهای کوچک چون نمونه های خارجی را میبينند فكر می کنند که همه کار را خودشان باید انجام دهند و سرمایه و رابطه برایشان ارزش و اهميتی ندارد و به همين دليل میخواهند با یک بخش مهمی از سهام شراکت کنند. از سوی دیگر، صاحبان سرمایه و کسانی که در بازار جزو شــرکتهای بزرگ هستند هم همين دید را از طرف خودشان دارند و فكر میکنند که سرمایهگذاری خودشان اهميت دارد و ایده صاحب ایده اهميت چندانی ندارد. به همين دليل ارتباط ميان شرکتهای صاحب ایده و شرکتهای صاحب سرمایه برقرار نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.