گوشیهای مورد توجه ایرانیها

Asre Ertebat - - صفحه اول - سمیه مهدوی

دانستن این موضوع که اکثر مردم به ویژه در کشور خودمان دنبال چــه تیپ گوشــیهایی میگردند جالب است. این اطلاعات از جهات مختلفی قابل تحلیل اســت، مثلا توان اقتصادی مردم برای خرید گوشــی ها را میتوان دریافت، گوشیهای پرطرفدار و احتمالا کارا را میتوان پیدا کرد و اطلاعاتی از این قبیل. این اطلاعات اما از جهت دیگری ارزشــمند است. مثلا اگر شــما قصد خرید یک گوشی داشته باشید، اگر اشــتباه کرده و ســراغ اینترنت بروید! آنقدر با اطلاعات ضد و نقیض مواجه میشوید که نه تنها به تصمیمگیری شما هیچ کمکی نمیکند، بلکه شک و دودلی شما را چند برابر میکند. علت روشن است، بخش زیادی از ســایت های تبلیغاتــی در اینترنت وابســتگی مستقیم یا تبلیغاتی و مالــی به برخی برندهــای موبایــل داشــته و همین موضــوع باعث درج اطلاعات کامــلا جهت داری می شــود که له یا علیه برندها منتشر میشود. البته در عمده این سایت های تبلیغاتی اوضاع همیشــه گل و بلبل اســت و برای کســب درآمد هم که شــده اثری از هیچ تیتر منفی یــا انتقادی نخواهید یافت و از قاب خالی یک گوشــی گرفته تا بهترین گوشی دنیا همه خوب هستند! اگر به ســراغ کامنت ها یا به اصطلاح نظرات کاربران بروید که اوضاع به مراتب بدتر است. پس این روش هم اصلا توصیه نمیشود. یکی از مطمئنترین روشها اتکا به منابع رسمی و معتبر است و روش بهتر پرسش از دوستان و کسانی اســت که گوشی مورد نظر شــما را قبلا خریداری کردهاند. باقی روشهــا را دور بریزید که هیچ چیزی نصیبتان نمیکند. با این مقدمه و در حالیکه ســال شمســی از نیمه گذشــته و ســال میلادی هم رو به پایان است، بد ندیدیم تا به رسم معمول سری به بازار تاریک موبایل ایران بزنیم و ببینیم کاربران ایرانی این روزها دنبال چه گوشیهایی هستند. البته اشتباه نشــود، هیچ مرجع و منبعی در ایران چنین آماری را ندارد و به برخی آمارهای ارایه شده در اینترنت هم به هیچوجه نمیتوان اتکا کرد چون منبع و منشا این آمار شفاف نیست. از ایــن رو مــا مثل گذشــته ســراغ فضــول آمار جمع کنی! به نام گــوگل رفتیم و پیشفرضهــای ایــن موتــور جســتوجوگر مورد اســتفاده ایرانیها را مــلاک قرار دادیم تا ببینیم اوضاع از چه قرار است. 43 برند موبایل در ایران

شاید فکر کنید حداکثر 10 برند موبایل در ایران یافت میشود و شاید به جز هشت مورد نتوانید نام برندهای بیشــتر در حوزه موبایل را به خاطر بیاورید. اما حالا وقت آن است که کمی تعجب کنیــد، وقتــی متوجه شــوید که محصولات 43 برند موبایلی در ایران یافت می شود. این اطلاعات از فروشــگاه های اینترنتی جمعآوری شده و شاید حتی یک بــار هم نــام برخی از این برندها به گوش و چشمتان نخورده باشــد. البته به جز چند برنــد انگشتشــمار اصولا خبر

و تبلیغاتی از ســایر برندها یافت نمی شود و از این جهت اطلاعاتی هم درباره کیفیــت و امکانات آنها نمیتوان یافت. این موضوع را گوگل هم ثابــت میکند. البته با ذکر این نکته که این علاقه لزوما به معنای ســهم بازار یا پرفروش بودن این گوشــیها نیست. بلکه نشان میدهد کدام گوشیها توانستهاند بیش از بقیه توجه ایرانیها را به خود جلب کنند. برندهای مورد علاقه ایرانیها

اما برویم سراغ گوشــیها و برندها تا ببینیم اوضاع از چه قرار است. درج کلمه «گوشی» و بعد هم یک فاصله در گوگل نتایج جالبی داشت که خود ما را هم متعجب کرد. ایرانیها این روزهــا به ترتیب دنبال گوشیهای این برندها میگردند: سامسونگ/ شیائومی/ بلکبری/ هواوی/ آیفون البتــه در صدر بــودن برنــد سامســونگ چندان تعجببرانگیز نبــود اما جســتوجوی ایرانیها به دنبال شیائومی، بلکبری و بعد از آن هواوی و آیفون اندکی قابل تامل بود. چرایی این موضوع بماند برای زمانی دیگر. بعد از آن سراغ گوشیهای مورد علاقه و جستوجوی کاربران ایرانی از برندهای مذکور رفتیم که نتیجه به این شرح بود: مدلهای مورد علاقه سامسونگ

مدل S8 / مدل A7 / مــدل J7 /مدل A5 / مدل A8 / مدل S7 مدلهای مورد علاقه شیائومی

مدل ‪mi max‬ / مــدل mi5 / مدل note‬ ‪redmi 4 / مدل mi6 / مدل mi4 / مدل 4x redmi / مدل ‪mi mix‬

مدلهای مورد علاقه بلکبری

گوشی بلکبری مدل پاســپورت / مدل پریو / مدل Z10 /مدل K1 / مدل 60 dtek / مدل پورشه دیزاین مدلهای مورد علاقه هواوی

مدل P10 / مدل P8 / مدل P9 / مدل 9 Mate /مدل ‪Nova Plus‬ / مدل P10 Lit

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.