ع ا کنترلمموربفاییپللیکیشینهام خانمه بار ویضناعسیبتمیادداررانآینده

Asre Ertebat - - آموزش - مریم عسگری

مادر بودن بزرگ ترین مســوولیت دنیاست. زیرا مادران از روزهای اولیه بارداری نگران فرزندان خود هستند و سعی میکنند از کودکی که در راه است به بهترین نحو محافظت کنند. توجه به توصیههای پزشک، استفاده از تجربه افراد با تجربه، مطالعه کتاب و مجله برخی از روشهایی است که مادرها و به ویژه آن دسته که تجربهای در این زمینه ندارند، برای حفاظت بیشــتر از کودک مورد استفاده قرار میدهند. حالا با همهگیر شدن استفاده از موبایل و برنامههای کاربردی بسیاری از مادران با استفاده از این اپلیکیشنهای مخصوص زمان بــارداری با خیال راحتتــری اموری مانند کارهای روزمره، ورزش، تغذیه و... را تحت کنترل قرار میدهند.با توجه به این موضوع در گزارش این هفته به معرفی بهترین اپلیکیشــن های مناسب خانمهای باردار پرداختهایم. البته در نظر داشــته باشید در این دوران هر چه از گوشی موبایل فاصله بگیرید بهتر است.

‪BabyBump Pregnancy Pro‬ این برنامه، یک اپلیکیشــن بارداری جامع اســت که به پدر و مادر آینده در مورد پیشرفت حاملگی اطلاعات کافــی میدهد و این امــکان را میدهد تا تجربه خود را با خانواده و دوســتان به اشتراک بگذارند. ملاقات با دیگروالدین از سراسر جهان در انجمن بارداری، عضویت در انجمنهای گوناگون، ویجت شــمارش معکوس، قابلیت وارد کــردن تاریخ و محاسبه آخرین دوره قاعدگی، بهره مندی از نوار پیشــرفت زیبا برای نمایش روزهای باقی مانده، اعلام هفته و روز باقی مانده و ارایه اطلاعات ســه ماهه از ویژگیهــای این برنامه کاربردی اســت. علاوه بر ایــن برنامه کاربردی مــورد نظر قابلیت ارایه تصویر شــماتیک از جنیــن را در انتهای هر هفته دارد. ارایه اطلاعات هفتگی در مورد اندازه و وزن و رشد کودک، پیگیری روزانه اندازه وزن و ســایز کمر، پیگیری روزانه حوصله و مزاج، انرژی، میل شدید، بیماری صبحگاهی و ... و نمایش تقویم با آیکون از دیگر قابلیت های این اپلیکیشن است. این برنامه برای گوشیهای اندرویدی است.

Pregnancy++ نرمافــزار ‪Pregnancy Plus Plus‬ با پیگیری هفته به هفته وضعیت کودک را ارزیابی میکند. در حال حاضر بیش از 5 میلیون کاربر دوران بارداری خود را لحظه بــه لحظه با این اپلیکیشــن دنبال میکنند. این نرمافزار کاربردی در دوران بارداری هر اطلاعاتی که نیاز داشته باشید را در اختیارتان قرار میدهد. نرمافزار ‪Pregnancy Plus Plus‬ توســط تیم Parenting & Health زیر نظر متخصصان پزشکی تهیه شده است و میتوانید با اطمینان کامل از آن استفاده کنید. ارایه اطلاعات روزانه دوران بارداری، ارایه تصاویر ســونوگرافی به صورت دو بعدی، پیشنهاد رژیم غذایی مناســب، ورزش و مشــاوره پزشکی، ارایه لیســت خرید کــودک، برنامهریزی بــرای تولد، پیگیــری ســلامتی و وزن از ویژگیهــای ایــن برنامــه کاربردی اســت. ایــن برنامــه کاربردی مناســب مادرهای دارای آیفون یا آیپدباز است.

‪Pregnancy Workout Today‬ برای بســیاری از خانمهای باردار از دســت دادن تناسب اندام بســیار نگرانکننده است، از سویی پزشکان به مادران توصیه می کنند ورزش روزانه را فراموش نکنند. اما چه ورزشــی بــا چه قدرتی برای مــادران مناســب اســت.برنامه اندرویدی ‪Pregnancy Workout Today‬ به خانمهای باردار کمک میکند سلامت کلی را به دست آورده و تناســب اندام خود را در دوران بــارداری حفظ کنند. تمرینات این نرمافزار نــه تنها ویژگیهای یک تمرین مفید برای هر مرحله از حاملگی را دارد، بلکه به عنوان یک راهنمای سلامتی در طول این دوران عمل میکند. این برنامه شامل بخش های دیگری مانند زمانی که بایــد از ورزش اجتناب کــرد و قوانینی که به خانمهای بــاردار کمک میکند بــا خیال راحت ورزش کنند، بــوده و عــلاوه بر ایــن تمرینات، مادرهای آینده را برای کنــار آمدن با درد زایمان طبیعی آماده میکند.

‪Pregnant and FIT‬ اپلیکیشن اندرویدی ‪Pregnant and FIT‬ یک برنامه شهودی و بسیار آسان برای استفاده است . در این برنامه کاربــردی ۷5 تمرین مختلف برای انتخاب وجود دارد. این تمرینات شامل دو بخش تمرینات کششــی و تمرینات با شــدت بالا برای تناسب اندام در هر مرحله بارداری است. خانمهای باردار می توانند با انجام این تمرینات نه تنها وزن خود را کنترل کننــد، بلکه زایمــان راحت تری داشته باشند.

‪Babee on Board‬ ایــن برنامه کاربــردی به زنــان باردار ایــن امکان را میدهــد تا افــراد حاضر در وســیله نقلیــه را از طریق ارســال پیام از وضعیت خــود آگاه کنند. این فناوری در مترو نیز کار کرده و مســافران نیازی به داشــــتن ســــیگنال قوی برای دریافت این پیام ندارند. این اپلیکیشــن جدید توســط یک کمپانی مســتقر در لندن به نام X10 توســعه یافته است. ایــــن کمپانــــی ، ‪Babee on Board‬ را بعــد از نظرســــنجی از 100 زن بــاردار که بــرای پیدا کردن جای نشستن در وســایل نقلیه عمومی دچار مشــکل بودند، طراحی کرد. این مســــاله به ویژه برای خانمهایی که در ماههــای اولیه دوران بارداری هســــتند، حائز اهمیت است چرا که در این ماه ها احســاس درد و تهوع همراه با احساس ناخوشایند بسیار مشهود است . ‪Babee on Board‬ که 3.99 پوند قیمت دارد قابلیت آن را دارد که با اســتفاده از بلوتوث تا شعاع حدودا پنج متر به مســافرانی کــه برنامه دوم این اپلیکیشــن را دانلود و نصب کردهاند، پیامرسانی کند. این مسافران پیامی با مضمون اینکه یک زن باردار در این نزدیکی بوده که نیاز به صندلی دارد را دریافت خواهند کرد.کمپانی X10 کــه عواید خود را بــه بنیاد خیریه کودکان اختصــاص خواهــد داد، در حال حاضر به دنبال همکاری با شرکتهایی مانند گوگل، اپل، سیتیمپر و اوبر است.این نرمافزار در حال حاضر در لندن به صورت آزمایشــی عرضه شــده و اگــر همه چیــــز طبق برنامهریزی پیش برود، در سراسر جهان گسترش خواهد یافت. بارداری

بارداری یک برنامه اندرویدی کاملا رایگان است. در تهیه این برنامه سعی شــده است با مشاهده و الگوگیری بیشتر از 60 برنامه مشابه خارجی و در نظر گرفتن فرهنگ و شرایط جامعه و مردم ایران از طرفی و بهرهگیری از راهنماییهای پزشــکان متخصص و کارشناسان مامایی از طرف دیگر یک برنامه جامع و کاربردی در زمینه بارداری طراحی شــود.ارایه اطلاعات هفته به هفته بارداری، ارایه اطلاعات مادر در طول 40 هفته به تفکیک، بررسی وضعیت جنین در هر هفته به تفکیک، ارایه آمار و نشانههای متداول به تفکیک هفته، محاسبه تاریخ و زمان زایمان، بهرهمندی از روزشمار معکوس تا روز زایمان و راهنمای ورزش و تناســب اندام در بارداری از ویژگیهای این برنامه کاربردی است. علاوه بر این، برنامه مورد نظر ورزشهای توصیه شده در دوران بارداری را به مادران آینده معرفی میکند. معرفی ورزشهای متناسب برای برگشت بدن به قبل از زایمان، ارایه رژیم غذایی، محاسبه قد و وزن هفته به هفته کودک، محاسبه قد و وزن جنین در هر هفته از بارداری، تشبیهاندازه تقریبی جنین به یک میوه و... از دیگر ویژگیهایایناپلیکیشناست. بارداری هفتهبه هفته

اپلیکیشــن بــارداری هفته بــه هفته بــا تمام سیستمعاملها سازگار بوده و برنامهای جامع است که از هفته سوم تا هفته چهلم دوران بارداری مادر و جنین را مورد بررسی قرار میدهد. این برنامه به شما میگوید که در هر هفته کودک شما چگونه رشــد می کند؟ شــما چگونه تغییر می کنید؟ رژیم غذایی مناسب شما چیست؟ چه چیزهایی باید و چه چیزهایی نباید شما را نگران کند؟ همچنین در این برنامه کاربــردی بایدها و نبایدهای دوران بارداری گفته شده است. نینیبان

ایــن اپلیکیشــن جامعتریــن راهنمــای بــارداری و کودکیــاری بــا 100هــزار مقالــه رایــگان و 20 ابــزار کاربــردی اســت. دســتهبندی کاربردی و ســاده بیش از 100هزار مقالــه، بهروزرســانی محتــوای برنامــه با 200 مطلب جدید در هر روز، مشــاوره آنلاین رایگان با متخصصان در زمینههای مختلف، تایملاین هفته به هفته بارداری، ارایه ابزارها و چکلیســتهای کاربردی برای خانواده و امکان ایجاد لیست مطالب مورد علاقه از ویژگیهای این برنامه کاربردی است.

ابزار جستوجوی نام کودک، پیشبینی جنسیت نوزاد، محاسبه زمان زایمان، محاسبه میزان اضافه وزن در دوران بارداری، محاسبه شاخص توده بدنی BMI( ،) محاسبه میزان کالری مورد نیاز روزانه و زمان بندی واکسیناسیون کودک هم از ابزارهای ویژه این برنامه اندرویدی است. تقویم بارداری

تقویم بارداری یک تقویم جامع بارداری است که اطلاعات هفتــه به هفته بارداری را بــه مادر ارایه میدهد.ارایه اطلاعات مــادر در طول 40 هفته به تفکیک، بررســی وضعیت جنیــن در هر هفته به تفکیک، ارایه آمار و نشانههای متداول به تفکیک هفته و محاسبه تاریخ و زمان زایمان از ویژگیهای این برنامه اندرویدی است. موسیقی بارداری

موســیقی غــذای روح اســت و یک موســیقی آرامش بخش تاثیــر مثبتی بر جنیــن و آرامش مادر دارد. اپلیکیشن موســیقی بارداری با درک این موضوع مجموعهای ایجاد کرده اســت که نه تنها موجب آرامش مادر و جنین میشــود، بلکه کاربردهای دیگری نیز دارد. پخش موسیقی ویژه برای افزایش هوش جنین، موســیقی ویژه برای کاهش اســترس دوران بــارداری، فراهم آوردن آرامش زمان شیردهی و پخش موسیقی برای بالا رفتن ضریب هوشی IQ کودک و هوش هیجانی EQ کــودک، کاهش اضطــراب، درد و دلهره در دوران بارداري و... برخی از این ویژگیهاست. بررسیها نشــان داده اســت زناني که در دوران بارداری به موسیقي گوش ميدهند، نسبت به دیگر افراد خاطرهاي دلپذیرتر و دلنشــینتر از زایمان خود دارند. دانشــمندان معتقدند ریتم و آهنگ مورد علاقه کودکان برگرفته از آواهایي است که در دوران جنیني خود شنیدهاند. جنین آدمی به تمام صداهای رحمي گوش مي دهد و واکنش نشــان ميدهد. اصوات آرام حــرکات او را آرام و اصوات تند حرکاتش را تنــد می کند. ایــن برنامه برای سیستمعاملهای اندرویدی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.