روی یخها گاز بدهید

بررسی اولین DLC بازی 3 Horizon‬ ‪Forza

Asre Ertebat - - گوناگون -

پس از عرضه بازی 3 ‪Forza Horizon‬ و تحسین منتقدان و استقبال بی نظیر از آن، مایکروســافت به صورت رسمی اولین محتوای اضافی این بازی را معرفی کرد. این DLC که

‪Blizzard Mountain‬ نام دارد، بازیکنان Forza را وارد چالش جدیدی کرده و لذت رانندگی روی برف و یخ را به آنها هدیه ميکند. بــازی 3 ‪Forza Horizon‬ کــه در کنفرانس ‪E3 2017‬ از جانب مایکروســافت بــرای کنســول ‪Xbox One‬ و

‪Microsoft Windows‬ معرفی شــد، در طول یک سال اخیر به یکی از بهترین بازیهای ریســینگ آرکید تبدیل شده است. این بازی در یک سال گذشته چنان بر سر زبانها افتاد که میتوان ادعا کرد که چنین پیشرفت و استقبالی در تاریخ بازیهای ریسینگ آرکید سابقه نداشته است. Forza

3 Horizon یک بازی ریسینگ با گرافیکی خیرهکننده، به همراه تعداد بسیار زیادی ماشینهای قدیمی و جدید و جهان آزاد با وسعت بیاندازه بزرگ است که وسعت نقشه آن تقریبا دوبرابر وســعت قســمت دوم این مجموعه است. بهعلاوه سازندگان بازی برای لوکیشن آن، کشور استرالیا را درنظر گرفتهاند تا در اطراف جادههای آن بتوان بیابانهای بیآب و علف و جنگلهای سرسبز را نظاره کرد و از دیدن کنارههای سواحل اقیانوس و همچنین از رانندگی در خیابانهای شهری مدرن با آسمانخراشهای مرتفع لذت برد. با اینکه گشت و گذار در تمامی این لوکیشنها زمان بسیار زیادی را میطلبد، اما اســتودیو پلی گراند تصمیم گرفته است که اولین بسته الحاقی برای 3 ‪Forza Horizon‬ را منتشر کرده و به وســعت بی اندازه بزرگ آن بیفزاید. در کل اکنون میتوان ادعا کرد که بازی 3 ‪Forza Horizon‬ از تمامی وضعیتهای آب و هوایی یک نمونه برای بازی در نظر گرفته تا بازیکنان بتوانند در هر وضعیت آب و هوایی که دوست دارند به رانندگی بپردازند؛ حتی روی برف و یخ! در مجموع بســته الحاقی ‪Blizzard Mountain‬ حس رانندگی در برف، یخ، شیب های تند و وحشتناک و کولاک را به بازیکنان هدیه خواهد کرد تا برای اولین بار در مجموعه

Forza بتوانند چنین تجربهای کسب کنند. با دریافت این بســته الحاقی میتوان مناطق جدیدی از جمله Massive

Frozen Lake‬ و ‪Snow Park به بازی افزود و حدود 50 چالش جدید را به بازی اضافه کرد که از میان آنها میتوان به مسابقاتی از قبیل کوهپیمایی در سرما و یخبندان و مسابقه روی دریاچــه و رودخانههای یخزده اشــاره کرد. بهعلاوه این بسته الحاقی 500 گیمراســکور در قالب 28 اچیومنت را به بازی اضافه خواهد کرد که بــرای افرادی که علاقه به جمعآوری اچیومنت دارند میتواند خبر خوبی باشد. قطعا درنوردیــدن جادههای یخزده، ماشــینهای خاص با قابلیتهای خاص خود را میطلبد که باید برای این DLC در نظر گرفته بشود. استودیو پلیگراند نیز به این موضوع واقف بوده و درون این بسته الحاقی هشت خودرو جدید در نظر گرفته است تا بتوان بهوســیله آنها به لذت وصفناپذیر رانندگی در کوهستانهای یخزده دست یافت. البته مایکروسافت از یکی از این خودروهای جدید بهعنوان یک خودروی مخفی در میان برفها و کوهستانهای Blizzard یاد کرده است که باید در بازی به جستوجوی آن پرداخته و آن را پیدا کنید. بهعلاوه به همراه این DLC پکیج لاستیکهای مناسب برای برف و یخ نیز به بخش گاراژ بازی اضافه میشود و میتوان از آنها در ماشینهای قبلی بازی استفاده کرد. در مجموع بسته الحاقی ‪Blizzard Mountain‬ یکی از دو بســته الحاقی خواهد بود که در قالب ‪Season Pass‬ برای 3 ‪Forza Horizon‬ ارایه خواهد شد. قیمت مجموعه

‪Season Pass‬ این بازی نیز 34.99 دلار تعیین شده است که با خرید آن می توان دیگر بســته الحاقی که در آینده برای بخش ‪Season Pass‬ ارایه خواهد شــد را بهصورت رایگان دریافت کنید. البته اگــر قصد خرید این DLC را بهصورت جداگانه دارید، میتوانید هماکنون از فروشــگاه مایکروسافت با پرداخت 19.99 دلار آن را خریداری کرده و به بازی خود بیفزایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.