يک ادغام، چند واکنش و چندين پرسش

Asre Ertebat - - ارتباطات - دانیال رمضانی

ذائقه رسانههای کشــور به «خامخواری دادهها» عادت کرده است. رســانه ها اخبار را صرفا تهیه و ترجمه میکنند و بخش عمدهای از آنها به لولههای بیجانی تبدیل شــدهاند که صرفا و در مواقع نیاز برای جاری کردن اطلاعات، شبهاطلاعات و حتی دروغ در جامعه از آنها اســتفاده شــده و سپس به گوشهای افتاده و رها میشوند. البته در این مورد کار چندانی نمیتوان کرد و اصولا برخی رســانهها صرفا برای همین منظور طراحی شدهاند. اما هفته گذشته نوبت خبر ادغام دو شرکت اینترنتی بود که از طریق عمــده لوله های تزریق اخبار، به سمت جامعه هدف ارسال شدند. اما بد نیســت این خبر را از منظــر دیگری مورد ارزیابی قرار دهیم:

.1 طرفیــن این توافــق یعنی شــرکت هایوب و پارس آنلاین در بیانیه ای که منتشــر کردند، این ادغام را در راســتای تحقق برنامههای وزیر جدید ارتباطات، ارتقــای بهرهوری و توســعه روزافزون دسترسی به خدمات ارتباطی کشور اعلام کردند. پرواضح اســت تصمیم برای چنین ادغامی دو روز قبل از آن اتخاذ نشده و نیازمند رایزنیها و اقدامات اولیه زیادی بوده اســت که ظاهرا وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در آن ایفای نقش کرده انــد. کما اینکه میري مدیرعامل شــرکت هایوب نیز رســما اعلام کرد «لازم میدانم از مساعدتها و راهنماییهای وزیر محترم ارتباطات جناب آقــای مهندس جهرمی و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جناب آقاي مهندس فلاح در کمک به دستیابی به این توافق سپاسگزاری کنم.»

.2 وزیر ارتباطات هم کــه قاعدتا از قبل در جریان این ادغام بود، ضمن حمایت از آن، خبر از ادغامهای بیشــتر داد. )در ایــن خصوص از ادغام شــرکت آسیاتک در هایوب نیز نام برده شد که در آخرین لحظه ظاهرا منتفي شد.( نکته قابل تامل آنکه وزیر ارتباطات فلسفه این ادغام ها را آغاز حرکتی برای رقابت با شرکت مخابرات ایران خواند. به عبارت دیگر این اپراتورها که خصوصی هستند و حالا تمامی مجوزهای ارتباطی را نیز دارند، قرار است یک شــرکت مخابرات دوم در ایران شوند تا با حمایت هایی که دارند، بتوانند ســهم بیشتری از بازار ارتباطی کشور بهدســت آورند؛ سهمی که سود آن بر خلاف ۴0 درصد سهم دولت از شرکت مخابرات ایران، تماما در اختیار خود این شرکتها قرار میگیرد.

.3 داوود زارعیان، معاون امور مشــتریان شــرکت مخابــرات ایران اما نظــر دیگــری دارد. وی گفته برخلاف آنچه برخــی می گویند، هــدف از ادغام شــرکتهای FCP رقابت با مخابرات نیست و این ادغامها در جهت تصحیح اشــتباه گذشــته است. البتــه در اظهارات ایــن معاون شــرکت مخابرات ایران نیز کدهایی مبنی بر نگرانی از رقابت ناســالم دیده میشود. وی گفته است: ما در مخابرات ایران همانطور که پیشتر نیز اعلام کردهایم، از حضور رقبا استقبال میکنیم. البته باید حق و حقوق مخابرات بهعنوان تامینکننده زیرســاختها در نظر گرفته شــود. براي مثال، سالهاست که ما به شرکتهای PAP روی سیم مســی خدمات می دهیم. هزینه نگهداری این خطوط ۳ هزار تومان در ماه است، اما آنها ماهانه تنها هزار تومــان بابت هر خط پرداخت میکنند. وی در پایان گفته اســت: تنها در صورتی رقابت ســالم در کشور شــکل میگیرد که هزینه استفاده از زیرساختها بهدرستی پرداخت شود.

.۴ اما ظاهرا این تنها شرکت مخابرات ایران نیست که در خصوص این ادغام، ابهام و دغدغه دارد. اگرچه نزدیکترین شرکت رقیب در این عرصه یعنی شاتل تا لحظه تنظیم این گزارش واکنشی نسبت به این مساله نداشــته، اما قاســمزاده، مدیرعامل شرکت افرانت )یکی دیگر از شرکتهای خصوصی و رقیب( نیز در پیام کوتاهی، اگرچه به استقبال از این اقدام پرداخته، اما وی نیز در بخشی از نوشته خود آورده اســت : «چنانچه این امر با نظارت دولت در جهت جلوگیــری از ایجاد منوپولــی Monopoly( )و نظارت جدی ســازمان بورس بر شفاف ســازی و اطلاعرســانی بهموقع از طریق بورس همراه شود، می تواند سرآغاز خوبی براي رشد و ایجاد تحولات جدید در صنعت ICT کشور ... باشد ».

چند پرسش پيرامون يک ادغام

اگرچه فرایند این ادغام قرار اســت تا پایان ســال جاری محقق شــده و آنطور که گفته میشــود، ادغامهای بیشــتری نیــز در راه اســت و احتمال پاسخگویی در قالب نشســت خبری نیز محتمل است، اما جا دارد تا آن زمان احتمالی به طرح چند پرسش در این خصوص پرداخته شود. .1 ضریب نفوذ این ادغام، مجموعا چقدر است؟ .2 این ادغام چند درصد بازار ثابت سیمی و همراه را در اختیار دارد؟

.3 تعداد مشــتریان تقســیم بر تعداد مشتریان اینترنتی شرکت مخابرات، چه میزان است؟ .۴ آیا خدمات FTTx هم عرضه خواهد شد؟ .5 پروانههای FCP این شرکتها نیز یکی میشود؟ .6 شرکت مخابرات چقدر از سهم این ادغام را دارد؟ .7 اعضــای حقیقی و حقوقی کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات و سایر نهادهای دولتی آیا صاحب سهم در این ادغام هستند؟

.8 آیا سازمان تنظیم مقررات واحدی برای پایش ادغامها دارد؟

.9 آیا این ادغام، یاریرسان خارجی هم دارد؟ اگر بله، سهم ســرمایه های ) فنی، مالی یا تجهیزاتی( خارجیها در این ادغام چقدر است؟

.10 افزایــش میــزان «درگیرکردن مشــتري یا ‪Customer Engagement‬ » در اکوسیستم جدید چقدر است؟

.11 آیا تعداد نقــاط تماس اکوسیســتم جدید با مشتریان Customer_TouchPoints افزایش مییابد؟

.12 وضعیت پرسنل و نیروی انسانی در شرکتهای ادغام شده چگونه است؟

ابهام يک ادغام

آنچه مسلم اســت، ادغامهایی از این دست )فارغ از حامیــان، آمران و هادیان آن( بــه افزایش توان سرمایهگذاری، ارتقا و تسریع خدمات این شرکتها و البته افزایش سود آنها منجر میشود. اما این یک روی سکه است و این ســکه روی دیگری نیز دارد. همانطور که ذکر شد، نگرانیها در خصوص رقابت سالم، شفافسازی و ایجاد انحصار در این خصوص بههیچوجه قابل کتمان نیست. اگرچه در متن حاضر فعلا قصد بر موضعگیری در خصوص این ادغامها و ذینفعان آنها را نداریم، اما تنها به ذکر این مهم بســنده میشــود که انحصار خصوصی به مراتــب مخرب تر از انحصــار دولتی است. دلایل آن نیز متعدد است که پاسخگو نبودن شرکتهای خصوصی، مدیریت موروثی و خانوادگی ) غالب بودن همیشــگی یک نگاه و یک رویکرد(، کمرنگ بــودن مســوولیتهای اجتماعی، تمرکز صرف روی سوددهی، بیتوجهی به افکار عمومی و رسانهها، مسایل پیرامون حقوق کارکنان، مشتریان و غیره از آنجمله محسوب میشود. لــذا از هماکنون ضمــن تبریک به مدیــران این شــرکت ها، باید تاکید کرد ارایه خدمات عمومی و در سطح ملی، سنخیتی با ساختارهای کوچک، بسته و درونگرای شرکتهای خصوصی نداشته و از هماکنون باید نسبت به تجدید ساختار تشکیلاتی و اتخاذ رویکردهای متناسب با این جایگاه اقدام شود.

داوود زارعيان

فريدون قاسمزاده

سيد ايمان ميري

محمد جواد آذري جهرمي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.