مینیکامپیوترهای ایسوس معرفی شدند

Asre Ertebat - - بازار -

ایسوس به تازگی دو کامپیوتر 520 ASUSPRO E‬ و ‪ASUSPRO

E420 را معرفی کرد؛ مینیکامپیوترهایی که برای عملکرد سریع و قابل اعتماد، با پردازندههای نســل هفتم اینتل طراحی شدهاند. طراحی کوچک که استفاده آســان در تمامی محیطها را به همراه داشته و دارای طیفی از پورتها اســت که قابلیت توسعه بالا را در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهد. هر دو کامپیوتر دارای دو بخش ذخیرهســازی هستند که کاربران میتوانند با یک هارد دیسک 2.5 اینچی در ظرفیت 1 ترابایت و یا یک درایو ‪SSD M‬ .2 در ظرفیت 512 گیگابایت و یا هر دو به صورت ترکیبی برای پاســخ به نیاز کاربران در هر کاربری تجاری و اداری

بهره ببرنــد. کامپیوترهــای 520 ASUSPRO E‬ و ‪ASUSPRO

E420 دارای نشــان Star‬ ‪Energy بوده و از ویژگیهای امنیتی پیشــرفته مانند ‪Trusted Platform Model ) TPM‬ ) بهره میبرند که محافظــت از اطلاعات تجــاری کاربــران را به همراه داشــته و از آنها در برابر تهدیدات جهان محافظت میکند. این دو مینیکامپیوتر به عنوان بخشــی از برنامه ایسوس Corporate ‪Stable Model ) CSM‬ ،) شــامل مجموعــه نرمافزار ASUS

‪Control Center IT‬ بــه ارزش 60 دلار و گارانتــی 36 ماهــه هســتند. کامپیوتر 520 ‪ASUSPRO E‬ از پردازندههای نســل هفتم اینتل بهره میبرد و 420 ‪ASUSPRO E‬ نیز با پردازندههای

Celeron طراحی شدهاند. با استفاده از حافظههای رم 4 DDR در فرکانس 2400 مگاهرتز و پشتیبانی از تصاویر K/UHD 4 کاربران از بهرهوری برتر برای تمام وظایف تجاری بهرهمند خواهند شــد. کامپیوترهــای 520 ‪ASUSPRO E‬ و 420 ‪ASUSPRO E‬ از پیکربندی دوگانه حافظه ذخیرهســازی بهــره میبرند و کاربران میتوانند با یک هارد دیســک 2.5 اینچی در ظرفیت 1 ترابایت و یا یک درایو ‪SSD M‬ . 2 در ظرفیت 512 گیگابایــت و یا هر دو به صورت ترکیبی استفاده کنند. قابلیت ارتقای حافظه رم، حافظههای ذخیرهســازی و شــبکه بدون ســیم به کاربران اجازه میدهد که

‪ASUSPRO E520‬ و 420 E را بــا حداکثــر کارایی، طول عمر و کاهش هزینههای ســختافزاری، در طولانیمدت مورد استفاده قرار دهند. کامپیوترهــای 520 ASUSPRO E‬ و ‪ASUSPRO

E420 با ابعاد 1 لیتری خود، برای استفاده در فضاهای مدرن کاری طراحی شــده و در تمامی مکان ها قابل اســتفاده هستند. قابلیت

VESA گزینههای متعــددی را برای اســتفاده در اختیار کاربران قرار خواهد داد و حتی اجازه میدهد تا این دو کامپیوتر به پشــت مانیتورها متصل شــوند و بدین ترتیب در فضای مورد استفاده نیز صرفهجویی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.