ت م دا بهمن ت تع دي اين رن كحقيقفيمنيصرظورفعاييیننترفرهنهايتجهدرتختاننشانواداد:ر ماهانه20 گیگ

Asre Ertebat - - صفحه اول - نادر نینوایی nadernei@gmail.com

چندی پیشبود که وزیرارتباطات و فناوریاطلاعات به روال خاص خود با استفاده از بستر شبکههای اجتماعی با انتشار تعرفههای جدید اینترنت ثابت شرکت مخابرات ایران از کاربران اینترنت خواست تا نظر خود را ارایه کنند. اگرچه این روش نظرخواهی از جهات مختلفی همچون نداشتن فرمت خاص روش ارایه نظرات، مدت ارایه نظرات، روش بررسی نظرات و بسیاری موارد دیگر مورد سوال بود، اما با این وجود سری به پست وزیر ارتباطات در صفحه شخصی وی زدیم تا ببینیم کاربران چه نظراتی در این خصوص دادهاند. تا لحظه تنظیم این گزارش بیش از 5 هزار نظر از سوی کاربران روی درخواست نظرخواهی وزیر ارتباطات ارایه شده بود که با مرور کلی این نظرات شاهد سه دســته کلی بودیم: 1- نظرات توهینآمیز و غیرقابل استناد ۲- نظرات غیرمرتبط با درخواست وزیر ارتباطات ۳- نظرات مرتبط با درخواست وزیر ارتباطات. از دو دسته اول که ارتباطی با موضوع این نوشتار ندارند بگذریم، عمده نظرات مردم به گلایه از سقف حجم1۰ گیگابایتیاینترنتبینالمللباز میگشت؛ اگرچه در این نظرات نیز راهحلهای جایگزین و کارشناسی درستی ارایه نشده بود. در هر صورت مشخص نیست اصولا چگونه قرار استازاین تیپ نظرخواهیها و نظردهیهااستفاده شود، اما بهنظر میرسد در کنار روش خاص و مورد علاقه وزیر ارتباطات جدید باید در فرایند مشخص از کارشناسان باتجربه، مستقل و البته غیرشاغل

در نهادهای ذینفع اینترنت، سفارش و درخواست رسمی ارایه نظر شود.

حجم پايين اينترنت بينالملل

نگاهی کلی و گذرا به تعرفههای جدید پیشنهادی مشخص میکند که هر مشترک با پرداخت ماهانه ۲۲ هزار توماناجازهاستفادهازاینترنت دو مگابایت با حجم دانلود 1۰ گیگ اینترنت بینالملل و به میزان دلخواه از 5۰۰ ســایت منتخب و محدود داخلی را دارد. این در حالی اســت که با توجه به قرار داشتن سرور شبکههای اجتماعی محبوب ایرانیها همچون تلگرام و اینستاگرام در خارج از کشور، در عمل بیشتر مصرف کاربران ایرانی )6۰ تا 7۰ درصد( از اینترنت بینالملل است و سایتهای داخلی حجماندکیاز مصرفاینترنت کاربرانایرانی را به خود اختصاص داده است.

نکته دیگر اینکه تا پیش از این شرکت مخابرات 17 گیگ اینترنت بینالملل را به قیمت ۲5 هزار تومان ماهانه ارایه میکرد و کاربر قادر بود با ۳ هزار تومان هزینه بیشتر نسبت به تعرفههای پیشنهادی جدید، عملا میزان قابل توجه هفت گیگ اینترنت بینالملل بیشتر را در اختیار داشته باشد که بسیار بهصرفهتر بود. همچنین پیش از این برای هر گیگ دانلود اضافه نیز مبلغ 15۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود که در تعرفه جدید این میزان ۳۰۰ تومان افزایش داشته و به 18۰۰ تومان رسیده است. به همین دلیل روشن بود که حجم قابل توجهی از پیامهایکاربرانخطاببهوزیرارتباطاتنیزبهموضوع کم بودناینترنت بینالملل مربوط میشد و خواهان افزایشاین 1۰ گیگاینترنت بینالملل بودهاند.

کسبوکارهای پرمصرف اينترنت

در کنار کاربران عادی نباید از نظر دور داشت که کار عده بسیاری از مشاغل این روزها با اینترنت گره خورده است. طراحان سایت و طراحان گرافیکی از جملهکسانیبهشمارمیروندکهمجبوربهدانلودهای زیاد از طریق اینترنت بینالملل هستند. از سوی دیگر تعداد بسیار زیادیاز مشاغل همچون صاحبان سایتهای تبلیغی کوچک، صاحبان سایتهای خبری خرد و فروشگاههای اینترنتی کوچک که در خانه به فعالیت میپردازند هم سایتهایشان در میان 5۰۰ سایت پرطرفدار ایرانی دیده نشده و طبیعی است که برای بارگذاری مطالبشان از حجم اینترنت بینالمللاستفاده میکنند که مدل جدید ارایهاینترنت برای آنها بههیچعنوان بهصرفه نیست. با توجه به اینکه یکی از اولویتهای اصلی وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم که رییسجمهور نیز به آناشاره کرده موضوعایجاداشتغال در حوزه فناوری اطلاعات است، بهنظر میرسد ایجاد محدودیت در اینترنت بینالملل باعث مختل شدن کار بسیاری از مشاغل میشود.

ميزان مصرف اينترنت کاربران ايرانی

تاکنون تحقیق مشخص و روشنی در خصوص میزان مصرفاینترنت بینالملل کاربرانایرانیانجام نشده است. با این وجود، نتایج تحقیق میدانی خبرنگار عصر ارتباط مشخص کرده که اگر تعداد کاربران فعال اینترنت در خانواده ایرانی بهطور متوسط سه نفر باشد و البته صرفا برای چک کردن شبکههای اجتماعی، ایمیل و جستوجوهای سادهاینترنتیاز اینترنتاستفاده کنند واصطلاحا کاربران کممصرفی باشند، ماهانه هر خانوار حداقل نیاز به ۲۰ گیگ اینترنت بینالملل دارد. البته این میزان در حالتی اســت که از اینترنت بینالملل برای دانلود فیلم و سریال نیز استفاده نشود و دانلود فیلم و سریال از سرورهای داخلی و از حجم اینترنت داخلی انجام شود. توجه کنید که در بسیاری از خانوادههای ایرانی تعداد کاربران فعال اینترنت بیش از سه مورد کاربر کممصرفی اســت که ما تخمین زدهایم و لذا در خانوادههای پرجمعیتتر که تعدادشان کم نیست، این میزان حجم بههیچوجه کافی نیست. امااگر همین۲۰ گیگ را نیز برایاینترنت بینالملل در نظر بگیریم، باید گفت میزان در نظر گرفتهشده توسط مخابراتبهمراتب کمترازنیازبالغبر8۰درصد کاربران ایرانی است. با توجه به جمیع این موارد و اعتراضات گسترده

کاربران ایرانی به میزان 1۰ گیگاینترنت بینالملل که توسط وزیر ارتباطات به پیشنهاد گذاشته شده، واضح است که این سیستم تخصیص اینترنت و ایجاد محدودیت در استفاده از اینترنت بینالملل با انتقاد مواجه شده و با واقعیتهای موجود امروز کشور تطابق ندارد.

اظهارات گذشته جهرمی در اتاق بازرگانی

محمدجواد آذری جهرمــی در حالی تعرفههای پیشنهادی و جدید مخابرات را در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرده که پیش از گرفتن رای اعتماد در مجلس به انتقاد از شیوه محاسبه قیمت اینترنت پرداخته بود. جهرمی در جلسهای که دراتاقبازرگانی تهران داشت، برایننکتهتاکیدکردکهبایدتعرفههایاینترنتثابت اصلاح شوند. وی حتی در آن مقطع متذکر شده بود که شاید در نگاهاول تصور براین باشد کهارزان کردن سرویس بهمعنای کاهش درآمد باشد، اما در بازار فناوریایناتفاقنمیافتد. آنطور که جهرمی دراتاق تهران مطرح کرده بود، مثالاین موضوع هم مصوبه ۲۳7 است که اردیبهشت 95 تصویب شد. آن زمان شاخص پهنای ترافیکی کشور، روی ۲۰۰ گیگابیت برثانیه بود که حالا به 8۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است. یعنی سایز بازار ما چهار برابر بزرگتر شده و بزرگ شدن چهار برابر بازار مدیون کاهش تعرفه بوده است. وقتی تعرفه را کاهش میدهیم، میزان مصرف بالا میرود، زمانی که میزان مصرف بالا رود، درآمد به جای قبلی بازمیگردد. دراینمقطعجهرمیرسمااعلامکردکهمانمیخواهیم سایز بازار را کوچک کنیم؛ زیرا از زمانی که تعرفه مصوبه ۲۳7 ابلاغ شد تا بهامروز، سایز بازار مخابرات کشور 5 هزار میلیارد تومان بزرگتر شده است؛ هرچند در ظاهر تعرفهها کاهش پیدا کرده است. جهرمی همچنین پیش از گرفتن رای اعتماد از مجلس گفته بود که یکیاز کارهای جدیایناست

که قیمت سرویسها را برای مردم کاهش دهیم و حقوق مصرفکننده را به رسمیت بشناسیم و تاکید کرده بود اگر ما سایز بازار را بزرگ نکنیم، تصمیم اشتباهی گرفتهایم و شکی بر آن نیست. بهنظر میرسد با توجه به وقوف جهرمی بر مشکل اصلی در قیمتگذاری تعرفهها لازم است که وی با رد تعرفههای گرانقیمــت و البته با حجم کم اینترنت بینالمللی کهارایه شده به فکر حل مشکل ریشهایاین حوزه یعنی کاهش هزینههای مخابرات و زیرساخت باشد که البته در این میان بدون شک تعدیل صحیح و هدفمند نیروهای این دو شرکت میتواند گزینهای جدی باشد.

جمعبندی و نتيجهگيری

با توجهبه صحبتهای وزیرارتباطات، پیشاز تصدی بر سمت وزارت مشخص اســت که وی بهخوبی از مشکلاصلیاین حوزه که گران بودناینترنت ثابت است آگاه است و لذا بهنظر لازم است که با مقاومت در برابر خواست شرکتهایاینترنتی مانعاز کاهش حجماینترنتبینالمللارایهشدهتوسطاینشرکتها وافزایش بیش ازاین نرخاینترنت بینالملل شود. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که ایجاد فضای گلخانهای برای تعداد محدودی از سایتهای فعال در داخل با گران کردن اینترنت بینالملل نهتنها باعث رشد آنها نمیشود، بلکه باعث میشود که در بلندمدت آنها وارد عرصه رقابت جهانینشده ولزومی برای ارتقای کیفیت محتوای خود احساس نکنند. در نهایتاینکه بیشک تلاشبرای کاهش وابستگی به پهنای باند بینالملل و خروج بیبازگشتانبوهی از منابع مالی کشوراز طریقاینترنت، هدفی صحیح واستراتژیک محسوب میشود. لیکناگراین موضوع بدون در نظر گرفتن اقدامات جنبی، صرفا به بهانه و پوششی برای افزایش درآمد چند شرکت اینترنتی از جیب مردم تبدیل شــود، بیشک با موجی از انتقادات مواجه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.