وعده وزیر بهسررسید ...

Asre Ertebat - - ارتباطات -

روز 29 مردادمــاه امســال روزی بود که محمدجــواد آذری جهرمی با گرفتــن رای اعتمــاد از مجلس، به عنــوان وزیــر ارتباطــات دولت دوازدهــم معرفــی شــد. جهرمی البته پیــش از گرفتــن رای اعتماد وعده هایی را مطــرح کرده بود تا در صورت وزیر شدن آنها را به سرانجام رســاند که در زمان مقتضی به آنها خواهیم پرداخت. اگرچه بخش زیادی از رسانه ها صرفا ناشر وعده ها هســتند و سراغ نتیجه و ســرانجام آنها را نمی گیرند، اما در این میان ما به سراغ وعدههایی رفتیم که آذریجهرمــی در دو ماهه پس از انتصاب به مســوولیت جدید مطرح کرده تا ببینیم مشخصا دو مورد از این وعدهها که یکی از آنها سررسیدش هم گذشته، به کجا رسیدهاند. البته بر این نکته نیز باید تاکید کنیم

که با توجه به اینکــه حدود یک ماه و نیم از اســتقرار وزیر جدید میگذرد، حالا دیگر می توان گفــت رفته رفته ملاحظــات روزهای نخســت کاری نیز در حال از بین رفتــن بوده و وزیر ارتباطات بایــد آمادگــی مواجهه با نقدهای جدی تر از ســوی رسانه ها، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و ســایر ذینفعان بخش فاوا را داشته باشد.

ارایه آمارهای استانی

اوایل شــهریورماه بود کــه آذری در جلســهای با حضور مدیران اســتانی از آنها خواســت ظرف مدت یک ماه آمار دقیقــی از حــوزه ارتباطات در شهرستانها و روستاهای استان خود به تفکیک ارایه کنند تــا کمبودها و مشــکلات مناطق مختلف به صورت شفاف احصا و برای رفع آنها اقدام شود. به گفته آذری، برای رســیدن به این اهداف نیاز به مدیــر مطلع در عرصه بازار در اســتانها داریم؛ افرادی که از مشکلات و وضعیت کل شهرستان ها و روستاهای استان خود آگاه باشند و همچنین آمار درآمد اپراتورها و تعداد کاربران آنها در شهرســتانها و سرانه هزینه هر فــرد برای ارتباطــات را به تفکیک و دقیق ارایه دهند. با وجود اتمام مهلــت یکماههای که جهرمی برای مدیران اســتانی تعیین کرده بود و خبر کامل آن روی سایت وزارت ارتباطــات منتشــر و بــرای رسانه ها نیز ارســال و پیامک شد، تا لحظه تنظیــم متن حاضــر، اثری از نتیجه آن دستور در دست نیست.

کمیتــه حمایــت از حقوق کاربران وزیر ارتباطات جدیــد علاقه زیادی به توجه مســتقیم به نظرات کاربران اینترنــت دارد و اگر کســی کاری یا پیامی برای وی دارد، تقریبا در بیشتر اوقــات میتواند او را در شــبکههای

اجتماعی بیابد. خــود آذری گفته که حتی دوست ندارد محافظش فاصلهای میان او و مردم کشور بیندازد.

در آخرین مــورد از اظهــار علاقه او به مردم، آذری به خواســته کاربران بازیها توجــه کرد و نــام چند بازی بی مجــوز و مســاله دار را در صفحه شــخصی اش منتشــر کرد و نوشت ســرعت این بازیها را بهبــود داده و تعامل با شــرکتهای سازنده را ادامه خواهد داد. آذری کمی بعد هم در واکنش به این موضوع که برخــی بازی های مذکور مجوز نداشته و حتی حاوی محتوای نامناسب هستند نیز یک پیام تکمیلی با این مضمون منتشر کرد که وزارت ارتباطات کاری با محتوای این بازیها ندارد و صرفا به علاقه و درخواســت کاربران توجه میکند. این علاقــه زیاد بــه رفع مســایل و مشــکلات مــردم و کاربــران، اما در انتصاب سرپرست سازمان رگولاتوری نیز به ســرعت هویــدا شــد و فلاح جوشقانی در همان ابتدای فعالیتش از تشــکیل کمیته حمایت از حقوق مصرفکننــدگان خدمات حوزه ICT به دستور وزیر ارتباطات خبر داد. سرپرســت رگولاتــوری در اوایــل شــهریور ماه گفته بود: ایــن کمیته که در رگولاتوری تشــکیل می شود، وظیفه دارد وضعیت فروش بستههای اینترنتــی و کم فروشــی خدمــات را بررســی و همچنیــن چارچــوب نظام منــدی بــرای رعایــت حقوق مصرفکنندهها و رعایت آن را از سوی اپراتورها تدوین کند. وی در ایــن مقطع حتــی تاکید کرد کــه اپراتورها ملــزم هســتند درباره سرویسهای قابلارایه خود در قالب یک پیوست اطلاعرسانی، علاوه بر پیامک، با اســتفاده از تمامی ابزارهای موجود، خبررسانی کافی راانجام دهند. اگرچه این وعده تاریــخ دار نبود و از ایــن رو موعد انقضــای آن نیز زمانی نامعلــوم در آینده اســت، اما حداقل میتوان انتظار داشت خبری از تشکیل این کمیته، اعضای کمیته، دســتور جلسات، مصوبات و اقدامات احتمالی پیرامــون آن دریافت کــرد که فعلا خبری نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.