مرجع کامل میکروتیک

Asre Ertebat - - ايستگاه -

رشد و توسعه شبكههاي کامپيوتري در چند سال اخير بر کسي پوشيده نيست و به موازات آن سازمانها و موسسات متعددي اقدام به برپاسازي شبكههاي کامپيوتري کردهاند. هر شبكه کامپيوتري ميبايست با توجه به شرايط و سياستهاي هر سازمان، طراحي و سپس پيادهسازي شود. شبكههاي کامپيوتري زيرساخت لازم براي استفاده از منابع فيزيكي و منطقي را در يك سازمان فراهم میکنند. بديهي است در صورتي که زيرساختها بهدرستي طراحي نشود، در زمان استفاده از شبكه با مشــكلات متفاوتي برخورد کرده و ميبايست هزينههاي زيادي به منظور نگهداري و تطبيق آن با خواستههاي موردنظر صرف شود. کتاب حاضر توسط انتشارات ناقوس و به قيمت 35 هزار تومان در هزار نسخه منتشر و عرضه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.