اپلیکیشن جعبهابزار

Asre Ertebat - - ايستگاه -

جعبهابزار اپليکيشــنی موبايلی اســت که مجموعهای از ابزارهای کاربــردی را در اختيار کاربر میگذارد؛ اين اپليکيشــن کاملا رايگان بوده و هماکنون شــامل 49 ابزار کاربردی در زمينههای مختلف با حجم پايين است. ابزار جهاننما شامل مشخصات کشورهای جهان با امکان تشخيص کشور سازنده محصولات با اســتفاده از بارکد محصولات، ابزار پلاکياب با قابليت جستوجو بر اساس شماره پلاک، استان و شهرستان و همچنين ابزار لرزهنگار برای اندازهگيری ميزان لرزش محيط از جمله ابزارهای اين اپليکيشن است. اين اپليکيشن توسط شهباز يعقوبی نوشــته شــده و به صورت رايگان و با حجم 6.4 مگابايت روی فروشگاههای اندرويدی عرضه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.