بازشدن زودهنگام پای وزیر به مجلس

Asre Ertebat - - ورود - علی شمیرانی

پرســش از وزرا و مســوولان اجرایی در مجلس، اگرچه امری مرسوم و طبیعی است، اما باز شدن زودهنگام پای وزیر ارتباطات به کمیسیونهای مجلس نیازمند تامل است. اگرچه از مجلس خبر میرسد که طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش کلید خورده است و از این بابت شاید آذریجهرمی وضعیت بهتری داشته باشــد، اما هفته گذشــته حضور همزمان وی در دو کمیسیون اقتصاد و صنایع مجلس آن هم شش ماه پس از تصدی این مسوولیت برای وزیری که با کمترین رای اعتماد از مجلس خارج شده است، اندکی متفاوت است. نمایندگان عضو کمیســیون اقتصادی مجلس البته بیشتر روی کلیاتی همچون توســعه فناوریهای اطلاعاتــی و ارتباطی تاکید داشــتند و مســاله خاص و مشــخصی مورد توجه نبود. اما در کمیســیون صنایع ظاهرا وضعیت به گونهای دیگر بود و مســایل مشخصی همچون قیمت اینترنت، موضوع خرید برخی تجهیزات غیرضروری، آییننامه مشترک میان وزارت ارتباطات و کشــور مورد نظر بود که ظاهــرا در نهایت مقرر شد وزارت ارتباطات مسایل مالی و مستندات خود را ظرف مدت یکماه آینده به کمیســیون صنایع و معادن ارایه کند و درصورت قانع نشــدن پرسشکنندگان، سوالات به صحن علنی مجلس ارایه میشوند. اگرچه فهرســت بلندبالایی میتوانســت و میتواند در دستور پرسش نمایندگان از وزیــر ارتباطات قرار گیرد که تقریبا تمــام آنها نیز میراث محمود واعظی است، اما فعلا قرعه به نام مسایلی که ذکر شد افتاده است. در این مدت اما وزیر ارتباطات اگرچه در حال اعمال تغییراتی در ترکیب معاونان و مدیران وزارتخانه است، اما هنوز تفاوتهای جدی و اساسی در سیاستها و رویکرد وی نسبت به وزیر قبلی مشاهده نمیشود و فعلا از بیرون این وزارتخانه نوعی فاصله میان وزیر با زیرمجموعهاش مشــاهده میشود. نکته دیگر آنکه فرصت استقرار وزیر ارتباطات و تیم مدیریتی وی تقریبا پایان یافته و رفتهرفته او باید خود را آماده شــنیدن و مواجهه با نقدهای جدیتر کند. در نهایت اینکه اگرچه آذریجهرمی نیز چالشها و مشکلات خاص خود را داشته و احتمالا در تلاش برای رفع آنها است، اما نباید از نظر دور داشت که عملکرد وی تنها به نام او نوشته نخواهد شــد چراکه وزیر ارتباطات فعلی، موضوع اعتماد به جوانان در پستهای ارشد را نیز با خود به یدک میکشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.