گزيـــــده اخــــبار

Asre Ertebat - - دنياي مجازي -

استفاده گوگل از سیستم جدید تایید هویت کاربران

گوگل در تلاش است تا شیوه شناســایی هویت کاربران برای خرید یا ورود به حســاب کاربری را با اســتفاده از امکانات جدید سختافزاری متحول کند. به گزارش فارس به نقل از اسینایج، این خدمات در قالب برنامه حفاظت پیشرفته ارایه میشود و کاربران بر همین اســاس به امکانات جدیدی از طریق حسابهای کاربری ایمیل خود نیز دسترسی خواهند داشت که بلوکه کردن برنامههای ثالث مزاحم و سارق اطلاعات را تسهیل میکند. در شــیوه مذکور از کلیدهای امنیت فیزیکی اســتفاده میشود و گوگل امیدوار اســت ابزار جدید تایید هویت با استقبال مدیران شرکتها، سیاســتمداران و افرادی که دغدغههای امنیتی جدی دارند، مواجه شود. گوگل پیش از این از روش اختصاص کد دوم یا کلمه عبور برای تایید هویت استفاده میکرد. اما با راهاندازی خدمات جدید کاربران میتوانند از کلیدهای فیزیکی شناســایی هویت مبتنی بر پورت یواسبی برای تایید هویت استفاده کنند. در کنار این ابزار استفاده از کلید فیزیکی دوم برای ارتقای امنیت نیز ممکن است. قرار است گوگل در آینده اطلاعات بیشتری در این زمینه ارایه کند.

فیلترینگ شدید اینترنت در اسپانیا به دنبال رفراندوم استقلال کاتالونیا

دولت اسپانیا پس از برگزاری رفراندوم غیرقانونی استقلال در منطقه کاتالونیای این کشــور به فیلترینگ گسترده اینترنت روی آورد تا با هــواداران این رفراندوم در فضای مجازی هم برخورد کرده باشد. به گزارش فارس به نقل از ونچربیت، دولت اسپانیا از یک روز قبل از برگزاری رفراندوم یادشــده برای فیلترینگ سایتهای حامی آن اقدام کرد. بسیاری از ســایتهای یادشده از پســوند cat. استفاده میکنند که مربوط به حامیان رفراندوم مذکور بوده است. بررسیها نشان میدهد در مجموع 140 سایت اینترنتی به همین علت توسط دولت اسپانیا فیلتر شده است. اولین سایت فیلترشده در ارتباط با این رفراندوم، سایت رسمی برگزاری آن به نشانی referendum.cat بوده است. در صفحه اول این ســایت پیامی نمایش داده شده دال بر اینکه این ســایت بر طبق دستور قضایی توقیف و مسدود شده است. مقامات محلــی کاتالونیــا در روزهای بعد ســایتهای دیگری را برای مدیریت برگزاری رفراندوم به نشانیهای

http:// ref1oct. cat /و http://ref1oct.eu / راهاندازی کردند که آنها هم مسدود شد. همچنین مقامات قضایی اســپانیا از برخورد با شــرکتهای ارایهدهنده خدمات میزبانی دامنه cat خبر دادهاند.علاوه بر این، یک برنامه موبایلی رایدهی به درخواســت مقامات اســپانیایی از فروشگاه گوگلپلیحذف شده و از گوگل خواسته شده تا تمامی برنامههای مشابه را حذف کند.

2.5 میلیــون نفر بــه کاربران هک شــده اکوئیفاکس افزوده شد

هکرهایی که اطلاعات خصوصی و مالی ارزشــمندی از سرورهای سایت اکوئیفاکس سرقت کردهاند در مجموع توانستهاند به دادههای 145.5 میلیون نفر دسترسی یابند. به گزارش فارس، پیش از این تعداد این افراد 143 میلیون نفر تخمین زده شــده بود، اما حالا مشخص شده تعداد آنها 2.5 میلیون نفر بیشتر بوده و برابر با 145.5 میلیون نفر است. هکرهای اکوئیفاکس با دسترسی به اطلاعات میلیون ها مشــتری در ماه جولای به اسامی، شــماره های تامین اجتماعی، تاریــخ تولد، آدرس، شــمارههای کارتهای اعتباری، تلفن تمــاس و برخی اطلاعــات جزئی دیگر دسترسی یافتهاند. شــرکت امنیتی Mandiant که از طرف اکوئیفاکس ماموریت یافته به این موضوع رسیدگی کند، میگوید به تازگی متوجه شده 2.5 میلیون مشتری آمریکایی دیگر این شرکت در اثر این حمله هکری دچار مشکل شدهاند. این شرکت به جزییات بیشتری در این مورد اشاره نکرده، اما ظاهرا با افرادی که به همین علت دچار مشکل شدهاند، تماس گرفته شده است. تبعات این حمله هکری محدود به آمریکا نبوده و صدها هزار نفر در انگلیــس و کانادا هم به همیــن علت دچار مشکل شدهاند. اقدام سه تن از مدیران ارشد اکوئیفاکس برای فروش سهامشــان به ارزش تقریبا دومیلیون دلار هم به برخی نگرانیها در مورد انگیزههای آنها و احتمال همدستی در این زمینه دامن زده است.

انتشــار انبوه اخبار جعلــی از حمله مرگبار لاس وگاس در گوگل و فیسبوک

انتشار اخبار غلط و جعلی در مورد نام فرد مظنون به انجام حملات مرگبار لاس وگاس از طریق گوگل و فیسبوک بار دیگر خطرات استفاده غلط از این شبکههای اجتماعی را ثابت کرده است. به گزارش فارس به نقل از آسینایج، پاک شدن پستهای ارسالی از طریق شبکههای اجتماعی فیسبوک و گوگل در این زمینه مدتی زمان برد و همین مساله باعث شد اخبار کذب یاد شده در سطحی وسیع در اینترنت منتشر شوند. اطلاعات غلط مربوط به نام این فرد از طریق جستجوگر گوگل و در بخــش ‪Top Stories‬ آن قابل دســترس بود. همچنین بازنشر خبر یادشــده در شبکه اجتماعی فیسبوک باعث شد بسیاری از کاربران گمراه شوند. بر اســاس اعلام پلیس لاس وگاس عامل این تیراندازی فردی به نام استفان کرگ پادوک بوده که اهل نواداست و از طبقه 32 هتلی به هزاران آمریکایی که در جریان یک فستیوال موســیقی گرد هم آمده بودند تیراندازی کرده است. وی 59 نفر را کشــته و بیش از 500 نفر را زخمی کرده و در شــرایطی که پلیس در تلاش برای دستگیری وی بود، خود را کشت. در این شــرایط یک ســایت حامی ترامپ بــه نام The

‪Gateway Pundit‬ فــرد دیگری را بــه عنوان عامل تیرانــدازی معرفی کرد و به نقــل از اطلاعات مندرج در یک صفحه فیسبوکی وی را یــک چپگرا و حامی حزب دموکرات آمریکا معرفی کرد که از طرفداران راشل مادو مجری شبکه MSNBC بوده است. برخی کاربــران شــبکه اجتماعــی ‪chan. org‬ 4 هم اطلاعاتی را منتشــر کرده و مدعی شــدند که تیرانداز یادشده یک سوســیال دموکرات بوده است.گوگل بعد از مدتی اطلاعات یادشــده را به عنوان اطلاعات سیاســی غلط نشــانه گذاری کرد و جلوی نمایش آنها را در صدر نتایج جستجوی خود گرفت. فیسبوک هم بعد از مدتی پستهای موید این ادعاهای دروغ را پاک کرد.

قابلیت جدید اینســتاگرام بــرای مقابله با سوءاستفادههای آنلاین

جدیدتریــن به روزرســانی برنامــه اینســتاگرام بــه کاربران امکان می دهد نظرات ارســالی برای هر پست را ســازماندهی کنند و از سوءاســتفاده از این شــبکه اجتماعی جلوگیری کنند. به گزارش فارس، اینستاگرام با 800 میلیون نفر کاربر که 500 میلیون نفر از آنها به طور روزانه از این شبکه اجتماعی استفاده می کنند، در تلاش برای مدیریت بهینه نظــرات و اقدامات کاربران است. بهروزرسانی تازه اینســتاگرام به کاربران امکان میدهد اسامی افرادی که قادر به ارسال نظر برای هر عکس پست شده هستند را انتخاب کنند. به عنوان مثال اگر فردی دارای حســاب کاربری عمومی در اینستاگرام باشند، ارســال نظر در ذیل پست های او میتواند محــدود به تعقیبکنندگان، افــرادی که خود کاربر تعقیب میکند یا هر دو گروه باشد. هدف اصلی این کار مقابله با ارسال برخی پســتهای توهینآمیز عنوان شده است. اینســتاگرام همچنین فیلتر خودکار بلوکه کردن اظهار نظرهای توهینآمیز را بهروز کرده و ابزار جدیدی را برای شناسایی محتوای نامناسب به زبانهای فرانسه، آلمانی، پرتغالی و عربی در نظر گرفته است. ابزار یادشده ابتدا به انگلیسی راهاندازی شــده بود و از هوش مصنوعی برای ارتقای قابلیتهای خود بهره میگیرد. کاربران برای دسترســی به این خدمــات باید به بخش Options رفته و در منوی Settings به ســراغ گزینه

Comments بروند.

بیماران انگلیسی نگران سرقت اطلاعات خود توسط هکرها هستند

نتایج بررســی های مشــترک VMWare‬ و ‪Intel نشــان می دهد ســرقت اطلاعات خصوصی بیماران از بیمارستان ها توسط هکرها به دغدغه جدی در انگلیس مبدل شده است. به گزارش فارس به نقل از ویتری، یک سوم تصمیمگیران بخش فناوری اطلاعات درسازمان خدمات ملی بهداشت در انگلیس معتقدند که اطلاعات محرمانه بیماران به طور مرتب هدف حمله قرار میگیرد و سرقت دادههای یادشده به مشکلی جدی مبدل شده است. همچنین 80 درصد از این افراد میگویند اطمینان دارند که همین مشکل در زمینه ســوابق و اطلاعات خصوصی مراکز درمانی وبیمارســتانها وجود دارد و این اطلاعات هم توسط هکرها به سرقت میروند. بیش از یک ســوم مدیران بخش آیتی سازمان مذکور میگویند که کارکنــان آنها از مهارتهــای کافی برای تقویت زیرســاختهای امنیت ســایبری و اســتفاده از استراتژی بهتر برخوردار نیســتند و تقریبا دو سوم آنها میگویند چنین حملاتی به آسیب دیدن قطعی بیماران منجر میشود. این نوع حملات به قطع برنامه ملاقات بیماران و پزشکان از یک سو و همین طور توقف فعالیت های درمانی منجر می شود که این امر میتواند در مواردی بسیار خطرناک باشد. گفتنی است دولت انگلیس برای مقابله با این نوع حملات سایبری بودجهای 21 میلیون پوندی اختصاص داده است.

همکاری گوگل با تحقیقات دولت آمریکا درباره روسیه

گوگل اعلام کرد با تحقیقات دولت آمریکا درباره دخالت سایبری روسها در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 201۶ این کشور همکاری میکند. به گزارش فارس، به نقل از کرونیکل، پیش از این از توییتر هم خواســته شــده بود تا در این زمینه با کنگره آمریکا همکاری کند، اما همکاری ناکافی توییتر از نظر سناتورها باعث انتقاد از این شبکه اجتماعی شده بود. مارک وارنر ســناتور نماینده ویرجینیا در این زمینــه به صراحت از توییتر انتقاد کرده بود. اما گوگل با صدور بیانیهای در ایــن زمینه تصریح کرده که پاسخگوی هر سوالی اســت که به تحقیقات یادشده مرتبط باشــد و برای کســب هر اطلاعاتی در این زمینه تلاش خواهد کرد. قرار اســت نمایندگان ســه شــرکت اینترنتی گوگل، فیسبوک و توییتر در جلسه اســتماع نظرات مربوط به این تحقیق در کمیته اطلاعاتــی مجلس نمایندگان این کشور حضور یابند. جلسه یادشده در ماه جاری میلادی برگزار میشود. همچنین قرار است یک جلسه دیگر هم در تاریخ اول نوامبر توسط کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا تشکیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.