علت ناکارآمدی اعطای تسهیلات دولتی درحوزه فاوا

Asre Ertebat - - ارتباطات - نادر نینوایی

موضوع نحوه اعطای تســهیلات دولتــی به شــرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و شــرکت های حوزه ICT از آن دســت مسایلی است که همواره محل سوال بوده است. واقعیت این اســت که اگر منابع حمایت دولتی به جای درســتی نرســد چه در حوزه اپلیکیشــن و چه در سایر شاخه های حوزه فناوری اطلاعات دستاورد مطلوبی حاصل نخواهد شد. در این سال ها هر بار بودجه های حمایتی دولتی در حوزه ICT از طریق وزارت ارتباطات، وزارت صنعت و یا از طریــق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخت شده همواره ابهاماتی در خصوص آمار و ارقام نجومی آنها در برابر خروجی نه چندان روشــن طرح هایی که تسهیلات گرفته اند باقی مانده اســت. به این ترتیب که مشــخص نشدن خروجی دقیق اعطای این وام ها و شــرکت ها و کسانی که آنها را دریافت کرده اند هم شــائبه بروز نوعی رانت را مطــرح کرده که این روزهــا نقل محافل بسیاری از خصوصی ها است. هفته گذشته با یکی از چهره های شناخته شده بخش خصوصی حوزه ICT صحبت می کردم که گلایه های بجایی را در خصوص نحوه اعطای تسهیلات دولتی مطرح می کرد و معتقد بود این تسهیلات عمدتا به دست تولیدکنندگان واقعی نمی رسند. موضوع از این قرار اســت که از سال گذشــته به این طرف این امکان به اتحادیه های صنفی داده شده که اشــخاص حقیقی و حقوقی در زمینه عرضه کالا را معرفــی کنند. ایــن اتحادیه ها و اصناف نیــز که همواره به منظــور تحکیم جایگاه خود به دنبال افزایش اعضای شــان هســتند با اعطای مجوزهــای غیر اصولی باعث شــده اند که برخــی افراد فاقد صلاحیت با کمک پروانــه تولیدی که دریافت کرده انــد به محض ارایه تسهیلات و یا وام های دولتی با در دست داشــتن پروانه تولیدی مدعی دریافت این خدمات شــوند و آنها نیز در صــف تولیدکنندگان متقاضی تســهیلات قرار بگیرند. به این ترتیب امتیازات و تســهیلات مورد نظر به تولیدکننده واقعی نرســیده و کسی که سال هاســت برای امر تولید، خون دل خورده در هنگام دریافت تســهیلات و امتیازات دولتی سرش بی کلاه مي ماند. از ســوی دیگر وارد کردن بی حساب و کتاب جنس به کمک پروانه تولیدی توسط کســانی که کار تولیدی ندارند، زمینه ساز رقابت نابرابری بین واردکننده و تولیدکننده را موجب شده که عملا به ضرر تولید ملی اســت. به نظر می رســد تنها راه حل این مشکل تفکیک پروانه بهره برداری صنعتی از مجوز کارگاهی است تا اتحادیه های صنفی نتوانند برای افزایش اعضا اقدام به اعطای مجوز و پروانه تولیدی کنند و صد البته که ایجاد سازوکار روشن و مشخص در خصوص شیوه تسهیلات و امتیازات نیز از دیگر مواردی است که جای خالی آن به شدت احساس شده و می بایست مورد توجه قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.