سامانهصیاد درمرحله راهبنداز جابـنداز

Asre Ertebat - - صفحه اول - عبداله افتاده

سههفتهپيشبانكمركزيدرحاشيهجلسهشوراي پول و اعتبار و با حضور مسوولان مربوطه سامانه صياد )صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك( را رونمايي كرد و طبق معمول برخی رسانههای وابسته و كماطلاع تيتر زدند و هياهويی به پا شد مبنی بر اين كه سامانه صياد راهافتاد و اعتبار به چكهای ايرانی بازگشت! اين در حالياست كهب ررسيهاي مانشان ميدهد آنچه افتتاح شد چيزی بيش از يك طرح پايلوت )آزمايشی( و محدود نبود و هنوز راهی بسيار طولانی تا اتصال تمامي شعب بانكها در سراسر كشور به اين سيستم و عملياتی شدن واقعی آن باقی مانده است. نحوه عملكرد سامانه صياد به شكلي است كه از ابتداي درخواست دسته چك تا مرحله نقد شدن آن را تحت كنترل داشته و مشكلات موجود را حل ميكند و به عبارتي مديران بانك مركزي درصدد بازگشت اعتبار به چكها هستند. تعريف رونمايي رسمي از يك سرويس زماني است كه تمامي اجزاي آن كار كنند نه اينكه سيستمي همانند صياد كه اگر حتي يك بانك بهطور كامل به آن متصل نشود، عملا چكهاي آن بانك به مفهومي كه در صياد تعريف شده داراي اعتبار نيست. درحالحاضرچنانچهبهشعببانكهابرايدريافت دستهچك جديد مراجعه كنيد دستهچكها با روال گذشته صادر ميشود و به نظر ميرسد تنها برخي از شعب امكان اتصال به سامانه صياد را دارند. اين در حالي است كه معاون فناوريهاي نوين بانك مركزي در مراسم رونمايي )بخوانيد تشريح كاركردهای سامانه صياد( از سامانه صياد در خصوص ويژگي بارز ســامانه صياد گفته بود: ويژگي بسيار مهم سامانه صياد اين است كه يك شماره منحصر بهفرد روي هر برگ چك درج ميشود كه دريافتكننده چك ميتواند اين رقم را به سامانه پيامكي بانك مركزي ارسال كند و در همان لحظه از سوءسابقه صاحب چك مطلع شود. ناصر حكيمي تاكيد كرد: اگر مشكلي وجود داشته باشد همانلحظه گيرنده پيامك مطلع ميشود و ميتواند قبلازاينكه چك را دريافت كند معامله را قطعي نكند، اين موضوع اطمينان نسبي به افراد ميدهد كه اصالت چك اطمينانبخش است و ضمن آنكه وضعيت صاحب چكاستعلام شده است. او در ادامه تشريح كاركردهای سامانه صياد كه پيشازاين نيز همگان در جريان آن قرار داشتند، گفت: استانداردسازي برگه چك نقش مهمي در پيشگيري از جعل ايفا ميكند و به ذينفع چك امكان ميدهد تا از اصالت آن با توجه به يكپارچگي مولفههاي امنيتي و ظاهري در تمام بانكها اطمينان حاصل كند. همچنين با توجه به اصلاح فرايند صدور و كارسازي چك، امكان استعلام وضعيت صادركننده چك براي گيرنده ذينفع آن به هنگام معامله و پيشاز پذيرش آن از سامانه متمركز فراهم خواهد شد. وي با اشــاره به برنامهريزي و پيادهسازي اين سامانه در مدت يك ســال گفت: طرح و رنگ چكهاي صياد گلبهي و از فردا در شعب بانكها ارايه وتوزيع ميشود. وي ادامه داد: چكهاي موجود تا 15 ارديبهشت ماه 97 داراي اعتبار است و درخواست و دريافت از طريق اينترنت بانك انجام ميشود و گيرنده چك ميتواند از طريق پيامك استعلام چكها را انجام دهد. معــاون فناوريهاي نوين بانك مركزي ابراز اميدواری كرد: با راهاندازي سامانه صياد كه از امروز )سه هفته قبل( فعاليت خود را آغاز ميكند اطمينان و اعتماد به چك بيشتر شود و اين ابزار به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي خرد و پرداخت باشد. وی گفت: در مورد چكهايي كه براي بعد از اين تاريخ صادر شده است اين چكها از اعتبار ساقط نميشود و به قوت خود باقي است. حكيمي عنوان كرد: البته تنها تفاوت اين است كه از ارديبهشت سال 97 اين چكها تنها در بانكي كه آن را صادر كرده قابل نقد شدن است اما ساير چكهاي صيادي قابل وصول است. اين در حالی است كه گفته شده سامانه صياد به صورت ۲۴ ساعته از طريق سامانه پيامكی به درخواستهای استعلامی پاسخ خواهد داد و شماره اين سامانه پيامكی به زودی از طريق بانك مركزی به اطلاع عموم خواهد رسيد. اما بررســیهای خبرنگار ما نشان میدهد در حال حاضر برخلاف وعده قبلی بانك مركزی در خصوصاعلام شماره پيامكی به منظوراستعلام چكهای صيادی هنوز هيچ سرشمارهایاز سوی اين نهاد اعلام نشده كه خود نشان از رونمايی نمايشی اين سامانه دارد.

شــعب همچنان در انتظار دریافت چکهای صیادی

تمامي اينها در حالي اســت كه بررسيهاي ميداني ما از شــعب بانكها نشان ميدهد كه هنوز هيچ چك صيادي در شعب بانكها توزيع نشده است و همچنان روال صدور و ارايه چك به مشتريان بانكها همان مسير گذشته است. براساساين گزارش، بانك مركزي سوم خرداد ماه 1۳9۶ سامانه صدور يكپارچهالكترونيكي دسته چك )صياد( را به منظور افزايش امنيت چك و جلوگيري از صدور چكهاي بلامحل اجرايي و به بانكها مهلت داد تا 15 شهريور ماه امسال به اين سامانه متصل شوند. با گذشتاين مدت، ۲۲ بانك بهاين سامانه متصل شدهانداما هشت بانك هنوز باقي ماندهاند كه بانك مركزي نيز درابتداي شهريورماه فرصت11 روزهاي رابراي پيوستن آنها بهاينسامانهتعيينكردكهبهنظرميرسدهمچنان آنها بهاين سامانه متصل نشدهاند. حال پس از گذشت مدتي از معرفي و اجراي اين طرح در سيســتم بانكي، 15 شهريور ماه سال جاري آخرين مهلت بانكها براي اتصال به اين سامانه بود، اما اكنون با گذشت مهلت داده شده همانند گذشته از بانكهايی كه به اين سامانه متصل شدهاند تنها چند شعبه آنها امكان ارايه خدمات چكهای صيادی را دارند. اين در حالياست كه براساساعلام بانك مركزي فقط در تيرماه امسال قريب به ‪/1 5‬ ميليون فقره چك برگشتي به ارزش 1۳ هزار ميليارد تومان ثبت شده اســت، آماري بزرگ از ميزان چك برگشتي كه ميتواند نظام اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي هر جامعهاي را تحت تاثير قرار دهد.

راهبنداز جابنداز

اينكهچرابانكمركزيدررونماييازسرويسهايي كه همچنان در مرحله پايلوت قرار دارد عجله ميكند، موضوعي است كه به نظر ميرسد اين نهاد به دليل كندي بانكها مجبور به استفاده از روش راهبنداز جابنداز است تا بلكه با فشار افكار عمومي سامانههاي مدنظر بانك مركزي به صورت كامل راهاندازي شود. البته كاركرد ديگر اين رونمايی، رها شدن از پيگيری و فشارهای رسانهای است تا اين كار هم به نوعی تمامشده تلقی شود هر چند كه بانك مركزی در بسياریاز موارد در صورت سادهترين تخلفات مبالغ بانكها را بلاک میكند و حتی پس از رفع مشكل با كسر ميزان جريمه پول را به بانكها برمیگرداند اهرم نظارتی مناسبی است، اما اينكه چرا در مواردی كه چكی برگشت بخورد كه انبوهی از معضلات و مشكلات را نيز ايجاد میكند، از اهرمهای نظارتی خود استفاده نمیكند سوالبرانگيز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.