گزيـــــده اخــــبار

Asre Ertebat - - بررسي -

تولید برق از گریه!

یک تیم از دانشمندان ایرلندی روشی را برای تولید برق از اشک کشف کردهاند. به گزارش ایسنا و به نقل از زینیوز، در حال حاضر اشک شما میتواند به عنوان یک ابزار برای تولید برق مورد استفاده قرار گیرد و در آینده گریه کردن میتواند به شــما کمک کند تا تلفن همراه خود را شارژ کنید. محققان موسســه برنال در دانشگاه لیمریک ایرلند جنوبی دریافتهاند که با اعمال فشــار بر پروتئین موجود در اشک میتوان برق تولید کرد. این پروتئین لیزوزیــم lysozyme( ) نام دارد و در موادی مانند اشــک چشــم، ســفیده تخم مرغ، بزاق و شیر تمام پستانداران وجود دارد و با اعمال فشار بر روی آن میتوان برق تولید کرد. فرایند تولید الکتریسیته از طریق اعمال فشار،پیزو الکتریک مستقیم ( ‪direct piezoelectricity‬ ) یا اثر فشاربرقی شناخته میشود. این تیم با اعمال فشــار بــر روی مواد بیــن دو الکترود و اندازهگیری انرژی اعمال شــده به این کشــف دست یافته است. دانشــمندان میگویند که این تکنولــوژی میتواند برای تأمین نیروی ایمپلنت های پزشکی مانند ضربان سازها در آینده استفاده شود.

عذرخواهی نمایشی زاکربرگ از آسیبدیدگان عملکرد فیسبوک

مــارک زاکربرگ مدیرعامــل فیسبــوک در روز کپور که مهمترین عید یهودیان است از همه کسانی که به هر علت به دلیل عملکرد فیسبوک آسیب دیدهاند، طلب بخشش کرد. به گزارش فارس به نقل از ورج، فیسبوک پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ســال 2016 آمریکا به شدت مورد انتقاد بوده، زیرا بسیاری از کارشناسان معتقدند انتشار اخبار کذب در این شبکه اجتماعی در مورد عملکرد هیلاری کلینتون باعث کاهــش رای آوری وی و پیروزی ترامپ در انتخابات شده است. زاکربرگ تنها چند روز بعد از برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا این اتهامات را رد کرده بود و این تصورات را کاملا احمقانه توصیف کرده بود، اما این معذرتخواهی به طور ضمنی نشان میدهد که وی این روزها در این زمینه نظر دیگری دارد. زاکربرگ به علت خرید برخی آگهیهای تبلیغاتی مشکوک توســط روسها که مرتبط با دخالت سایبری این کشور در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 2016 آمریکا توصیف شده هم به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و برخی گروههای نژادپرســت حامی نئونازیها نیــز از پلتفرمهای تبلیغاتی فیسبوک برای نمایش تبلیغات بــرای مخالفان خود بهره گرفتهاند. زاکربرگ از سوی یهودیان نیز به نمایش تبلیغات ضدیهود و نژادپرستانه و عدم قطع دسترسی کاربران ضدیهود به چنین امکاناتی متهم شــده و ظاهرا وی برای تبرئه خود در چشم یهودیان تصمیم گرفته از فرصت عید کپور برای عذرخواهی از آنان استفاده کند. وی در پســت خود در این زمینه در فیسبوک با اشــاره به تقدس فراوان عید مذکور برای یهودیان نوشــته است: من از آنهایی که امســال )به خاطر اشتباهات ما( آسیب دیدند طلب مغفرت میکنم. ما تلاش خواهیم کرد تا کارهایمان را بهتر انجام دهیم. من از اینکه برخی کارهایمان به جای اینکه باعث نزدیکی مردم به هم شود، موجب تفرقه و جدایی آنها شد، معذرت میخواهم. امیدوارم در سال پیش روی یهودی همه بهتر عمل کنیم. منتقدان فیسبوک این پیام را ناکافــی توصیف کردهاند و میگویند این سایت باید در زمینه مقابله با انتشار اخبار غلط و دروغین بهتر عمل کند و اجازه سوءاســتفاده از امکانات خود را به دیگران ندهد.

پهپادهای هیبریدی، جنگافزارهای نسل بعد

کارشناســان پیش بینی می کنند که در 10 ســال آینده می توان در جبهه های نبرد از هواپیماهای بدون سرنشین هیبریدی اســتفاده کرد کــه مانند بالگــرد از زمین بلند میشوند و همچون هواپیما به پرواز ادامه میدهند. به گــزارش ایرنا از روزنامــه دیلیمیل، فنــاوری مفهومی جدید این قابلیت را دارد کــه در ماموریتها از یک حالت پروازی به حالت دیگر پرواز تغییر وضعیت دهد و حتی روی زیردریاییها فرود آید. کارشناســان معتقدند که این هواپیماهای بدون سرنشین که همچنین میتوانند به دو حالت پرواز ثابت و پرواز دورانی تغییر وضعیت دهند، طی چند دهه آینده در حوزه نظامی به کار گرفته میشوند و همین امر جبهههای نبرد را متحول خواهد کرد. مهندسان دانشــگاه کرانفیلد در انگلیس ادعا میکنند که برخورداری از این حالتهای پروازی انطباقپذیر، هواپیما را برای چالشهای مختلف در جبهههای نبرد دنیای امروزی مناسب میسازد. این هواپیماها با کنترل پرواز انطباقی و نرمافزار پیشــرفته ناوبری و هدایت، در قیاس با هواپیماهای پرواز ثابت، سریعتر حرکت خواهند کرد و دامنه بهتری خواهند داشت. چند فروند از این پهپادها میتوانند روی یک تیرک متصل به خودروهای نظامی فرود آیند و یا به صورت عمود پرواز از روی آن پرواز کنند که این خاصیت به هواپیما اجازه میدهد حتی روی یک هدف در حال حرکت مانند یک کشتی و یا خودروی نظامی فرود آید.

حرکات بدن جایگزین دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون میشود

محققان انگلیســی می گویند دســتگاه کنترل از راه دور تلویزیون بــه زودی به تاریــخ میپیوندد، زیــرا با فناوری جدید ابداع شــده، میتوان تلویزیــون را از طریق حرکات بدن کنترل کرد. بــه گــزارش ایرنــا از روزنامه تلگــراف، محققــان رایانه دانشگاه لنکســتر در انگلیس، سیســتمی ابداع کرده اند که تعامل با صفحههای نمایش را به ســادگی با اســتفاده از حرکات بدن و یا تکان دادن اشــیاء میســر میســازد. گرچــه هماکنون نیز برخــی تلویزیونها حرکات دســت را شناســایی میکنند اما محققان میگوینــد که فناوری ابداعی آنها انعطاف بســیار بیشــتری دارد زیرا تنها بخش خاصی از بدن را نمیشناســد؛ این سیســتم حتی زمانی که دســتها پر هســتند یا هنگامی که کاربر ایســتاده و یــا روی مبل نشســته اســت، بــه راحتــی کار میکند. سیستم موسوم به مچ پوینت ’ Matchpoint( ) تنها به یک وبکم )دوربین کوچک دیجیتالی( نیاز دارد و با نمایش اهداف در حال حرکتی که یک ویجت )برنامک( کوچک دایرهای را در گوشه صفحه نمایش میچرخانند، کار میکند. کاربر به واقــع برای فعالســازی عملکردهایی مانند صدا، تغییر کانال و یا مشــاهده منو، حرکات دست، سر و یا یک شیء را با آن اهداف هماهنگ میکند. ‘ کریســتوفر کلارک دانشــجوی پی. اچ. دی در دانشکده محاســبات و ارتباطات دانشگاه لنکســتر که ریاست این مطالعه را بر عهده داشت، گفت: تطابق فضایی هم زمان، یک رویکرد جدید برای کنترل حرکت است که با تطابق حرکت به جای سوال کردن از رایانه، اشیاء را شناسایی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.