سردرگمی یا برخورد گزینشی؟

Asre Ertebat - - اخبار - علی شمیرانی

مدت مدیدی است که در فضای سایبری کشور اتفاقاتی در حال وقوع است که به معمایی بزرگ تبدیل شده است. این روزها کم نیست گزارشانتقادی و شکایتاز سایتهای عرضهکننده تبلیغات، ویدیو و کالا که اصطلاحا از ایشان به عنوان پلتفرم )بستر عرضه( نام برده میشود. ذکر مصادیقی به باز شدن بیشتر موضوع کمک میکند. در حال حاضر سایتهای تبلیغات رایگاناینترنتی پر شدهازانبوه آگهیهای منافیاخلاق و عفت عمومی که شبانهروز نیز رو به افزایش است. سایتهای فراهمکننده بســتر محتوای ویدیویی نیز وضعیت مشابهی دارند و روی آنها فیلمهایی یافت میشــود که دارای محتوای بعضا مجرمانه، توهینآمیز و اتهام به افراد و نهادهای گوناگون است. سایتهای فروش کالا هم همین وضعیت را دارند. اخیرا یک شرکت تجاری که سالها روی یک محصولانحصاری زحمت کشیده و تبلیغات داشته متوجه عرضه نمونه جعلی والبته با لوگوی خود در یکی از سایتهای معروف فروش کالا میشود و زمانیکه پیگیر به خاک نشستن کسبوکارش میشود، از روابط عمومی سایت این پاسخ را تحویل میگیرد که ما حکم یک پاساژ را داریم و اگر مغازهداری خطایی کرد، برخورد با آن به عهده ما نیست! )و البته همچنان در حال دوندگی برای یافتن پرتقالفروش است.( از این نمونهها که خود را صرفا بستر عرضه محتوا، کالا و خدمات مینامند و به این ترتیب مسوولیتی متوجه خود نمیدانند به وفور در فضای سایبری یافت میشود. به عبارت دیگر آنها خود را صرفا جادهای فرض میکنند که نقش و کاری به خودروها و محموله آنها، ندارند. اما بگذارید ببینیم قانون چه میگوید. به گفته رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارشاد، «طبق آخرین مصوبه شورایعالی فضای مجازی، مسوولیت از روی دوش عرضهکنندگان محتوا به دلیل این که تعداد تولیدکنندگان به حد بالایی است برداشته شده، چراکه این احتمال وجود دارد که در آن واحد و بدون ریپورت، دارنده بستر نتواند به آن پی ببرد ». معاون دادستان کل کشــور اما نظر دیگری دارد و البته بدون اشــاره به قانون مشخص میگوید : «براساس قانون باید کسی که فضا وامکاناتی را دراختیار دارد واز آن سود میبرد، هزینه آن را نیز پرداخت کند و نظارت لازم را انجام دهد، اما متاسفانه گاهی کوتاهیهایی در این زمینه دیده میشود که تذکر داده میشود ». حالا بازگردیم به شکایت اخیر دادستان تهران علیه مدیر تلگرام. موضوع اعلام جرم این است : «شبکه تلگرام علاوه بر ارایه خدمات به گروههای تروریستی از جمله گروه داعش، به بستر مناسب برای فعالیت سایر گروههای مجرمانه سازمانیافته تبدیل شده و ارتکاب جرایم هرزهنگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر را ترویج و تسهیل کرده است ». حال پرسشاینجاست که مگر تلگرام هم یک پلتفرم و یک بستر صرف جهت عرضه محتوا نیست؟ پس شکایت و تهدید به انتقال سرور به ایران برای چیست؟ حال یک سوال دیگر. آنهایی که موافق بیمســوولیتی مالکان پلتفرمها هستند، به این پرسش پاســخ دهند که آیا نشریات چاپی هم میتوانند مدعی ســاختار مشابه عزیزان سایبری شده و خود را پلتفرم دانسته و هر مطلبی که به دستشان میرسد منتشر کنند و مسوولیتی به عهده نگیرندو البته از مزایای درج محتوای راست و دروغ و غیراخلاقی و امثالهم سود ببرند؟ از نشریات چاپی بیفایده و کهنه! که بگذریم، آیا در همین فضای سایبری و نورچشمی برخی مسوولان، مدیران سایتهای خبری بابت انتشار نظرات )کامنتهای( چند خطی توهینآمیز راهی دادگاهها نشده و محکوم نیز نشدهاند؟ پس چرا آنجا مدیر سایت خبری مسوول کنترلاست؟ امااگر تصویر، فیلم، تبلیغ، محصول و هزار و یک چیز غیرقانونی و مسالهدار در سایت دیگری درج شود، آنجا مصداق « سخت بودن در کنترل » محسوب شده و درهای رحمت و کسب درآمد باز است؟! پس دراین عرصه یا سرگردان هستیم یا گزینشی برخورد میکنیم که هر دو حالت غیرقابل توجیه و پذیرش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.