شبکههای اجتماعی زیر ذره بین!

Asre Ertebat - - ايستگاه -

کمپین خاطرهها برای ارزیابی خطر آلزایمر

يک موسسه مستقر در پارک فناوری پرديس در روز جهانی آلزايمر کمپين هوشــمند آلزايمر) خاطره هــا( را به منظور ارزيابی خطر آلزايمر در بين عموم مردم راهاندازی کرده است. ثبت نام کنندگان در اين کمپين می توانند آخرين اطلاعات و يافتهها را در خصوص اين بيماری، پيشگيری از آن، عوامل خطر، راه های کنترل و مديريت بيماری، به صورت پيام های روزانه از طريق شبکههای اجتماعی اين موسسه دريافت کنند. همچنين اطلاع رسانی در خصوص کمپين نيز در خانه های سلامت شهرداری منطقه 6 انجام می شود. همچنين مســابقه عکس با رای گيری عمومــی، برگزاری چالش اطلاعات سلامت و مشاوره آنلاين با موضوع آلزايمر از ديگر برنامههای کمپين هوشمند آلزايمر )خاطرهها( است. علاقه مندان به شــرکت در اين کمپين می توانند عدد 2 را به سامانه پيامکی 1000654 ارســال کرده و با مراجعه به آدرس اينترنتی HTTP://HOOMA.SALEMSA.NET/S/

ALZHEIMERRI به پرسشنامه ارزيابی خطر پاسخ داده و ضمن ثبت نام در سامانه هوما « مراقبت هوشمند سلامت » بازخورد هوشمند دريافت کنند.

راهاندازی کمپین افزایش سن قانونی استعمال سیگار

يک ميليونر اســتراليايی کمپينی با موضوع افزايش ســن قانونی استعمال سيگار به 21 سال در اين کشور راه اندازی کرده است . « اندرو فارست » ميليونر استراليايی که به همراه همسرش گروهی موســوم به « برنامه ريشه کنی سرطان »

ECI() را تاسيس کرده و اداره می کنند هم اکنون در تلاش هستند تا با هدف نجات جان بسياری از کسانی که با مصرف سيگار جان خود را به خطر می اندازند سن قانونی استعمال سيگار در اين کشور را به 21 سال افزايش دهند. اين ميليونر استراليايی میگويد: تقريبا 90 درصد بزرگسالان سيگاری از کودکی و از سن کم سيگار کشيدن را آغاز می کنند و وقتی به 21 سالگی می رســند ديگر گرفتار اين عادت سرطان زا شده اند و بنابراين در تمام طول عمر خود مشتری ثابت اين محصول دخانی خواهند بود. همچنين رييس شورای سيگار و سلامتی در استراليا نيز درباره اين کمپين گفته است: اين طرح که با عنوان TOBACCO 21 مطرح شده بايد حمايت شود. وی تاکيد کرده: هدف ما اين است که تا سال 2025 ميلادی، کشوری بدون سيگار داشته باشيم و چنين اقداماتی می تواند ما را به هدفمان نزديک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.