تقویم تاریخ ICT ایران

Asre Ertebat - - ايستگاه -

10 سال پيش در چنين هفتهای، گره کور گواهي الكترونيكي پس از گذشت تقريبا سه سال به دست هيات دولت باز شد و آييننامه اجرايي صدور امضاي الكترونيكي و چگونگي فعاليت دفاتر خدمات صدور گواهيالكترونيكي به تصويب رسيد. دراين آييننامه به صراحت مرکز ريشه بانكياز ساير مراکز ريشه جدا و شبكه بانكي موظف شده بود به صورت مستقلاقدام به ايجاد مرکز ريشه صدور گواهي الكترونيكي کند. طبق اين آييننامه سيستم بانكي ميتوانست با اخذ مجوز شورا در حوزه نظام بانكي مرکز ريشه مستقل ايجاد کند که در اين صورت مرکز ياد شده وابسته به مرکز توسعه تجارت الكترونيكي نمیبود. مرکز دولتي صدور گواهي الكترونيكي ريشه نيز با کسب مجوز از شوراي سياستگذاري گواهي الكترونيكي مرکب از ۱7 وزير، معاون وزير و برخي مسوولان و کارشناسان فعاليت ميکرد. همچنين مرکز صدور گواهي الكترونيكي مياني با کســب مجوز از يك مرکز ريشه، مبادرت به صدور گواهي الكترونيكي کرده و ساير خدمات مربوط به امضاي الكترونيكي را انجام میداد. 10 سال پيش در چنين هفتهای، « مرکز تحقيقات مخابراتايران » به « مرکز ملي تحقيقاتارتباطات و فناورياطلاعاتايران » تغيير نام يافت. طبق مصوبه شوراي اجراي سياســتهاي کلي اصل 44 قانون اساسي در بخشارتباطات و فناورياطلاعات، « مرکز تحقيقات مخابرات ايران » به « مرکز ملي تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران » تغيير نام يافت، با تصويب اين موضوع در شوراي ياد شده اين مرکز بايد اساسنامه خود را بازبيني میکرد و ماموريت اين مرکز به گونهاي اعلام شده بود که نميتوانست مشمول خصوصيسازي شود. اين مرکز با توجه به وظايفي که عهدهدار بود، قرار بود چشمانداز، رسالت، ماموريتها، اهداف و شرح وظايف جديدي منطبق با مصوبه اخير تدوين کرده و ارايه میداد. اين مرکز در آن زمان به عنوان بزرگترين قطب تحقيقاتي و پژوهشي در بخش ICT کشور، بسياري از طرحها و پروژههاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات را در دستور کار خود داشت. همچنين مرکز تحقيقات مخابرات که به عنوان مشاور مادر، نيازهاي تحقيقاتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مرتفع ميکرد، پساز خصوصيسازي شرکتهاي مخابراتي وابسته به وزارت ICT با عنوان « مرکز ملي تحقيقاتارتباطات و فناوري اطلاعات ايران » وابسته به وزارت متبوع به کار خود ادامه میداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.