پرفروشترین واترکولینگهای بازار ایران

Asre Ertebat - - گوناگون - بهنام علیمحمدی

امروزه قطعات الکترونیکی بهعنوان بنیان تمامی ماشینهای محاسباتی و پردازشی محسوب میشــوند و رد پای این المانهای حیاتی را میتوان در صنایع و هر نوع کسبوکار مشاهده کرد. ســوییچهای الکترونیکی در هر ثانیه هزاران بار روشن و خاموش میشــوند تا جریان مورد نیاز ترانزیســتورها را برای رسیدن به عملکرد تعیینشده تامین کنند، اما همواره بخشی از این انرژی به گرما تبدیل شده و موجب گرم شدن ریزالکترونیکها میشود. از بدو ورود کامپیوتر تاکنون، دفع گرما یکی از چالشهای پیش روی سازندگان تراشهها بوده و از همین روی، خنککنندههای بادی و به فاصله چند سال، خنککنندههای مایع برای رفع گرمای ناشی از فعالیت تراشههای عملگرا و پردازشــی عرضه شــدند. اگرچه در یک سیستم پردازشی، ایرکولینگ، ارزانترین ابزار خنکســازی پردازنده یا تراشــه گرافیکی محسوب میشــود، اما واترکولینگهــا از قابلیت بیشــتری در مدیریت دمای تراشــهها برخوردارند. در میان واترکولینگها، مدلهای ‪All in On‬ یکی از مناســبترین خنکسازها برای استفاده در هر نوع کامپیوتر دسکتاپ بهشمار میروند. در ادامه نگاهی کوتاه به چند خنککننده مایع خوشقیمت بازارهای داخلی خواهیم داشت.

COBRA120 ریدمکس

این یکی از خنککنندههای آبی پردازنده اســت که در انــدازه 120 میلیمتری طراحی شده است. واترکولینگهایی در این سایز این قابلیت را دارند که در تمامی کیسهای موجود مورد اســتفاده قرار گیرند. این مدل یــک واترکولینگ AIO است که بهصورت یکپارچه طراحی شده و قاب واتربلاک آن آلومینیومی است که در دفع گرمای مایع کولانت موثر اســت. پلیت اتصال به IHS پردازنده این مدل از مس خالص اســت تا عملیات گرماگیری با ســرعت و کیفیت بیشتری صورت پذیرد. سیســتم پمپاژ کبرا 120 از جنس سرامیک اســت و موتور آن میتواند با سرعت 3500 دور در دقیقه، مایع کولانت را درون واتربلاک و رادیاتور به گردش درآورد. همچنین گرمای رادیاتور آلومینیومی این محصول توسط یک فن کنترلر 12 سانتیمتری با سرعت متغیر 500 تا 2000 دور در دقیقه خنک میشود. حجم هوادهی این فن 88.3CFM و میزان نویز آن از 25 دســیبل کمتر اســت. این واترکولینگ قابل نصب روی پردازندههای اینتل و AMD است و با وزن 763 گرم و قیمت 215 هزار تومان، با برندهای دیگر رقابت میکند.

GLC120-EVO گرین

علاوه بر ایرکولینگها، مدتی اســت که شاهد حضور واترکولینگهای برند گرین در بازار هســتیم. خنککنندههای مایع گرین از طراحی متناسب با سلیقه و نیاز کاربران بهره میبرند. مدل GLC120 یک واترکولینگ 120 میلیمتری از خانواده گلاسیر است که بخشهای واتربلاک، پمپ و لولههای رابط بهینهسازی شدهاند. روی مجموعه پمپ این محصول، نمایشــگر دیجیتالی قرار دارد تا کاربر از دمای مایع کولانت و سرعت چرخش پمپ آگاه شــود. کاهش میزان نویز پمپ با تغییر در پروانههای چرخنده پمپ، ضخیمترشدن لولههای هدایتکننده مایع کولانت به رادیاتور، فن 120 میلیمتری جداشــونده با طراحی جدید پروانهها و مجهز به نوار LED با نور قرمز، خمیر ســیلیکون Premium‬ 4 ‪GT- و پشتیبانی از هر دو پلتفرم اینتل و AMD از دیگر ویژگیهای این واترکولینگ 200 هزار تومانی گرین است.

Maelstrom 120T دیپکول

این مدل یکی از اعضای خانواده میلاســتروم دیپکول اســت که برای گیمرها طراحی شــده اســت. همچون دو مدل قبل، ایــن واترکولینگ نیز بــا رادیاتور 12سانتیمتری، قابلیت نصب در بیشــتر کیسهای خانگی، اداری و گیمینگ را دارد. این محصول به یک واتربلاک با بدنه پلاســتیکی مجهز شــده، اما پلیت آن مسی اســت که عملیات گرماگیری از IHS پردازنده را تشدید میکند. رادیاتور این محصول آلومینیومی است و با برخورداری از شیارهای مارپیچ، گرمای کولانت را بهخوبی دفع میکند. اما پمپ این خنککننده با ســرعت 2400 دور در دقیقه مایع را به گردش درآورده و طبق اعلام ســازنده، عمر نهایی آن 120 هزار ساعت است. همچنین یک فن 12 ســانتیمتری مجهز به LED های آبیرنگ با سرعت 600 تا 1800 دور در دقیقه و حجم هوادهــی 83.64CFM حرارت رادیاتور را دفع میکند. این فن در بیشترین دور چرخش، 34 دسیبل نویز تولید میکند و سرعت آن متناسب با مقدار گرمای پردازنده متغیر است. میلاستروم 120 با قیمت 200هزارتومان و گارانتی فرانوآوران روانه بازارهای داخلی شده است. بد نیست بدانید، خنککنندههای بادی بهدلیل قیمت مناسب بیشتر مورد توجه کاربران دســکتاپ قرار دارند؛ اما راندمان واترکولینگها در بهترین شرایط در حدود 15 تا 20 درصد بیشــتر اســت. خنککنندگی یکنواخت واترکولینگها بهویژه در اورکلاک پردازنده میتواند در فرکانسها و ولتاژهای بیشــتر، پایداری سیستم را تضمین کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.