فناوری باد را هم خواهد برد!

Asre Ertebat - - نوآوري - مژگان کریمنیایي

از روزهای دور همواره تصور ما از کشاورزان مردمی بوده که دور از هیاهو و جنجال و آلودگی زندگی شــهری و به دور از خودرو و فناوریهایی که شــهر را به زندانی آهنین تبدیل کردهاند، در عین فراغت بال در حال رسیدگی به مزارع خود هســتند. با این وجود اما واقعیت این است که در سالهای اخیر در بیشــتر مناطق جهان از جمله در کشــور ما روز به روز نقش فناوری در زندگی روســتایی پررنگ و پررنگ تر شده است. در طول ســه دهه اخیر با آمدن تراکتور، کمباین، فناوری آبیاری قطرهای، فناوریهای هوشــمند و با آسفالته شدن روســتاها و وصل شــدن برق، تلفن و آب و گاز عملا شکل زندگی روستایی تغییر کرده است. اگرچه شاید ما شهریها ترجیح بدهیم که روستا با همان شیوه قدیم و با کوچههای گلی و با کاشت و داشت و برداشت سنتی و دستی باقی بماند، اما واقعیت این است که بهدلیل ساده شدن کار کشاورزی و آسوده شدن دامداری و زندگی روزمره روستاییان، بسیاری از آنها با روی گشاده به استقبال فناوریهای نوین رفتهاند. در ایــن شــماره ســعی میکنیم شــما را بــا جدیدترین فناوریهای کشاورزی که دنیای کشــاورزی سنتی و پر از احساس سالهای دور را به جهانی صنعتی و ماشینی شده تبدیل کردهاند آشنا کنیم.

فناوری در خدمت تغذیه گوساله

یکی از پرمشــقتترین کارهای دامداران روستایی موضوع تغذیه گوســاله ها اســت. دامداران برای تغذیه گوساله ها مجبورند همیشه شــیر تازه به همراه داشته باشند تا وقت و بی وقت گوساله های گرسنه را سیر کنند. به تازگی سیستم دامداری خودکاری رونمایی شده که همواره شیر را در دمای مناسب برای گوســالهها نگاه داشــته و دلیلی برای حمل همیشگی سطل شیر توسط دامدار وجود ندارد. مشکل اصلی در استفاده از این سیستم، آشنا کردن گوسالهها با دستگاه است که باید در ابتدا به آنها یاد داد که برای شیر خوردن به سراغ این دستگاه بروند. البته بعد از آنکه گوسالهها برای تامین شــیر خود به دستگاه شــرطی شدند خودشان بدون نیاز به راهنمایی، از طریق دســتگاه تغذیه میکنند و تنها نقش دامدار، پرکردن دستگاه با شیر تازه خواهد بود.

کاربرد پراثر روباتیک در کشاورزی

ســاخت پرندههــای روباتیک که بــه رصد مــزارع از بالا میپردازند، این روزها یکی از جالبترین اختراعاتی اســت که بشر به آن دست یافته است. پرندههای روباتیک به کمک اشعه مادون قرمز مزارع را بررسي ميکنند و سپس اطلاعات بهدستآمده را از طریق نرمافزار نصبشده تحلیل میکنند. مشخص شدن مشــکلات در آبیاری مناطق مختلف مزرعه و روشن شــدن محیطهایی که بیشترین محصولات ناسالم را دارند به کشــاورزان کمک میکند تا اطلاعات بیشــتری درباره مزرعه خود داشته باشند و در نتیجه بهتر بتوانند آن را مدیریت کنند. نرمافزار ســاخته شــده میتواند علف هــرز را از محصول تشخیص داده و منطقهای از مزرعه که بیشترین علف هرز را دارد شناسایی کرده و از طریق اپلیکیشنی که روی گوشی هوشمند کشاورز نصب شده به او هشدار لازم برای بررسی آن منطقه را بدهد. البته با تکنولوژیهای جدید صنعت کشاورزی برای از بین بردن علف هرز نیازی به استفاده از بیل و آفتکش نیست و این روزها کشاورزان مدرن با استفاده از پهپادهای مجهز به لیزر به جان علفهای هرز افتاده و آنها را نابود میکنند. اشعه لیزر با دمای 95 درجه ســانتیگرادی که دارد علفهای هرز را پس از شناسایی بهسرعت میسوزاند. همچنین پرندههای روباتیک میتوانند در صورت تمایل کشاورز به محل علفهای هرز رفته و با افشانه کردن آفتکش روی آنها علفهای هرز را از بین ببرند. در حال حاضر کمپانــی «اگری بوتیکس» واقــع در بودلر کلرادوی آمریکا در حال کار روی این فناوریهای نوین در صنعت کشاورزی است و مسوولان آن امیدوارند با سرعتی بالا فناوری کشاورزی را در جهان بهبود بخشند.

روباتهای کشاورز

چندی پیش گروهی از محققان دانشگاه ایلینوی در آمریکا روباتی طراحیکردهاند که با روشــی متفــاوت و جدید به بررسی گیاهان در مزارع میپردازد. این روبات که به جیپیاس، سنسور و دوربینهای باکیفیت مجهز اســت، میتواند وضعیت آب و هوا را بررســی کرده، درجه حرارت مناطق مختلف مزرعه را ســنجیده و با کمک اســکنرهای لیزری خود اطلاعات مفیدی از گیاه همچون وضعیت ریشه، کیفیتبرگها و وضعیت کلی گیاه را بررسی کند. سنجش میزان رطوبت، دمای محیط و وضعیت خاک از دیگر اطلاعاتی است که توسط این روبات هوشمند استخراج شده و به اطلاع کشاورز میرسد. استفاده از این اطلاعات برای ساخت مدل سهبعدی گیاه و مزرعه بسیار مفید است و به کمک آن میتوان حتی میزان و کیفیت محصولات گیاهان را نیز تخمین زد. جالب است بدانید که در سالهای اخیر از این روبات در مزارع کشت ذرت استفاده شده و بهنوعی امتحان خود را هم پس داده است.

روبات کشاورز با قابلیت نمونهبرداری از گیاهان

در همین یک سال اخیر، پژوهشــگران دانشگاه ایلینوی با سرپرستی پروفسور استیون پیلانگ، موفق به ساخت روباتی کشــاورز با قابلیت نمونهبرداری و بررسی وضعیت سلامت فیزیکی گیاهان شدند. این روبات با بررسی وضعیت ژنتیکی گیاهان و با استفاده از اطلاعات موجود برای اصلاح ژنتیکی گیاهان میتواند موجب بهبود محصولات مزارع شود. روبات مذکور بهراحتی و بــدون له کردن گیاهان از لابهلای آنها رفت و آمــد کرده و با نمونهبــرداری ژنتیکی از گیاهان اطلاعات ذیقیمتی را در اختیار صاحب مزرعه میگذارد. با توجه به اطلاعات بهدستآمده از نمونهبرداریهای گیاهان میتوان با تجویز میزان مشــخص کود، آب و سایر ملزومات گیاه به اصلاح آن پرداخت.

تراکتورهای بدون راننده در صف مقدم کشاورزی مدرن

یکی از نکاتی که باعث شــده کار کشاورزی به کندی پیش رود، استفاده از نیروی انسانی برای کار در مزارع است. نیروی انسانی به دلیل خستگی، تاریکی در شب و بسیاری مسایل دیگر نمیتواند به کشاورزی در تمام مدت شبانهروز بپردازد، اما بهتازگی تراکتورهای خودرانی ساخته شدهاند که قادرند در تمام 24 ساعت بهکار در مزرعه بپردازند. گفته می شود تراکتور خودرانی که به وسیله کمپانی CNH ایجاد شده قادر است مزارع کشــاورزی را به شکل خودکار تحت کنترل و مدیریت خود درآورد. با استفاده از این تراکتور بدون راننده، کشــاورزان میتوانند از راه دور عملیاتی را که توسط چند ماشین انجام میشــود به انجام رسانده و تمام عملیات مورد نیاز روی زمین کشاورزی را بهانجام رسانند. این تراکتور هوشــمند برای پیدا کردن مسیر خود و انجام عملیات کشاورزی هوشمندانه، از فناوری بهینهسازیشده رادار بهره میبرد. با استفاده از این تراکتور، کشاورز میتواند برنامه مورد نظرش را وارد کرده و سپس در خانه به استراحت پرداخته و بعد از انجام عملیات برنامهریزی شــده به سراغ تراکتور رفته و آن را برای انجام عملیات بعدی برنامهریــزی کند. البته نیازی نیست که کشاورز به مســایل فنی وارد باشد، تنها کاری که باید انجام دهد انتخاب عملیات مورد نظر است و تراکتور با کمــک برنامههایی که از قبل به آن داده شــده بهراحتی به انجام وظایف خود میپردازد. عملیات شخمزنی، کاشت، علفکشــی و برداشت از جمله مواردی اســت که تراکتورهای خودران قــادر به انجام آنها هستند. البته در صورت تمایل کشاورز، امکان کنترل از راه دور این تراکتور نیز وجود دارد.

جمعبندی و نتیجهگیری

اگرچه شاید تصاویری همچون پرتاب کاه با خیش و برداشت گندم با داس، کودکیهای بسیاری از ما را ساخته و ما را به رویاهای کودکیمان برده و تصور زندگی در روستایی به دور از شلوغیهای زندگی شهری را در ذهنمان زنده میکند، اما واقعیت این اســت که فناوری در سالهای اخیر باعث شده کار کشاورزان، دامداران و روســتاییان بهمراتب سادهتر از قبل شود. لذا نمیتوان روستاییان را بهدلیل استفاده از فناوری نکوهش کرد و باید بهناچار همگی به استقبال فناوریهایی برویم که زندگی روستایی را برای روستاییان سادهتر از قبل میکند. در این میان اما آنچه برای همیشه ما مردم شهری از دیدن آن محروم خواهیم شــد، برخی تصاویر دیدنی اســت که در مسافرتهای کودکیمان در مســافت های بین شهرها میدیدیم؛ تصویر زنی که بــا داس در دم دمای غروب گندم درو میکند؛ تصویر مــردی که با خیــش کاه و گندم را رو به ســوی خورشــید ارغوانی رها میکند و تصویر کارگران روستایی در حال دست تکان دادن که از این پس همگی آنها جای خود را به تراکتورهای خودران و پهپادهای الکتریکی خواهند سپرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.