هشدار ایسوس به خریداران کالا با گارانتی غیراصلی

Asre Ertebat - - بازار -

چندی پیش دو سایت شهر سختافزار و کلیک گزارشهایي را مبنی بر پیدا شدن DVD رایترهای تقلبی با برند ایســوس در بازار منتشر کردند که با پیگیری کاربران مشخص شد که محصولات کالاهای مستعمل تعمیرشده از برندهای دیگر با پکیجی با برند ایســوس در کشور فروخته میشود! طی بررسیها و اقدامات انجامشده توسط رســانههای یادشده، دلایل کافی بر تقلبی بودن کالاها بهدســت آمد که دفتر ایســوس با بیانیهای به کاربران هشــدارهای لازم را مبنی بر جلوگیری از هرگونه سوءاســتفاده توســط سودجویان بازار IT ارایه کرده است:

مشتریان محترم و ارزشمند ایسوس!

شما عزیزان با توجه به وجهه برند ASUS و اعتماد به این برند، اگر در پی خرید محصولات ما هستید، حتما به گارانتی محصول توجه کنید. بنا به گزارش و پیگیری رســانههای محترم شهر ســختافزار و کلیک در زمینه DVD رایترهای تقلبی با برند ایسوس و با گارانتیهای سریر و اینتل در بازار، این محصولات بههیچعنوان مرتبط به شــرکت ایسوس نیستند و در واقع قطعات تعمیرشده و تقلبی با برچسب نام ایسوس است. با توجه به حاد شدن موضوع و پیگیریهای لازم شما عزیزان میتوانید درصورتی که محصول DVD رایتر اینترنال با گارانتی سریر و نام ایسوس با مراجعه به اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران محصول تقلبی را مرجوع کرده و هزینه خود را دریافت کنید. محصولات بخش قطعات ایســوس شامل مادربورد، کارت گرافیک، نمایشگر، پروژکتور، انواع درایو نوری اینترنال و اکسترنال، تجهیزات شــبکه و تجهیزات مخصوص بازی را فقط با گارانتیهای لایف سرویس، تجارت گسترش تابا، ویستا، ســازگار و ماتریس خریداری کنید. یادآور میشود که دفتر ایسوس هیچگونه مســوولیتی نسبت به کیفیت، اصل بودن و خدمات پس از فروش گارانتیهای شرکتی را نخواهد پذیرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.