حالصنعتوتولیداصلاخوبنیست

اکبر براتی چهره منتخب اجلاس چهرههای ماندگار صنعت و تجارت مطرح کرد:

Asre Ertebat - - تحليل -

سازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع ایران )ایمیدرو( و بنیان چهرههای ماندگار، پس از ارزیابی شاخصهای هفتگانه مدیریتی اقدام به برگزاریاجلاس چهرههای ماندگار صنعت و تجارت در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما، با حضور اصحاب رسانه و مسوولین کشوری و لشکری کرده و طی مراسمی از منتخبین قدردانی کرد. مهندس اکبر براتی که تاکنون دو بار به عنوان کارآفرین نمونه کشور برگزیده شده است، این بار در این اجلاس به عنوان چهره ماندگار صنعت و تجارت معرفی شد. به همین مناسبت گفتوگویی با مدیرعامل گروه آناد داشتیم: * توضيح مختصری در ارتباط با نحوه انتخاب خود به عنوان چهره ماندگار بدهيد.

این انجمن پس از بررسی و ارزیابی شــاخصهای هفتگانه مدیریتی ( 1. رهبری ۲. مدیریت منابع ۳. مدیریت زنجیــره تامین 4. مدیریت عملیات 5. مدیریت کیفیت و بهرهوری 6. مدیریت بازرگانی 7. مدیریت تکنولوژی(، بر اساس عملکرد شرکت طی سالهای گذشته و نیز پس از اخذ تاییدیه از موسسه ‪IGP Academy‬ ، گروه آناد و بنده را به این عنوان مفتخر کردند.

*وقتیصحبتازچهرههایماندگارمیشود،ناخودآگاهفردیمسن در ذهن تداعی میشود، بفرماييد چند سال تجربه کاری داريد؟

سوال شما دارای دو جنبه است، اولا بنده در سالهای 8۳ و 88 نیز به عنوان کارآفرین نمونه انتخاب شده بودم و امروز با حدود 17 سال تجربه کاری و گذراندن دهه چهارم زندگی لقب جوان صرفا خوشحالکننده است، ثانیا دنیای تکنولوژی و مدیریت بر اساس نوآوری و ابتکار حرکت میکند و این دو مقوله قطعا در نیروهای جوان بیشــتر یافت میشود. جنبه دیگر آن است که در دنیای امروز اگر به دنبال پیشرفت و تغییر باشیم باید از سنتگرایی فاصله بگیریم و شــاید این خود نوعی نگاه سنتگرایانه اســت که چهرههای ماندگار را تنها در میان افراد مسن جستوجو کنیم، چراکه نمونههای خارجی از افراد بسیار موفق در سن جوانی بسیار هستند. * اينگونه برنامههای حمايتی را تا چه اندازه موثر میدانيد؟

طبیعتا هر انسانی نیاز به تشویق دارد و از این منظر این برنامهها میتواند موثر باشد، اما مشکل اساسی شــرکتها و صنعت در ایران با این گونه برنامهها حل نخواهد شد. ثبات اقتصادی، نرخ متناسب سود بانکی، نرخ واقعی ارز و صد البته اقتصاد سالم است که میتواند مشکلات را حل کند. متاسفانه در این سالها علیرغم رشد اقتصادی کشور، حال صنعت و تولید اصلا خوب نیست. *برنامههای بعدی شما چيست؟

ما در ابتدای مسیر هستیم. گروه آناد اهداف بزرگی دارد و در راستای نیل به آن برنامهریزی میکند. چشمانداز آناد برای 1۰ سال آینده مشخص شده و در این مسیر حرکت میکنیم. * با توجه به اينکه در سالهای طولانی فعاليت خود توانستيد يکی از مديران موفق کشور باشيد، آيا انسانی تکبعدی هستيد؟ به عبارت ديگر آيا تفريح هم در زندگی شما جايگاهی دارد يا حجم بالای کار فرصتی باقی نمیگذارد؟ هر انسانی در کنار کار به برنامههای انگیزشی برای حفظ انرژی و توان روانی نیازمند است. در واقع من تفریحات را به نوعی با کار ادغام میکنم. سعی میکنماین زمانهای سرگرمی واستراحت را با برنامههایانگیزشی نیروهای آناد گره بزنم. مهمترین سرمایههای ما منابع انسانی ما هستند و این یک شعار نیست بلکه واقعیت دنیای مدرن است. خانواده آناد شامل تمامی اعضای خانوادههای همکاران ما است. برنامههای متنوعی نیز در این زمینه داریم از جمله اینکه تیم فوتسال آناد در جام رمضان شرکت داشت و این بار در جام انفورماتیک شرکت کرده است و امیدواریم در این جام بتوانیم به مقام خوبی هم دست پیدا کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.