ریمن،ساعتهاشماراسرگرممیکند

نگاهیبهبازیموبایلی RaymanAdventures

Asre Ertebat - - گوناگون - ابوالفضل منافزاده

بــازی ‪Rayman Adventures‬ یکــی دیگــر از بازیهای خاطرهانگیزی اســت که نسخه جدیدشان توسط شرکت سازنده آنها برای موبایلها عرضه شده تا خاطرات را در ذهن طرفدارانش زنده کند. مجموعه بازی های Rayman که حدود 10 ســال از عمــر قدیمیترین نســخه آن میگــذرد، یکی از خاطرهانگیزترین بازیهایی اســت کــه تاکنون روی پلتفرم های مختلفی عرضه شده و جدیدترین نسخه از ایــن مجموعه، بازی اندرویــد و آیفون Rayman

Adventures اســت. پیش تر نیز شاهد ساخت و عرضه دو قســمت از این مجموعه برای گوشــیهای هوشــمند بودهایم کــه ‪Rayman jungle run‬ و

Rayman Fiesta run‬ نام داشــتند. ‪Rayman Adventures‬ نیز سبکی شــبیه به بازی ‪Vector دارد و در واقع یک بازی Runner بهحساب میآید. انجام این بازی روی موبایل بسیار لذتبخش است و میتواند تجربه خوبی برای طرفــداران خود بههمراه داشته باشد. داســتان بازی در اصل به همکاری میــان موجودات مختلف خلاصه میشود و بهطور کلی در Rayman

Adventures کاراکتــر اصلی بــازی یعنی ریمن به کمک دوســتان خــود بایــد موجوداتی بــه نام

Incrediballs را نجات داده و در نتیجه این کمک، آنها نیز به رشد درختی غولآســا کمک کنند. دنیای بازی ‪Rayman Adventures‬ سراسر هیجان و پر از رنگهای شاد است که میتواند ساعتها کاربر خود را سرگرم کند. همانطور که اشاره شد، ریمن در این قسمت چند دوست خواهد داشــت که هر کدام در زمینههای خاصی به او کمک خواهند کرد. برخی از این موجودات کوچک و البته بامــزه به ریمن در جمعآوری ســکهها کمک خواهنــد کرد و همانند یــک آهنربا عمل میکننــد و برخی دیگر آیتمهــای مخفی را در حین بازی به ریمن نشان خواهند داد. همچنین اگر در بازی رکــورد خوبی را به جــای بگذارید، مقداری غذا دریافت خواهید کرد که بتوانید به آن موجودات انرژی ببخشید؛ چراکه پس از مدتی خسته و گرسنه خواهند شد. نحــوه حرکت ریمــن در محیــط بازی نیز توســط آموزشهایی بسیار ساده شــرح داده خواهند شد. در واقع این حرکات بهوســیله تپ کــردن روی صفحه گوشــی یا Swipe کردن انجام خواهد شد و کاراکتر بازی به خودی خــود حرکت میکند و شــما با انجام حرکاتی مانند پرش، تغییر جهت یا لگد زدن باید او را هدایت کنید. مهمترین قابلیت اضافهشده به این بخش، قابلیت تغییر جهت است و با کمک آن دیگر لازم نیست حسرت آیتمهای از دسترفته را بخورید. بهعلاوه پس از چند مرحله میتوان بهوســیله جمعآوری تخمهای رنگی، به ریمن قابلیتهایی مانند شنا کردن را آموزش داد. با اینکه نمیتوان از Ubisoft در طراحی و ساخت مراحل ایــن بازی خــرده گرفت، اما بخــش مراحل بازی دارای مشکلی اساسی اســت. مراحلی که برای

‪Rayman Adventures‬ در نظر گرفته شده تقریبا کوچک بوده و در کمتر از پنج دقیقه تمام خواهند شد که البته برای بازیهای گوشی موضوع عجیبی قلمداد نمیشود. البته هنوز میانبرها و اصطلاحا راهمخفیهایی در بازی وجود دارد که بازیکن را به مراحل مخصوصی هدایت میکنند، اما مشــکلات این بخش به شــیوه چینش Stageها برمی گردد که اجازه بازگشــت به Stageهای قبلــی و طی کردن مجــدد مراحل را به بازیکن نمیدهد. بدون شک یکی از نقاط قوت این بازی نیز به همین بخش مربوط میشود و آنهم نبود عواملی ماننــد Stamina و یــا Bar‬ ‪Energy برای تاخیر انداختن در روند بازی اســت و به این ترتیب میتوان ساعتها بدون توقف از تجربه آن لذت برد. حال نوبت بــه دیگر نقطــه قوت این بازی میرســد که بخش گرافیکی آن است. این نســخه از مجموعه Rayman طبــق انتظــار از گرافیک بســیار زیبا و هنرمندانــهای بهره میبــرد و محیطی تماما شــاد و سرسبز دارد. تنوع در محیطهای بازی و مراحل آن نیز بسیار زیاد است و این موضوع موجب میشود همواره از بازی کردن لذت ببرید و هیچگاه حس خستگی به شما دست نخواهد داد. بهعــلاوه جزییات در مراحــل و حتــی در حرکات و انیمیشــنهای ریمن نیز بســیار خوب کار شدهاند و شاهد حرکات نرم و روان و بدون glitch کاراکترهای این بازی هســتیم. صداگــذاری بازی نیــز به همان اندازه گرافیک فنــی آن از کیفیت خوبــی برخوردار اســت و در کل میتوان ادعا کرد کــه Ubisoft در زمینه بخــش هنــری و فنــی Rayman Adventures عملکــردی در حد نام خود داشته است. در مجمــوع بــازی Rayman Adventures چه از نظر گرافیکی و چه از نظــر گیمپلی بهقــدری جذاب، اعتیادآور و ســرگرمکننده است که میتوان ساعتها پای آن نشست و از آن لذت بــرد. بهعلاوه با وجود فقدان سیســتم هایی مانند Stamina ، شــاید تنها مانعی که بتواند میان شما و این بازی قــرار گیرد، شارژ گوشی شماست. در پایان عصرارتباط برای این بازی نمره 4.5 از 5 را در نظر گرفتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.