عکس پروفایل شما چه میگوید؟

Asre Ertebat - - صفحه اول - میثم لطفی

در دنیایی که این روزها برای خودمان ساختیم، شبکههای اجتماعی به هسته مرکزی زندگی روزانه تبدیل شدهاند و از طریق اپلیکیشن های ارتباطی مانند واتس اپ و تلگرام گرفته تا ابزارهای اجتماعی مانند فیسبوک و اینستاگرام، میکوشــیم به بهترین شــکل خودمان را معرفی کنیم و عکس پروفایل را با دقت زیاد برگزینیم. در هر کدام از این فضاها عکس پروفایل معنای متفاوتی دارد و نوعی پیام را به مخاطب ما میرساند. فیس بوک بزرگ ترین شــبکه اجتماعی جهان محسوب میشــود و مشــترکان آن برای معرفی هرچه بهتر خود انواع مختلف ابزارهای کاربــردی را در اختیار دارند تا یک عکس پروفایل مناسب تهیه کنند و از این طریق بیشترین تاثیر را روی دوســتان و اطرافیان خود بگذارند. لینکدین که شبکه اجتماعی سازمانی محسوب می شود، به صورت متفاوت قابلیتهای تنظیم عکس پروفایل را برای کاربران مهیا می کند و ابزارهای ارتباطی مانند تلگرام و واتس اپ هم هر کدام این قابلیت را متفــاوت ارایه می دهند. نکته مشــترکی که در همه فضاهای مذکور وجــود دارد، این اســت که ما به کمک هر ابزاری که در اختیار داریم یک معرفینامه از خودمان ارایه میدهیم و زمانی که عکســی را برای پروفایلمان انتخاب میکنیــم، از این طریق روی

اطرافیان خود تاثیر میگذاریم. در دنیای مجازی زبان بدن کاربرد چندانی ندارد و از آنجا که عکس پروفایل نمیتواند متحرک باشــد یا اصوات را شامل شــود، به همین دلیل انتخاب آن دقت و ظرافت بیشــتری نیاز دارد. این عکس همان اتفاقی است که نخستین تاثیر از ما را روی اطرافیان برجا میگذارد.

عکس شما چه پیامی دارد

عکس پروفایل پیامهای آشــکار و پنهان فراوانی را شامل می شود. نخستین اتفاق این است که شــما با این عکس میزان تاثیرگذاری روی اطرافیان خود را میتوانید مدیریت کنید. براي مثال، اگر عکسی از خودتان را با کلاه انتخاب کنید یا در عکس شما شــخص دیگری هم حضور داشته باشد، کسانی که این عکس را میبینند متوجه خواهند شد که شــما بهعمد قصد دارید توجهشان را به نکته دیگر هم جلب کنید و توضیح کاملتری از خودتان بدهید. دومین نکتــه پیامهای پنهان در عکس شماســت. براي مثال، اگر عکســی را انتخاب کردید کــه در فاصله دور از دوربین قرار دارید، عکس شــما نوعی احساس ناامنی را به مخاطب القا می کند و او به این نتیجه می رسد که شما نمی خواســتید به صورت واضح خود را نمایان کنید. اگر شما در عکس پروفایل سر خود را خم کرده باشید و لبخند بزنید، پیام ویژه در شخصی که تصویر شما را میبیند به او انتقال خواهید داد. برای پروفایل ابزارهای اجتماعی که راه دیگری وجود ندارد تا ارتباط کامل شود، تمام این پیامهای پنهان و آشکار بهخوبی عمل میکنند. نتایج حاصــل از یک مطالعه جهانی کــه ژوئن 2014 در نشریه «علوم روانشناســی» بهچاپ رسید، این مساله را نشان داد که حتی کوچکترین تغییرات در عکس پروفایل یک شــخص میتواند تاثیرات بزرگ و قابل ملاحظهای را روی احساسات اطرافیان برجا بگذارد. این تصویر میتواند موجب شــود گفتوگوی مجازی ما با یک دوســت مدت بیشتری طول بکشد یا در فاصله زمانی کوتاهتر پایان یابد. در مثال دیگر یک عکس با خانواده یا فرزند نشان میدهد که کاربر ارتباط نزدیکی بــا اطرافیان خود دارد و از طرف آنها بهطور نزدیک پشتیبانی میشود. این عکس همچنین نشان میدهد مهمترین نکته در زندگی شخص خانواده و فرزندش اســت. عکس دیگری که در طبیعت گرفته شده باشد این پیام را در خود دارد که کاربر عادت به نشستن در فضای بسته ندارد و بهاصطلاح از دسته کارمنداني نیست که صبح خود را پشت میز شب کند. عکس عروســی این پیام را به مخاطب میرساند که کاربر می خواهد به اطرافیان نشان دهد زندگی خود را یک گام به جلو حرکت داده است و بهعبارت دیگر زندگی او ایستا نیســت. علاوه بر این، کاربران با عکس مربوط به مراسم ازدواج این پیام را می رســانند که دیگر بــرای قرارهای مجردی و برنامههای غیرخانوادگی آماده نیستند. خودشیفتهها که سعی میکنند بهصورت فردی و انحصاری در مرکز همه تصاویر باشــند، طوری عکس میگیرند که تصویر پروفایل آنها را می توان برای روی جلد نشریه های مد اســتفاده کرد. این افراد نهتنها عکــس پروفایل خود را اینگونــه انتخاب میکنند، بلکه دیگــر تصاویر آنها در پستهای مختلف هم به همین صورت برگزیده میشود.

برداشت اول

بسیاری از مردم بر این باورند که مشاهده عکس پروفایل نمیتواند روی برداشت اولشان از شخص تاثیر بگذارد و در مقابل، فقط اگر فرد مورد نظر را در دنیای واقعی ببینند با نخستین دیدار می توانند از او تاثیر بپذیرند. این دسته از افراد بر این مســاله تاکید دارند که نمیخواهند بهصورت مجازی از کسی تاثیر بپذیرند و به همین دلیل اعتقادی به عکس پروفایل ندارند، ولی باید بپذیریم که واقعیت چیزی متفاوت از این نظریه است. به تازگی برخــی اصول علمــی برای عکاســی حرفه ای مخصوص پروفایل شــبکههای اجتماعی ارایه شده است، ولی باید گفت عکاسی حرفه ای هم احتیاط و دقت کافی میطلبد. براي مثال میتوان گفت یک پوشــش مرتب با ظاهر آراســته در یک عکس باکیفیت میتواند تاثیر قابل ملاحظهای را برجا بگذارد، ولی با ایــن وجود باز هم باید دقت کرد؛ زیرا کاربران سعی میکنند بیشتر از آنچه عکس در ظاهر نشان میدهد روی آن دقت کنند. اگر نکات اصلــی در مورد عکس پروفایل رعایت نشــود، تاثیری که در برداشــت اول روی اطرافیان برجا میگذرد ضعیف خواهد بود. عکسی که بیش از اندازه روتوش شده باشــد نتیجه برعکس خواهد داشــت. در عصر دیجیتالی امروز شــخص باید به عکس خــود ارزش و اعتبار بدهد و هرچه عکس او بــا دنیای واقعی نزدیکتر باشــد، تاثیر عمیقتری برجا خواهد گذاشت. بنابراین اگر شما تصمیم بگیرید برای پروفایل خود پیش یک عکاس حرفهای بروید، بهتر است شــخصی را پیدا کنید که بتواند عکس شما را واقعی بگیرد. در مجموع مطمئن باشــید هرگونه رفتار غلط یا تصنعی برای عکس پروفایل به راحتی می تواند خود را نشان دهد و بهتر است عکس خود را متناســب با شرایط اپلیکیشن مربوطه انتخاب کنید. براي مثال، یک عکس با لباس شنا هرگز برای شبکه اجتماعی لینکدین مناسب نخواهد بود یا در مقابل عکســی با لباس رسمی پشــت تریبون برای فیس بوک مناسب نیســت. البته مثال فیس بوک نسبت به لینکدین عواقب کمتــری دارد و با تمام این توضیحات شــخصی میتواند بهترین تاثیر را در عکس پروفایل خود برجا بگذارد که به همه نکات با دقت توجه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.