ایران؛ موزه كه ماهانویادررهتههاایيگزذمشيتني و فضایي

ایر هف

Asre Ertebat - - ICT ايراني - پريسا خسروداد Khosrodad.news@gmail.com ITU( ICT ICT ICT WAZE GPS

از چهارم تا دهم اكتبر هر ســال كه مقارن با دوازدهم تا هجدهم مهرماه است، در كشورهايي از جمله ايران كهعضواتحاديــهجهانیمخابرات )هســتند، هفته جهاني فضا ناميده ميشود. فضا، عموما از جمله حوزههايي است كه نه تنها در ايران، بلكه در بسياري از كشورهاي جهان به نوعي از جنبه نظامي-دفاعي به آن نگريسته ميشود و در اين ميان اغلب تصميمگيران ارشد در كشــور تمايل دارند، حوزه فضايي به عنوان مانوري اقتدارگرايانه كه داراي جامه علمي نيز هست، به نمايش گذاشته شود. اما به دور از هياهوي موجود بر سر تحققاين خواسته، ايران تا چه حدتوانسته در عرصه فضا حرفي براي گفتن داشته باشد؟ مرور كارنامــه ايران در حوزه فضا حاكي از اين اســت كه ايران تا كنون 9 بار بهطور جدي اقدام به ســاخت و در برخي موارد پرتاب ماهواره با كمك كشــورهايي چون روســيه، چين و ايتاليا به فضا كرده است كه در تمامی اين اقدامات، ميليونهــا دلار در پاي قرارداد با كشورهاي شــريك و راهبر در اين زمينه صرف شده اســت كه حاصلی جز زمينگير شــدن ماهوارهها به دلايلي همچون تحريم، گم شدن ماهوارهها در نقطهاي نامعلوم از فضا، عدم تحويل ماهواره به ايران و همچنين رديف شدن فهرســتي از نامهاي زيبا همچون ناهيد، اميد، مصباح، طلوع، رصد، نويد و فجر را در پي نداشته است. شعار امســال ايران «اكتشاف جهانهای جديد در فضا » بود و در اين هفته رويدادهاي بسياري در اين خصوص رخ داد. از جمله اين كه رييس كارگروه هوافضای كميسيون صنايع مجلس از اختصاص ۳۶ هــزار ميليارد ريال در برنامه ششم به فناوری فضايي خبر داد و البته از نبود انسجام و هماهنگی در ســاختار اداری فضايی كشور انتقاد كرد. رييس ســازمان فضايی ايران اما بار ديگر و در ادامه ماموريتهای اين سازمان فهرستي بلند بالا از ماهوارههاي در دست پرتاب ارايه داد و در نهايت الهام امينزاده، دستيار حقوقی شهروندی رييسجمهور نيز پيشنويس قانون ملی فضا را ضمن يك سخنراني به وزارت اعطا كرد كه با ترديدهايی از سوی خبرگان همراه بود. برای مثال وي در ابتدا اعلام كرد كه حقوق فضا در مقايسه با حقوق هوا و دريا در ايران رشد نداشته است كهاين خود باعث طرحاين پرسش شد كه آيا واقعا منظور ايشان اين است كه حقوق دريا و هوا در كشور رشد داشته؟! وي همچنين در حالي ايران را جزو ۱۰ كشور اول فضايی دنيا اعلام كرد كه عملكرد پرهزينه و نيز ناموفق ايران در اين زمينه بارها موجبات انتقادات بســياري از جمله نمايندگان مجلــس در دورههاي مختلف با هر نوع فراكسيون و حزبي را برانگيخته است. با اين رويكرد به تحليل اخبار ايراني در هفتهاي كه گذشت، ميپردازيم.

یك كشور و این همه ماهواره

هفته گذشته بهرامي، رييس ســازمان فضايی ايران در نشستی با حضور خبرنگاران منتخب، از ليست بلندبالايي از ماهوارههــاي ايراني خبر داد كه در صف انتظار براي پرتاب ايســتادهاند. وي در ابتدا از ساخت ماهواره دوستی متعلق به دانشگاه شريف خبر داد كه بهزودی با پرتابگر داخلی به فضا فرستاده میشود. سپس از اتمام مراحل ســاخت ماهواره پيام دانشگاه اميركبير گفت. بهرامي همچنين از رسيدن ماهواره ناهيد به مرحله تحويلگيري توسط پژوهشگاه فضايی ايران خبر داد و اظهار داشت ماهواره سنجشی ظفر دانشگاه علم و صنعت نيز تا سال 9۷ برای پرتاب آماده میشــود. وي يادي نيز از ماهواره مصباح كرد و گفت تعيين تكليف اين پــروژه نيازمند زمان و هزينه بيشتر است كه اين بدان معناست كه ۱۱ سال )از سال 85 تا كنون( زمان و هزينه كردن براياين ماهواره كافي نبوده است! نكته جالب اين بود كه وي در خصوص اعزام موجود زنده به فضا نيز گفت كه نبايد جنبه هيجانی و تبليغاتی به اين قضيه دهيم، چرا كه توقع ايجاد كردن، صدمهزا اســت. بهرامي همچنين از ماهوارهاي به نام پارس ۱ نيز سخن گفت كه در اين خصوص جزييات بيشــتري ارايه نداد و ظاهرا دانشبنيان و دانشگاهي بودن از ويژگيهاي آن است.

من یك روس هستم

پس از اين كه دولتآبادي، دادســتان تهــران عليــه پــاول دوروف، مديرعامل پيامرســان تلگــرام جهت بسترســازي براي ارتكاب جرمهايی مانند هرزهنگاری كودكان، قاچاق مواد مخدر و عمليات تروريستی از جمله گروه داعش اعلام جرم كرد، واكنشهاي بسياري برانگيخته شد. در اين ميان همانطور كه انتظار ميرفت، دوروف نيز بلافاصله پس از انتشار اين خبر واكنش نشان داد. اما ظاهرا كنار آمدن با اين قضيه براي وي آن قدر راحت نبود كه به رســم گذشته به انتشار يك توييت قناعت كند. زيرا وي، در واكنش به اين خبر، ابتدا دو توييت به فاصله كوتاهي از يكديگر منتشر كرد و ســپس يادداشت مفصلي را در كانال شــخصي خود در تلگرام نوشــت كه متاسفانه رســانههاي ايراني، برداشــتهاي آزاد و كليكآور از بخشــي از اين يادداشــتها كردند. ما ترجمه كامل اظهارات وي را يافتيم كه در ايراني بخشي از آن را ميآوريم. دوروف چنين اظهار داشته است كه «برخی كاربران از من میپرســند كه احكام قضايی در ايران و روسيه، چه تاثيری روی تلگرام و شخص من میگذارد. پاسخ ساده اين است كه: بیتاثير است. برای من سفر نكردن به ايران ساده است. اگرچه اين كشور تاريخی غنی دارد و به نظر جای جالبی میرسد، من ارتباطی با آن ندارم و میتوانم ممنوعيت سفر بهايران را تاب بياورم. در مورد روسيه اما، موضوع كمی مهمتراست؛ چون من يك روس هستم )اگرچه گذرنامه سن كيتس دارم( و والدينم در روسيه زندگی میكنند. ممنوعيت سفر به روسيه، هزينهای كوچك است كه بايد برای موضوعاتی كه در معرض تهديد اســت، بپــردازم. وي همچنين نوشت:«برای ما اهميتی ندارد كه برخی كشورها عليه ما، به دليل حفاظت از حريم كاربران، اعلام جرم كنند. ما هميشــه آمادهايم كه تمامی ارتباطات شخصی و تجاری را با چنين كشــورهايی قطع كنيم كه از اين ارتباطات عليه ما استفاده نشود. آنها میتوانند ما را در قلمرو خود مســدود كننــد. اما، همان گونــه كه در نوشتههای قبلیام درباره چين نشان دادم، اين كار به آنان كمكی نمیكند. در نهايت، آزادی و حريم خصوصی چيره خواهد شد و كسانی كه میخواهند به دهه ۱9۳۰ ميلادی بازگردند، خود را در ســمت نادرســت تاريخ خواهند يافت ».

مســیریاب WAZE ؛ دیگر صهیونیستي نیست!؟

اغلب رانندگانــي كه داراي گوشي هوشمند هستند و يا افرادي كــه از مســافران تاكســي هاي آنلايــن در ايراناند، درباره مســيرياب چيزهايي شــنيدهاند. ويز در واقع يك برنامه جهتيابیجغرافيايیبرمبنای اســتكهبرای گوشیهای هوشمند طراحی شــده و رانندگان برای مسيريابی بهتر از آن اســتفاده میكنند. اين نرمافزار توسط استارتآپ اســراييلی به نام ويز ايجاد شد كه سرانجام در سال ۲۰۱۳، توسط گوگل به قيمت ۱/۰۳ ميليارد دلار خريداری شد. ويز كه در ايران به دليل ارايه اطلاعات ترافيكي و همچنين مســيريابي دقيق مورد استقبال شمار قابل توجهي از كاربران قرارگرفته بود در اسفند سال گذشته به شكل عجيبي فيلتر شد. فيلتر ويز از اين جهت، تاملبرانگيز بود كه عامل صدور دستور آن مطابق قانون، كميته تعيين مصاديق مجرمانه نبود! بلكه طبق آنچه كه در آن زمان توســط خرمآبادي، معاون دادستان اعلام شد، اين بود كه فيلتر اين نرمافزار بنا به دستور يكی از مقامات قضايی ايران صورت گرفته است. در اين رابطه، قاضي كه دستور فيلتر ويز را صادر كرد و بلافاصله حكم ايشــان مورد اجرا قرار گرفت، هيچگاه شناسايي نشد، اما علت فيلتر ويز، ابزار جاسوسی بودن و تعلق به رژيم صهيونيستی اعلام شد. بهطوري كه بنا به گفته معاون دادستان، اين نرمافزار قادر بود به محض نصب روی گوشی به تمامی اطلاعات شخصی كاربر از جمله مسافرتها و موقعيت جغرافيايی و سايراطلاعات خصوصی وی دسترسی پيدا كند و اين امر ميتوانست برای امنيت مردم و كشور مشكلاتی ايجاد كند. اما هفته گذشــته، فيلتر ويز وارد فاز ابهامآميز ديگري شد. بهطوري كه رســانهها خبر از رفع فيلتر بيسر و صداي ويز دادند. اما اين بار ويز، داراي تغييرات جديدي شــده بود. از جمله اين كه امكانات فارســی از جمله راهنمای صوتی فارسی و نيز منوی فارسی برای بخش تنظيمات اپليكيشن به اين نرمافزار اضافه شده بود. اما در ميان هياهوي رفع فيلتر ويز بود كه دسترسي برخي از كاربران به اين مسيرياب دوباره قطع و دسترسي بقيه به آن همچنان ادامه داشــته و دارد. وضعيت فعاليت مســيرياب ويز در ايران در حالي ابهامآميز اســت كه چنانچه فيلتر آن به دليل صهيونيستي بودنش باشد، تغييري در ماهيت آنايجاد نشدهاست كه حال بخواهد رفع فيلتر شود. البته شــايعات ديگري نيز وجود دارد كه علت فيلترينگ ويز را رايزنــي فعالان حوزه حمل و نقل جهت مانعتراشي فعاليت تاكسيهاي آنلاين در كشور ميداند.

گیمهــاي خارجي و دردســر جدید وزیر ارتباطات

آذريجهرمــي را ميتوان فعالترين عضــو كابينه در فضــاي مجازي و بــه ويژه توييتر دانســت، اما به نظر ميرســد دســتيابي بــه چهرهاي مردمي دردسرهايي نيز دارد. وي كه چندي است، پيگير وضعيت اتصال كاربران ايراني به بازیهای آنلاين خارجی اســت و علت اين اقــدام را مطالبات كاربران ايراني از وي ميداند، هفته گذشته نام ۱۶ بازی آنلاين خارجی و نيز وضعيت ســرعت دسترســي به سرعت آنها را در بازه زماني ۲9 شهريور تا ۳ مهر اعلام كرد. اين در حالي بود كــه در ميان نام بازيهاي اعلام شده توسط وزير، بازيهايي وجود داشت كه برخي از آنها بدون مجوز بنياد بازيهاي رايانهاي بودند و يكي از آنها نيز داراي محتواي نامناســب مبتنــي بر ترويج خشونت و عريانگری بود كه به دليل احتمال تبليغ و سوءاستفاده برخي از كاربران از بازي مذكور، نام آن افشا نميشود و محفوظ باقي ميماند. اين اقدام وي در حالي صــورت گرفت كه وزير جــوان ارتباطــات و فناوری اطلاعات در اينستاگرام نزديك به 5۰ هزار فالوور دارد كه البته بيشتر آنان را جوانان تشكيل میدهند. لذا پس از انتشــار بازتاب گســترده اين قضيه، وي پستي در اينستاگرام منتشر كرد و نوشت كه محتوای اين بازیها ازســوی وزارت ارتباطــات بررســی نشــده و صرفا اسامیبازیها بر اساس بيشترين ميزان مصرف كاربران و اقبال آنها در بين كاربران ايرانی لحاظ شده است.

دستگیري نذريیاب تلگرامي

اما يكي از خبرهاي جالب و در عين حــال تاملبرانگيز هفته گذشــته، دستگيري فــردي بود كــه اقــدام به راهاندازي كانالــي با عنوان نذريياب كرده بــود. گرداننده اين كانــال كه فردی باهويت ع.ا مستقر در شهر زنجان بود، در حالي اقدام به ايجاد كانال نذريياب در تلگرام كرده بود كه ادعا داشت اعضاي كانال ميتواننــد با عضويــت در آن از اماكن مختلف پخت و توزيع غذاي نذري در سراســر كشور مطلع شــوند. اين در حالي بود كه به گفته ســرهنگ آدينهلو، رييس پليس فتا فرماندهی انتظامیاســتان زنجان، انگيــزه اصلي اين فرد ايجــاد مزاحمت براي شهروندان بوده است. بهطوري كه وي با انتشار آخرين اطلاعيهاي در كانالش كه به موجب آن نيز دستگير شد ادعا كرده بود قهوهخانهاي در شــهر زنجان، نذر قليان رايگان دارد! اما صرفنظرازاقدامات مذبوحانهاي كهاين فرد براي آزار و اذيت مردم انجام ميداد، افرادي هستند كه در اين كانال عضو شده بودند. طبق اعلام پليس فتا در اين كانــال 4 هزار نفر عضويت داشــتند. اين بدان معناست كه اگر اين كانال تعطيل نميشد و عضوگيري آن تا مراسمي همچون اربعين كه مردم طي آن اقدام به پخش نذري ميكنند، ادامه مييافت ميتوانســت به بيش از 5 هزار عضو دست يابد كه اين بدان معناست كه كانال مربوطه جزو كانالهاي پربازديد به شمار ميرفت و طبق آييننامه شورايعالي فضاي مجازي، مشمول دريافت مجوز از وزارت ارشاد ميشد!؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.