فساد بانکی شرکت «ل.ب» لو رفت

Asre Ertebat - - ارتباطات -

بیســت و نهم مهرماه ســال جاری خبری روی خروجی سایت اطلاعرسانی بانک سپه رفت که گویای افشای فساد بانکی یکی از شرکتهای شناختهشده در حوزه IT بود. در خبر مذکــور آمده بــود : «محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه از کشف و شناسایی صدور تعدادی ضمانتنامه واهی در یکی از شعب بانک خبر داد. مدیرعامــل اظهــار کرد: روز چهارشــنبه ۲6 مهرماه ۹6، در حین بررســی عملکرد واحدهای تابعه، مشــخص شــد فردی که در حوزههای اقتصــادی مختلف، از جمله خرید و فروش رایانه و تجهیــزات رایانه و تجهیزات جانبی، ساختمانسازی، صرافی و... فعالیت داشــته و بالغ بــر چندصد نفر کارمنــد در شــرکتهای زیرمجموعه وی مشــغول کار هســتند، با فریب و تطمیع یکی از روسای شــعب بانک، بدون رعایت ضوابط و مقررات اقدام به دریافت تعدادی ضمانت نامــه واهی کرده و حســب اعلام نامبرده، ضمانت نامه هــای مذکور را برای دسترسی به نقدینگی به همراه فاکتورهای جعلی و قراردادهــای غیرواقعی به برخی شــرکت های کارگزاری و لیزینگ ها ارایه کرده است. چقازردی گفت: با کشــف موضوع، با اتخاذ تدابیر لازم، فرد یادشده که در خارج از کشور بود، برای بررسی موضوع، به بانک دعوت و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه ۹6، نسبت به اخذ وکالت محضری اموال و داراییهای فرد مذکور و شرکتهای تابعه به نام بانک اقدام شد. رییس هیاتمدیره بانــک افزود: عمده این ضمانتنامههای واهی با سررسید سال آتی هستند. در این راســتا گزارشهاي لازم به همراه مدارک و مســتندات و معرفی افراد ذیمدخل به مراجــع قانونی ذیربط ارایه شــد.مدیرعامل بانک ادامه داد: ضمنا لازم اســت از وزارت محترم اطلاعــات، مراجع محترم قضایی، ســازمان محترم بازرسی کل کشور و سایر مراجع محترم نظارتی که هماهنگی و همکاری لازم را با بانک بهعمل آوردند قدردانی کنم. سایر اقدامات لازم توســط مراجع قانونی و نظارتی درخصوص موضــوع در حال انجام است ». نظر به ارتباط موضوع با حوزه کاری بهدنبال ماجرا رفته و بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسید، مشخص شــد شرکت «ل.ب» در این پرونده نقش داشته است. این شــرکت از ســال ۸۴ فعالیــت خود را در زمینــه واردات انحصــاری برخــی ســخت افزارهای مختلــف یک شــرکت تایوانی آغــاز کرده و البتــه جوایزی نیز از جشنواره های عمدتا جایزه فروش دریافت کرده، اما چندان در فضای رسانه ای کشور شناختهشده و فعال نیست. مدیر این شــرکت نیز جوان بوده و به نظر میرســد از ژنهای خوب و برتر کشورمان است که در ســن پایین و با داشتن یک کار ویترینی در قالب شرکت فناوری اطلاعات مشغول اســتفاده از حفرههای نظام مالی و بانکی کشــور برای صرف در سایر امورات بوده است. اگرچه شــرکتهای دیگری نیــز در حوزه فناوری اطلاعات کشــور وجــود دارند که کمتر کسی اسمی یا خبری از آنها در طول سال میشــنود، اما شــرکتهای متمولی محسوب میشــوند که دارای گردش مالی قابل ملاحظهای هستند. دریافت وامهای دولتــی و کمبهره، حضور گروهی و نمایشی در مناقصات بزرگ برای برنده شدن در طرح ها، دریافت پروژه های خارج از تشریفات و معاملات ناسالم از جمله مهمترین روشهای کسب درآمد این قبیل شرکتها محسوب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.