به تعدادی مدیر بدون تلگرام نیازمندیم

Asre Ertebat - - ايستگاه -

این روزها نداشتن تلگرام، بازیهای کلشآوکلنز، کندی کرش و امثال اینها به مزیتی برای استخدام تبدیل شده است. چندی پیش برای خرید پوشاک راهی چند مغازه شده بودم و روی در و دیوار آن نصب شده بود که به تعدادی فروشنده بدون کلش آو کلنز نیازمندیم. از اون جالب تر این که فروشنده های همان مغازههایی که این تبلیغ را روی در و دیوارش چسبونده بودن و چندین و چند دوربین هم روی سقفشان نصب بود، به بهانه مرتب کردن لباسها هر کس به گوشهای خزیده بود و مشغول بازی و جوک فرستادن و خندههای ریزریز بود. من هم همینطور مثل سنگ چشمدار منتظر آزاد شدن یکی از فروشندهها برای سوال بودم و زیر پایم علف سبز میشد و برای رعایت ادب و نریختن زباله، علفها رو جمع میکردم و یکی یکی از مغازهها بیرون میزدم. همین دیروز رفته بودم مغازه برای خرید ماست و شیر. فروشنده تماموقتسرشتویگوشیبودومثلدیوانههانیششتابناگوشش باز و بسته میشد و دوباره انگشتانش به حرکت میافتاد، کلا سحر شده بود. یکی از کالاها قیمتش مشخص نبود. پرسیدم این چند است، بعد از انتظاری طولانی جواب شنیدم، بله! لبخندی زدم و یک شیر و یک ماست که قیمتش معلوم بود و میشد خرید برداشتم، پولش را هم خودم محاسبه کردم و بیآنکه مزاحم وقت شریف فروشنده بشم، پول را روی دخل گذاشتم و از مغازه خارج شدم.نزدیک به 20 متری از مغازه دور شده بودم که با فریاد آقاااا آقاااای کسی متوقف شدم تا ببینم چه شده که دیدم فروشنده، موبایل به دست و نفسزنان و جوری که انگار دزد 3 هزار میلیاردی را شناسایی و دستگیر کرده، گفت: شما چی برداشتی از مغازه؟! پولی که به عنوان مدرک و برای راستیآزمایی روی دخلش گذاشته بودم دستش بود و با چشمان خیره و گردشده منتظر جواب من بود که گفتم پول را بده و این هم جنس شما. گفت مسالهای نیست میخواستم بدونم چی برداشتین، پول رو گرفتم و جنسش روپس دادم و گفتم برو توی مغازهت خودت حساب کن. این روزها اما پیدا کردن برخی مدیران توي صفحات مجازی به مراتب راحتتر از دنیای واقعی شده و هر ساعتی از شبانهروز میتوني ایشان را حاضر جواب پیدا کني. برای همین من با خودم همهش تصویر آن فروشندهها را در نظرم دارم که نکنه یه وقت اون ها هم پشت میزشان به جای کار مردم و مملکت، سرشان توی موبایل و کامپیوتر است و اصلا نمیبینند چه چیزی رو امضا کردن و چه کسی چه چیزی میگه؟ خلاصه به نظرم رسید بد نیست عدم استفاده از تلگرام و برخی بازیهای اینترنتی هم به عنوان یکی از ســوالات و شرطهای گزینش انتخاب بشه وگرنه همه ممکنه به باد بریم.

عزت زیاد آق فری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.