اسرارو ابهامات اینترنت ثابت «اتصالمحور»

«نظرسنجی از مردم» با چه شرایطی؟ توسط چه نهادی؟ و چگونه انجام میشود؟

Asre Ertebat - - صفحه اول - عباس پورخصالیان

یکی از شاخصهای کیفیت تعرفهگذاری خدمات مخابراتی، سادگی و شفافیت آن از منظر کاربران معمولی است، بهخصوص وقتی که صددرصد کاربران «کتبسته» مجبورند هر آشی را که انحصاری تکقطبی میپزد میل کنند یا نکنند و هنگامی که بیش از 90 درصد از کاربران، کمسواد یا ...

یکی از شــاخصهای کیفیــت تعرفهگــذاری خدمات مخابراتی، سادگی و شفافیت آن از منظر کاربران معمولی است، بهخصوص وقتی که صددرصد کاربران «کتبسته » مجبورند هر آشی را که انحصاری تکقطبی میپزد میل کنند یا نکنند و هنگامی که بیش از 90 درصد از کاربران، کمسواد یا بیسواد الکترونیکیاند و درکی از ریزهکاریها ندارند. با این وجود، اکنون چند جدول پیچیده تعرفههای دسترسی فراخباند ثابت در مقابل مردم ایران قرار دارد: *یکی از ایــن جدولهای پیچیده، حــدود دو ماه پیش بهعنوان مصوبه کمیســیون تنظیم مقــررات با موضوع «اینترنت ثابت اتصالمحور »، توسط شاهکوه، معاون وقت بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شد}درحالیکه در سال 1395 نیز بارها وعده اعلام آن، بشارت داده شده بود!{ ولی با وجودی که وی گفته بود: مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقــررات ارتباطات بــا موضــوع «اینترنت ثابت اتصالمحور » شــیوه جدید فروش اینترنت در کشــور را تغییر داده و بهزودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد، یک روز بعد از انتشار این پیام توسط رگولاتوری، واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرای این مصوبه را به این دلیل متوقف کرد که گویا مصوبه مورد بحث هنوز مراحل اداری و ابلاغی خود را طی نکــرده، لذا اجرای آن متوقف و بررســی مجدد این مصوبه از طرف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخواست میشود. *جدول پیچیده )به قول من ) «دوم» را شرکت مخابرات ایران چندمــاه پیش، هنگامی که در مناطقی از شــبکه سراسری خود، شروع به واگذاری خدمات FTTH کرده بود، در وبگاه خود منتشر کرد. این جدول دوم، تفاوتهای بارزی نسبت به جدول رگولاتوری داشت، به این معنا که تعرفههای اعلام شده در آن، گرانتر از قیمتهای «گویا مصوب » کمیسیون بودند. در کنار جدول «دوم»، شرکت مخابرات ایران قراردادهایی را راسا با مشتریان خدمات FTTH خود منعقد میکرد و میکند که شــیوهها و قیمتهای فروش آن را «مطابق شــرح محصولات پیوســت » ( این عین عبارت قرارداد مخابرات با مشتریان است( مشخص میکرد و میکند. *اما شرکت مخابرات بهتازگي جدول دیگری را به وزارت ارتباطات داده )رجوع شود به تصویر این جدول( و یک روز پس از ارایه آن، در روز 22 سپتامبر 2017، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز، به بهانه همهپرســی یا نظرسنجی، همان تصویر را ]حدود 50 روز بعد از انتشار جدول 1 توســط رگولاتوری[ در شبکه اجتماعی خود با کاربران به اشتراک میگذارد و ذیل آن متذکر میشود: «این مدل، مصوبه وعده داده شده وزارت ارتباطات نیست و طبیعتا مدل پیشنهادی ما همچنان در حال بررسی است و مطابق وعده، در 100 روز اول فعالیت، نهایی و اجرایی خواهد شــد». روابط عمومی وزارت ارتباطات نیز همان روز بعد از انتشار یادداشــت وزیر، آن را در کانال تلگرام ‪ICT Ministry‬ با عنوان «نظرسنجی وزیر ارتباطات از مردم»، از مردم درخواست میکند برای جمعبندی نهایی نظرشان را اعلام کنند. ابهام در ابهام ابهام اول: علــل اعلام زودهنگام مصوبه جدید توســط رگولاتوری چه بود؟ و چرا واعظی در دقیقه 90 خروج خود از وزارت، به زیان سازمان تنظیم مقررات و به نفع شرکت مخابرات تصمیم گرفت؟

ابهام دوم: اگر جــدول 1، «مصوبه» نبود، چرا توســط معاون وقت بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «مصوبه» نامیده شد؟

ابهام سوم: ابهام سوم مربوط اســت به نام این مصوبه: اگر اعلام میشود «فروش حجمی اشتراک اینترنت ثابت برای همیشه در کشور متوقف» میشــود، چرا همزمان اعلام میشــود که فروش پهنای باند، به مصرف ســقف معینی از حجم مصرف «اینترنت داخلی» بهعلاوه رعایت حد مشــخصی از «اینترنت بینالمللی» منوط و مرتبط میشود، بهگونهای که اگر الگوی مصرف مشتری مطابق با سقف و حد مقرر نباشد و از آن تجاوز کند، مشتری ملزم به خرید حجم اضافی مورد نیاز تا سقفی معین است؟ ]برای روشن شدن این بیان پیچیده، خواننده این یادداشت باید به جدول1 رجوع و در آن مداقه کند.[

ابهام چهارم: چگونه اســت که میان شرکت مخابرات ایران و مشــتریان FTTH قرارداد این خدمات مبادله میشود و همزمان اعلام میشــود: «مصوبه مورد بحث، هنوز مراحل اداری و ابلاغی خود را طی نکرده، لذا اجرای آن متوقف و بررسی مجدد این مصوبه، از طرف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخواست میشود.» و در عین حال، فروش این خدمات )خوشــبختانه متوقف نشده!( ماهها است که در جریان است.

ابهام پنجم: چرا مدل تعرفههای مخابرات برای اجرا در مهرماه 1396 درست در شب آغاز مهرماه 1396 منتشر و همزمان، نظرسنجی مردم نیز درخواست میشود؟

ابهام ششم: آیا جدول مصوب اعلامشده توسط معاون وقت بررســیهای فنی و صدور پروانه ســازمان تنظیم مقررات باید مسکوت فرض شود؟ و تنها جدول سرویس مهرگان شــرکت مخابرات ایران «تعرفههای پیشنهادی اینترنت مخابرات» باید بررسی شود؟

ابهام هفتم: «نظرســنجی مــردم» با چه شــرایطی؟ توســط چه نهادی؟ کی؟ و چگونه انجام میشود؟ ]این شما درخواســتکنندگان نظر و این نیز نظر نگارنده این یادداشــت در مورد مدل پیشــنهادی مخابرات! چگونه ارزیابیاش میکنید؟[

ابهام هفتم: چه نهادی به فکرایرانیاننتاست؟ این شرکت نیز دارای مجوز ایجاد زیرســاخت «انحصاری» دسترسی فراخباند نوری در سراســر کشــور بهمنظور ارایه خدمات FTTx است و مجوز خود را با پرداخت میلیاردها تومان به سازمان تنظیم مقررات به دست آورده است. پس چرا وزارت ارتباطات، کمیســیون و ســازمان تنظیم مقررات در قبال دریافت میلیاردها تومانازاین شرکت برای صدور ورقپارهای به نام مجوز یا پروانه، این شرکت را بهامان خدا رها کردهاند؟ ابهامِ ...م: ...

ابهام چندم: چرا عقــد توافقنامه همکاری میان ســه نهاد بزرگ کشــور برای واگذاری IPTV روی FTTH که تراست انحصاری بزرگی را بهوجود میآورد )و آورده است(، مسکوت مانده؟ و فقط هزینههای فروش خدمات FTTH توســط یکی از اعضای این تراست نظرسنجی میشود؟

ابهام آخر: آقای وزیر! التزام به برقراری عدالتارتباطی و تعهد حکومت به تامین خدمات عــام ‪Universal Service(‬ Obligation ) چرا فقط به دفاتر فاوای روســتایی تقلیل یافته؟ چــرا برقراری عدالت ارتباطی در زمینه دسترســی فراخباند ثابتبرای محرومان واقشار آسیبپذیر شهرها مطرح نمیشود؟ چه برنامهای برای رفعاین گسل دیجیتالی عمیق و بزرگ دارید؟ گسلی که به مرور زمان آنچنانابعاد هولناکی پیدا میکند که ممکناست هیچگاه دیگر پر نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.