جزییات حضور ایران در جیتکس2017

Asre Ertebat - - صفحه اول - ICT ICT ICT ICT ‪startup movement‬

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرمافزار ایران با همکاری معاونت علمی ریاستجمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد و با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تشکلهای وابسته، برای سومین سال...

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نــوآوری و شــکوفایی و مرکــز فناوری اطلاعات و رســانه های دیجیتال وزارت ارشاد و با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تشــکل های وابسته، برای ســومین سال پیاپی پاویون جمهوری اســلامی ایران را در کنار پاویــون کشــورهای صاحب نام صنعــت فناوری اطلاعات و ارتباطــات جهان در ســی و هفتمین نمایشگاه جیتکس دوبی برپا و علاوه بر اعزام هیات تجاری و برقراری ملاقات های تجاری، نســبت به برگزاری نشست فعالان صنعت ایران و جهان در جیتکس، اقدام می کند. به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایــران، محمدرضا طلایی، رییس ایــن اتحادیه گفــت: در راســتای اهداف توسعه ای کشــور با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران و دست اندرکاران بخش دولتی و با اجرای شــرکت همایش گســتران ایماژ برای سومین سال پیاپی، پاویون جمهوری اسلامی ایران را در کنار پاویون کشورهای صاحبنام صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات جهان در سیوهفتمین نمایشگاه جیتکس دوبی برپا می کند. طلایــی افــزود: همچنین بــه دنبال اســتقبال دســت اندرکاران صنعت فــاوای ایــران از اعزام هیات تجاری به ســی و ششــمین دوره برگزاری نمایشگاه جیتکس دوبی در سال 2016 و برگزاری همایش های معرفی فرصت های ســرمایه گذاری و کســب و کار در صنعــت ایران و نشســت مشــترک تجاری با بزرگان جهان که منجر به استقبال نمایندگان شرکت های بزرگ و معتبر خارجی از این رویدادها در سال های گذشته شد، نشســت فعالان صنعت ایران و جهان در روز پایانی نمایشــگاه جیتکس در محل مرکز تجارت جهانی دوبی برگزار خواهد شد. وی ادامــه داد: همچنین 29 اســتارت آپ ایرانی دربخش نمایشــگاه شــرکت خواهند کرد که حضور 12 استارت آپ با حمایت اتاق بازرگانی تهران، شــش استارت آپ با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان و 10 اســتارت آپ با حمایت ســازمان نظام صنفی رایانه ای صورت گرفته و یک اســتارت آپ نیزبه صورت مســتقل حضور خواهد داشت. براساس این گزارش هیات تجاری 25 نفره متشکل از نمایندگانی از مجلس شــورای اســلامی، مرکز پژوهش هــای مجلــس، معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری، مرکــز همکاری هــای فناوری ریاســت جمهــوری، مرکــز فنــاوری اطلاعات و رســانه های دیجیتــال وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی ، صندوق نوآوری و شــکوفایی، صندوق حمایــت از صنایــع الکترونیــک، هیــات مدیره تشــکل های مرتبط و ســایر شــرکت های بخش خصوصــی جهــت مذاکــره و بازدیــد از پاویون کشــورهای کره، چین، هنــد، عمــان و نیجریه و بازدید از نمایشــگاه، بخــش تکنولوژ ی های آینده نمایشگاه، اینترنت ســیتی، شهرهوشمند دوبی و مصدر سیتی ابوظبی به جیتکس اعزام خواهند شد. در ســی و هفتمین نمایشــگاه جیتکــس دوبی کــه از 16 تــا 20 مهر بــا حضور 4هــزار و 700 مشــارکت کننده از 100 کشــور جهان در فضای مفید بیش از 90 هزار مترمربع برگزار می شــود، پاویون جمهوری اسلامی ایران با متراژ 126 متر مربع در ســالن پاویون ها برپا شده و با همکاری و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز فناوری اطلاعــات و رســانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صندوق نوآوری و شکوفایی، 12 شرکت ایرانی در این پاویون حضور خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.