تسهیل برداشتهای چند امضایی

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي -

بانكايران زمين در راستای گسترش خدمات بانكداریالكترونيكی و همچنين تسهيل درارايه خدمات به مشتريان حقوقی يا مشترک اقدام به راهاندازی سامانه بانكداری اينترنتی ويژه اين اشخاص كردهاست. با توجه بهاينكه تراكنشهایانتقال وجه برایاشخاص حقوقی نياز به چند امضا دارد بنابراين سامانه بانكداری اينترنتی ويژه اشخاص حقيقی، پاسخگوی مشتريان حقوقی نخواهد بود. اين در حالی اســت كه بانك ايران زمين با اقدامی جديد تحت عنوان «كارپوشــه» امكان انجام تراكنش انتقال وجه بهصورت چند امضايی و با رعايت شرايط برداشت از حساب تعريف شده در شعبه را از طريق اينترنت فراهم میكند و كار را برای شخص حقوقی تسهيل میكند. مشتريان حقيقی مشترک دارای شرايط خاص و مشتريان حقوقی میتوانند عمليات انتقال وجه را از طريق منوی انتقال وجه شروع و نسبت به تاييد يا عدم تاييد آناز طريق منوی كارپوشهاقدام كنند. سيد محمد حسين استاد، مدير روابط عمومی بانك ايران زمين در خصوص سرويس كارپوشــه گفت: عمليات مالی بر مبنای اينترنت بانك با تقاضای بالايی از سوی كاربران انجام میشود و شاهد نياز روزافزون مشتريان حقوقی و حقيقی مشترک مبنی بر انجام عمليات مالی از طريق اينترنت بانك هستيم. وی افزود: از اين رو بانك ايران زمين با هدف تســهيل شرايط برای مشتريان بانك، اين امكان را با قرار دادن منوی كارپوشه در سامانه اينترنت بانك محقق كرد به نحوی كه مشتريان بانك ايران زمين میتوانند با ورود به صفحه اينترنت بانك ايران زمين از اين امكان استفاده كنند. استاد گفت: تراكنشهای مالی زمانی انجام میشود كه نخست درخواست توسط كاربر ثبت كننده انجام شود و سپس توسط امضاداران مجاز تاييد شود، بهعلاوه اينكه بايد شرايط برداشت محقق شده باشد، اگر بخواهيم بهصورت شفافتری توضيح دهيم قابليتی كه كارپوشه را منحصربهفرد میسازد، انجام تراكنشهای مالی مطابق با شرايط برداشت مبتنی بر چند امضا است. مدير روابط عمومی اين بانك همچنين درباره خدمات كارپوشه گفت: با ايجاد اين گزينه در منو، برای اشخاص حقوقی و صاحبان حسابهای مشترک، انتقال وجه داخلی بهصورت عادی، دستهای و مستمرامكانپذيراست وانتقال وجه بينبانكی نيز بهصورتانتقال پايای عادی، دستهای و مستمر ممكن است. بهعلاوه اينكه امكان چاپ گزارش درخواستهای كارپوشه وجود دارد. در اين محيط امكان تاييد، لغو، ويرايش و رد درخواستهای ثبتشده هست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.