کاربااینل پتاپتاپصصبر ایوب میخواهد

‪Asus VivoBook E12 E203NA‬

Asre Ertebat - - صفحه اول - معصومه علیگل

لپتاپ E203 NA ایسوس را باید از جمله لپتاپهای بسیار ارزان و همینطور بسیار سبک بهشمار آورد. ایسوس در این لپتاپ سبک که کمتر از یک کیلوگرم وزن دارد، از نمایشگری به اندازه 11 اینچ استفاده کرده اســت. از سوی دیگر، وجود باتری با طول عمر نزدیک 10 ساعت، E203NA را کاملا برای حملونقل مهیا کرده است. با این حال، پردازنده بسیار کند و حافظه کمحجم، باعث شده تا کاربران نسبت به استفاده از آن کمی تردید داشته باشند. طراحی و ویژگیها

استفاده از لایههای مختلف رنگ ســفید که ترکیبی از مات و متالیک را بهوجود آورده و قاب خاکســتری تیرهای که در اطراف نمایشگر قرار گرفته، جلوهای زیبا و چشمنواز به لپتاپ

E203NA داده است. ضخامت و وزن کم آن که بــه ترتیب 9/16میلیمتر و 98 گرم بوده، در زیبایی آن بیتاثیر نبوده است. یکی از دلایلی که باعث شده تا لپتاپ E203NA ایسوس تا این حد ظریف باشد، وجود پردازنده کممصرفی است که به فن خنککننده نیازی ندارد. نبود فن خنککننده، مزیتهای دیگری هم به همراه داشــته اســت که از جمله آنها میتوان به نبود سروصدا و نیاز نداشــتن به جایگاهی برای خروج هوا اشاره کرد. با کمال تعجب، برای چنین لپتاپ ســادهای انواع و اقســام پورتها وجود دارد. ایسوس دو پورت 3.0 USB (در هر طرف لپتاپ(، یک میکروSD ، یک USB-C ، جک هدفون و حتی یک پورت HDMI (برای آن دسته از افرادی که تمایل دارند سیستم خود را به تلویزیون یا مانیتور دیگری متصل کنند( نیز در نظر گرفته است. این لپتاپ ایسوس به امکانات دیگری از جمله یک وبکم در بالای نمایشگر و سه چراغ LED در سمت چپ صفحهکلید، برای نمایان کردن وضعیت شارژ سیستم و کپسلاک، مجهز شده است. صفحهکلید و تاچپد صفحهکلید لپتاپ تا حدودی خوب اســت. با توجه به اینکه

E203NA ، سیستم فشرده و ظریفی است، صفحهکلید آن نســبت به صفحهکلیدهای معمول تا حدی کوچکتر است، اما بههیچعنوان فشرده نیست. در برخی از مدلها، چیدمان صفحهکلید به شیوه کشورانگلیس صورت گرفته، بهاین ترتیب که عملکرد دوم کلیدهای جهتنما، به انجام وظایفPgUp/

PgDn/Home/End اختصاص یافته اســت. برخی از ســازندگان نیز از این چیدمان در صفحهکلیدهای خود بهره میگیرند، که جایگاه بســیار خوب و کاربردی برای وظایف گفته شده است. ترکپد نیز از دقت خوبی برخوردار اســت و اندازه مناســبی دارد. با این حال عمل کلیک)یا اشاره( چندان بهخوبی صورت نمیگیرد و سطح خود ترکپد نیز زیر انگشتان کمیسخت و خشن بهنظر میرسد. بهطور کلی، هنگام کار کمی لرزش در بخش ترکپد احساس میشود. با توجه به قیمت بسیار ارزانی که لپتاپ E203NA دارد، وجود چنین مشــکلاتی کمی طبیعیاست. وبکم و سیستم صوتی

یکی دیگر از تجهیزاتی که قربانی ارزانقیمت بودن سیستم

شده، وبکم است. درست اســت که کیفیت تصویر وبکم بیشــتر لپتاپها در حد دوربینهای DSLR نیســت، اما در اینجا، شــاهد افت وضوح تصویر بیشتر از حد معمول هم هستیم. وضوح تصویر بیشتر وبکمها 720 پیکسل است، اما در E203NA حدود 640‬ ‪×480 پیکسل است. کیفیت اسپیکرها نیز در حدی نیست که از آنها برای دیدن فیلم یا شنیدن موســیقی بتوان استفاده کرد یا حداقل لذت برد، با این حال باز هم چنین مشــکلی برای یک لپتاپ ارزانقیمت کاملا عادی است. نمایشگر

وضوح تصویر نمایشــگر 11 اینچی E203NA ایســوس 768×1366 پیکسل است. بهدلیل استفاده از پنل ساده TN ، زاویه دید و کیفیت تصویر نمایشــگر لپتاپ چندان مناسب نیســت. تعادل رنگ، قابل قبول اســت و آنطور نیست که رنگها کمرنگ و بیروح باشند. با نسبت کنتراست 487:1 و پوششدهی طیف رنگی63.4 درصد sRGB ، نمیتوان آن را جزو نمایشگرهای عالی بهشمار آورد؛ بنابراین سطح انتظارتان را از چنین نمایشگری پایین بیاورید و از آن تنها برای کارهای ساده استفاده کنید، نه برای تماشای فیلم یا ایجاد تصاویر. عملکرد

ترکیببندی صورت گرفتــه در E203NA در حد قیمت کلی خود سیستم بوده است، بنابراین حدس بزنید که با چه سیستمی سروکارخواهید داشت. وجود یک پردازنده ضعیف، رم دو گیگابایتی و حافظه فلــش 32 گیگابایتی گواه عملکرد بسیار کند سیستم خواهد بود. درصورتیکه آنتیویروس خاموش باشد و چند باری سیستم را ریاستارت کنید، شاید بتوانید سایتی مانند یوتیوب را باز کنید. در نتیجه باید بگوییم که E203NA در انجام همه امور کند است، از بارگذاری ویندوز گرفته تا وبگردی و حتی باز کردن منوی استارت. با این لپتاپ باید مانند یک تبلت رفتار کرد، یعنی وقتی یکی از برنامهها را باز میکنید، )کامل صبر کنید، باز هم صبر کنید، کمی دیگر هم صبر کنید( وقتی برنامه کامل باز شد، با آن کار کنید، آن وقت بروید ســراغ برنامه بعدی )البته باز هم صبر کنید(. از نظر فنی پردازنــده Celeron N3350 اینتل که در

E203NA ایســوس بهکار رفته، یک تراشه دو هستهای اســت که به دلیل کند بودن، پردازنــده ای تک وظیفه ای بهحســاب میآید، درحالیکه پردازنده N4200 موجود در سیســتم ‪Asus VivoBook‬ E200HA بهخاطر ســرعت کلاک بیشــتری که دارد، چند وظیفــه را با هم میتواند انجــام دهد. در آزمایــش Geekbench که انجام شد، امتیاز E203NA در انجام وظایف تکوظیفهای و چندوظیفهای به ترتیــب 1261 و 1329 بوده اســت،

درحالیکه بــرای ‪Asus VivoBook‬ BookE200HA E200HA این امتیازها برابر با 802 و 2287 بوده است. یکی دیگرا زضعفهای E203NA ، حافظه SSD فلش آن است که با داشتن سرعت 263 مگابایت در نوشتن و51 مگابایت در خواندن، از جمله درایوهای کند بهشمار میآید. طول عمر باتری

بهترین نقطه قــوت VivoBook kE203NA E203NA، باتری آن است که در هر بار شارژ طول عمرببالایی دارد. این مزیت لپتاپ، ناشی از کممصرف بودن پردازنده Celeron است. باتری لپتاپ E203NA در هر بار شارژ، حدود 9 ساعت و 10 دقیقه ماندگاری خواهد داشت. باتری لپپتاپ VivoBook E200HA کمی بیشتر و حدود 10 ساعت ماندگاری دارد. Asus susVivoBookE203NA E203NAبخریم؟

اگر صبر ایــوب داریــد، یــا از سیســتم خود فقــط برای یادداشــتبرداری، تایپ و بهطور کليککارهای بسیار سبک و البتهتکوظیفهایمیخواهید استفاده کنید، یا مدام در تردد هستید و سیستمبسیار ســبکی نیاز دارید، باید بگوییم، بله E203NA لپپتاپ خوبی میتواند باشــد، اما اگر برای دیدن فیلم یا گــوش کردن به موســیقی میخواهید استفاده کنید، توصیه میشود به سراغ گوشییهای هوشمند بروید کهبهمراتب بهتراز E203NA هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.