اکوسیستم اپرا پرمدیارعاخملتتورم خجارزیدسرماانتمل:تحولمیکنیم

Asre Ertebat - - بانكداري الكترونيكي -

پس از صدور مجوز از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نخستین سیمکارتهای اپراتور مجازی موبایل با نام تجاری سامانتل با پیش شماره 09999 بهصورت رسمی وارد بازار تلفن همراه شده است. هوشــنگ مرتضوی، مدیرعامل شرکت کیشسل پارس، هدف از ورود این شرکت به بازار اشباع تلفن همراه را تمرکز بر موضوع بانکداری الکترونیکی میداند و اکنون پس از دو سال کار مدام در کنار سهامداران بانکی خود، آمادگی ارایه خدمات بانکداری موبایلی به تمامی مشترکان سامانتل را ایجاد کرده است. البته مرتضوی مهمترین رویداد اخیر سامانتل را رونمایی از کیف پول الکترونیکی مانیز عنوان میکند، که طبق برنامهریزی، این شرکت قرار است به زودی اکوسیستم پرداختهای خرد را متحول کند. به منظور بررسی بیشتر برنامههای این شــرکت، با این مدیر باسابقه مخابراتی گفتوگویی انجام دادیم که میخوانید. در حال حاضر بازار تقریبا در حوزه سيمكارت اشباع است و MVNOها شرایطشان بهمراتب براي ورود به بازار و جذب مشتريسختتر است، چه برنامهای برای ورود به بازار دارید؟ واقعیتآنا ستکه ما سرویسهايارزشافزوده رابهعنواننقطهقوت خود گذاشتهایم، مطمئنامشابهسایراپراتورهاموظفیم سرویسهای پایه را ارایهکنیم، اما یکی از جذابیتهای سیمکارتهای ما رند بودن شمارههاا ست؛ چراکه شمارههای مابا چهار تا9 شروع ميشود و شاید همین انگیزهاي باشد برای خرید توسط مشترکان. واقعیت این است که این انگیزه نهایي ما نیســت، هدف مــا فعالیت روی نیازهای خاصــي از بازار است و این قسمتها در حقیقت همیشــه باعث موفقیت یا شکست MVNO ها ميشوند. استراتژی اصلی ما استفاده از موبایل در حوزه مالي و بانکي اســت و سرویسهاي زیادي را بهتدریج در این بخشها معرفي خواهیم کرد. برنامه بلندمدت ما این است که مردم بتوانند با خرید سیمکارت سامانتل تمام کارهاي بانکيشان را انجام دهند. برای این کار باید با یک بانک همکاری مشترک داشته باشیم و از آنجا که بانک سامان و شرکت پرداخت الکترونیک سامانکیش سهامداران اصلی ما هستند، در این موضوع هیچ مشکلی نداریم و در حال حاضر نیز در حال پیادهســازی سرویسهای بانکی روی موبایل هستیم.

در حال حاضر برای شروع چه كاری انجام دادهاید؟

در حوزه پرداخت ســیمکارتهاي NFC را در نظر گرفتهایم و سیمکارتهایی که اکنون به مشترکانمان میدهیم NFC را پشتیبانی میکنند و در نقاطی که ما بهزودی در آن حوزه فعالیتهای تجاری خودمان را در زمینه پرداختهایالکترونیکی آغاز میکنیم، آنها امکان دریافت سرویس را دارند. براي مثال،

مکانپرداخت مترو،اتوبوسوپرداختهزینه کالاازطریق فروشگاهینیزفراهم ما در نظر داریم سرویس پرداخت که یکی از را در زندگی روزمره مردم دارد ساده کنیم، به نحوی که آنها با امنیت و سرعت بالا امکان تبادلات مالی خود را داشته باشند. یکی از موضوعــات مهمی که ما برای مشــترکانمان در حال

هستیم، ایجاد یکاکوسیستم تخفیفی در از کالاوخدماتاست،بهنحویکهآنهابتواننداز

که برایشان در نظر گرفتیم استفاده کنند.

بهزودیا هزینههای کارتخوانهای میشود. مهمترینکاربردها پیادهسازی زنجیرهای تامینکنندگان تخفیفهاي ویژهای

آیامشتركان ســایر اپراتورهانيز میتوانند از این اكوسيستم پرداخت استفادهكنند یا خير؟

مشترکان ســایر اپراتورها میتوانند با دانلود اپلیکیشن ما از سرویسهای ما استفاده کنند که البته باید مراحل اولیه ثبت شماره حساب و ارتباط حساب بانکی با موبایلشان را انجام دهند کهبههیچوجه مراحل سختی نیست. این نکته را بگویم که قطعا ما برای مشــترکان خودمان سرویسهای ویژهتری ارایه خواهیم کرد. قبل از شروع رسمیگفتوگو ازكيف پول الكترونيكی مانيز گفتيد، آیاكيف پول شما از طریق NFC كار میكند وامكان ارایه خدماتكيف پولآفلاینراهمفراهم كردهاید؟ NFC در واقــع یــک رابط میان گوشی تلفن همراه

و دستگاههايکارتخوان است و از آنجا که سیمکارتهای ما قابلیت پشتیبانی از NFC را دارند، در صورتی که گوشی کاربر به این سرویس مجهز نباشد، ما آن را روی سیمکارت برایش در نظر گرفتیم و از نظر ما زمانی یک سرویس کامل است که همه ابزارهاي استفاده از سرویس در کنارشباشد.در شبکه سیمکارتهاي سامانتل سیستم پشتیباني بانک سامان که تمامابزارها در کنارش دیده شدهارایه میشود واز آنجا که تمامی فروشگاهها در حال تجهیز کارتخوانهای NFC هستند، مشترکان ما با این ابزارها میتوانند هزینه خریدهای خود را پرداخت کنند. پرداختها در این اکوسیستم از طریق کیف پول مانیز انجام میشود.

یعني شما زیرساخت را آماده كردهاید و در حال حاضر هماهنگيبابانكهابرايپرداختهايخردوجابهجایيهاي پول از طریق كيف پول انجام شده است. ميماند بحث فروشگاهها و مغازهها و مترو و تاكسيراني و هر جایي كه بتواند بهعنوان پذیرنده در اكوسيستم شما باشد. بله، کاملا. سیســتم ما یکي از کاملترین سیستمهایي است که در این زمینه وجود دارد. یک سال و نیم روي این موضوع کار شده است، یک پیمانکار خارجی داریم که در چند اپراتور توانمند کار کرده است و با این پیمانکار کار را شروع کردیم. در ماجراي مجوز كيف پول، بانك مركزي میگوید فقط

بانكها هستند كه در وضعيت فعليم يتوانند كيف پول الكترونيكي ارایه دهند. حال كه بانك سامان سهامدار عمده شما است و بانكميتواند این كار را انجام دهد، در این موضوع آیا سامانتل با واسطه بانك سامان این كار را انجام داد؟

بخشنامه جدید بانک مرکزي به اینگونه اســت که در شکل

پرداختیار، شرکتهای دارای مجوز میتیتوانند اینکار را انجام دهند. بنابراین ما بهعنوان یک پرداختییار باید یک شــرکت دارای مجوز پرداخت الکترونیکی را در کنار خود داشته باشیم که داریم. بااین اکوسیستمي که بانکمرکمرکزي بهتازگي تعریف کرده و ما هم در حقیقتیک پروژه سه مولفهاي )بانک، شرکت پرداخت و MVNO ) هستیم که به یکدیگر زنجیرهوار اتصال داریم، مشکلی در این زمینه نداریم. تشکیلات ما مشکلي براي این سرویس ندارد، ولي سایرین این اکوسیستمها را ندارند و باید راهحل مناسب براي این کار را برایشان پیدا کرد.

در موضوع پرداختیار همه ریسك ماجرا را بانك مركزي به عهده بانك گذاشته است و با توجه به آنكه شما جزو خانواده بانك هستيد و هماهنگ با یكدیگر عمل ميكنيد قطعا مشكلی وجود ندارد، ولي مسووليت هر اتفاقي به عهده بانك است. قانونا با توجه به آنکه مایک مجموعه هستیم و با هم کار ميکنیم، زیاد مشکلي نداریم. هرکاري در عمل مطمئنا با مشکلاتي مواجه ميشود، اما با توجه به برآوردها مشکلي تاکنون وجود نداشتهاست.

با توجه به اینكه گفتيد نزدیك به دوماه است كه شبكه رسما راهاندازي شده است، اشارهاي به تعداد مشتركان خود ميكنيد؟ در حال حاضر نزدیک به10 هزار مشترک داریم.

آیا اینها مشتركان عام هستند یا مشتركان خاص؟

ما در واقع در دو جناح کار کردهایم؛ یک جناح مشترکان عاماست که مشترکان B2C ما محسوب میشوند و یک جناح مشترکان خاص که منظور سازمانيها هستند. تقریبا 50 درصد مشترکان ما عام و 50 درصد مشترک سازمانی ما هستند.

تعرفه مكالمات سيمكارتهای سامانتل با توجه به موضوع رقابت ميان اپراتورها با یكدیگر به چه صورت خواهد بود؟ در تعرفه مکالمات، ما با توجه به مصوبات ســازمان تنظیم مقررات و تعرفههای ایشان عمل و آن را دقیقا رعایت خواهیم کرد. در رابطه با تعرفه هاي دیتا بسته هاي مختلفي را ارایه مي کنیم که آن بســته ها هر کــدام جذابیت خاص خود را خواهد داشت. برخی از مشــتریان بیشترین مصرفشان در طول روز است یا اینکه فرد برایش حجم بسته ملاک نیست، بلکه نیازمند دریافت یک سرویس با سرعت بالا و پایداری مناسب است. برخی از مشتریان نیز شب ها نیازمند دریافت اینترنت هســتند؛ به هر حال ما برای تمامی این ها برنامه و بسته های تشــویقی متنوعی داریم که قطعا می تواند ضمن رفع نیازهای ایشان، رضایتشان را نیز جلب کند. البته با توجه به بازخوردی کهاز سوی مشترکان خود میگیریم، به دلیلانعطافی که در مجموعه داریم حتی میتوانیمبرای مشتریان سازمانی و خاص خود براساس اعلام نیاز آنها برنامهریزی کنیم.

آیا سامانتل این امكان را برای مشتركان سایر اپراتورها فراهم كرده است كه آنها با شماره فعلیشان به شبكه شما ترابرد كنند یا خير؟ فلسفه ترابرد همانطور که ميدانید، بیشتر به شبکه بر ميگردد؛ چونمعمولااپراتورهایيکهشبکهآناننسبتبهدیگریبرتريهایي داشتهاند، مردم همواره ســعي کردهاند با تغییر اپراتور از یک شبکه به شبکه دیگر از آن امکانات استفاده کنند . MVNO از شــبکه تمام اپراتورها بهصورت رومینگ استفاده ميکند، بنابراین برای این منظور مشترکان احتمالا انگیزهای نخواهند داشت. نکتهای که در این زمینه وجود دارد، با توجه به اینکه ما از امکانات فنی کامل تمام اپراتورها بدون محدودیت استفاده میکنیم، مزایایي که مشترکان دنبالش هستند بهصورت یکجا در سامانتل وجود دارد. شنيدهایم قرار است سرویسی را به مشتركان ارایه دهيد كه هم تلفن همراه و هم تلفن ثابت آنها باشد. بله، بهزودي ما ارایه ســرویسهایی را برای تلفن ثابت شروع ميکنیم، بهنحوی کهافراد بهصورت همزمان میتوانند بهانتخاب خودشان از سرویس موبایل یا تلفن ثابت استفاده کنند. براي آنان نیز راهحلهایي در نظر گرفته شده است که در حقیقت یک بسته به آنان داده ميشود که در این بسته بتوانند از تلفن ثابت خود در زماني که بیرون هستند نیز استفاده کنند.

آیا این سرویس از طریق اینترنت VOIP ارایه میشود؟

در حقیقت این تلفنها معمولا همه از VOIP استفاده میکنند. با توجه به تغییر تکنولوژی شبکه مخابراتی به نسل جدید NGN مکالمات بر بســتر VOIP با بهترین کیفیت انجام میشود و احتمالا علت ارایه بستههای تشویقی اپراتورهای تلفن همراه در مکالمات نیز استفاده از این بستر است.

در حال حاضر MNO اصلی شما رایتل است؟ در مورد همكاری با سایر اپراتورها در چه مرحلهای هستيد؟

بله، همکاری خود را با رایتل شروع کردیم و قرارداد رومینگ خود را با همراه اول به مرحله نهایی رساندهایم که به این ترتیب تمامی مشترکان ما میتوانند از پوشش سراسری رایتل و همراه اول در سراسر کشور بهرهمند شوند. اما در مورد ایرانسل ما هنوز موفق نشدیم که از کدام مسیر باید با این اپراتور مذاکره کنیم و عملا آنها هنوز به درخواست ما پاسخی ندادهاند.

در ماجراي رومينگ، اپراتورها تمامی امكانات شبكه را به مشترک رومينگشــده نمیدادند. آیا هنوز این محدودیت وجود دارد؟ در حال حاضر قرارداد روي نسلاپراتورهای شبکه بسته نميشود. ما ميگوییم سرویسهای مخابراتي را بدون هیچ محدودیتی در اختیار ما قرار دهند که در این زمینه همراه اول تاکنون قدمهای خوبی برداشته است.

و سخن پایانی؟

از آنجا که نزدیک به چند ده هزار مدیر مخابراتی بازنشســته و باسابقه و دانش بالا در کشــور داریم، پیشنهاد میکنم وزیر محترم ارتباطات که خود تخصص کافی در این حوزه دارد، با بهکارگیری این دانش که به مثابه یک گنج پنهان است، توسعه کشور را در همه زمینهها بهبود ببخشد. یکی دیگر از موضوعات مهمی که امــروزه اپراتورهای تلفن همراه گرفتار آن هســتند، نصب تجهیزات در مناطق شهری است که متاسفانه در این بخش مشکلات بسیاری وجود دارد. بهنظر میرســد چنانچه با راهبری وزارت ارتباطات تدبیری اندیشه شود تا شرکت ارتباط مشترک شهر بهصورت عملیاتی موضوع سایت شیرینگ را خیلی جدیتر از گذشته دنبال کند و با سرمایهگذاری مشترک اپراتورها در زمینه طراحی شبکهای کامل در کلانشهرها وضعیتنابسامان مبلمان شهری رابه سامان برساند، تمامی اپراتورها و ذینفعان از این تصمیم منتفع شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.