نفرین فناوریهای نوین ارتباطی

Asre Ertebat - - تحليل - Technology-driven Teletel( Minitel( ir ISDN،

اما ایراد عمده نگهــداری و بهره برداری ســوییچینگ دیتای « ایکــس ۲5» این بــود كه شناســه و گذرواژه مدیریت نرم افزارهای سامانه سوییچینگ آن، به شركت مخابرات ایران واگذار نشده و در اختیار نمایندگی شركت فروشنده بود!

5. فناوری موفق و هنوز جديد شبکه ارتباطات سیار جی.اس.ام

سرانجام در سال ۱۳۷۳ پنجمین فناوری نوین ارتباطی پس از پیــروزی انقلاب، به همان شــیوه «فناوری-پیشــران» یا

و اعمال روش ســعی وخطا، یعنی بیمطالعه و بدون تدوین راهبرد، رهنگاشت، نگاشت سازمانی، آزمایش و آزمون عملی اولیه، از منابع خارجی خریداری و وارد ایران شــد. این پنجمین فناوری نوین ارتباطی عبارت بود از: فناوري شبکهسازی سیار جی.اس.ام! این خرید نیز باز در نبود واحد سازمانی مستقل توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن صورت گرفت ولی چون به كمک فنی كارشناسان معاونت توســعه و مهندسی مخابرات نیاز داشت، مشخصات فنی لازم توسط شــركت دولتی مخابرات تهیه و عرضه شد. بنابراین سالها طول كشــید تا مدیریت توسعه و بهرهبرداری شبکه سیار در شركت ارتباطات سیار كشور شکل گرفت و به راهبرد توســعه خدمات، رهنگاشت مدیریت بازار و نگاشت سازمانی مناسب مجهز شد.

6. فناوری «تلهتل»

تلهتل )نامفناوریوشبکهایمخابراتیبودكهدیتا را روی خطوط تلفن ثابت منتقل میكرد و شبیه به اینترنت، دادهها را روی پایانهای رایانهایشــکل موسوم به «مینیتل»

) نمایش میداد. اما محتوای اطلاعاتی تلهتل، فقط به خط و زبان فرانسوی بود. تلهتل از سال ۱9۸۲ تا اوایل سده بیست و یکم دوام آورد، اما سرانجام در مقابل اینترنت، كاری از پیش نبرد و روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ تعطیل شد. استفاده از خدمات تلهتل در شركت دولتی مخابرات ایران اما خیلی زود )یعنی در حدود دو دهه پیش، در اواخر وزارت غرضی( برچیده شد.

7. فناوری اينترنت

متولی اینترنت بدون وب در دهه ۷۰، وزارت پست و تلگراف و تلفن بود؛ اما متولی اینترنت دارای وب وزارت علوم )و در وزارت علوم، بنیاد ملی دانش و موسســه ریاضیات و فیزیک نظری( است. به همین دلیل، پسوند كشوری . و سرورهای آن توسط این موسسه اداره، نگهداری و بهرهبرداری میشود. به این ترتیب، اینترنت و شبکه ســازی و سازماندهی برای نهادسازی واگذاری خدمات اینترنت در كشور باید نخست توســط وزارت پســت و تلگراف و تلفن سیاســتگذاری و سپس توسط امور دیتای آن اداره می شد، اما اینترنت نوین ) مجهز به وب( توسط نهادی بیرون از وزارت ارتباطات وارد كشور شد و یگانه «رجیســتری» انحصاری پسوند كشوری و مقررات گــذار آن وزارت عتف اســت؛ مقررات گذاری كه فاقد قانون مصوب مجلس در عرصه مدیریت اینترنت كشور است. بنابراین برای قانونی كردن بخش « رجیسترار » ها، در كشور هنوز اقدامی نکرده و نشــده و این در حالی است كه طبق آمار اعلامشده از ســوی دادسرای رسیدگی به جرایم رایانهای، بیش از ۸۰ درصد شکایات، مربوط به سوءاستفاده شــركت های رجیســترار از مالکیت مــادی و معنوی نام دامنههای اینترنتی است.

نتیجه اينکه

فناوریهای نوین نفرینشدهاند، اگر مطالعهنشده، نامتاملانه و تقلیدی، صرفا با اعتقاد به جدیدترین بودن فناوری و اعمال رویکرد «فناوری-پیشران » تهیه و راهاندازی شوند. آنها یا مانند پیجینگ،موبایلاینمارســت وتلهتلسرمایههایما را میبلعند و بدون نتیجهای مثبت نیســت و نابود میشوند؛ یا مانند اینترنت و شــبکه تلفن همراه موجودند اما نگرانیزا و چالشبرانگیز بهصورتی كجدار و مریز اداره میشوند. اكنون كه دهها فناوری نوین روی اینترنت، وب و شبکه همراه تعریف شده یا در حال تعریف شدن هستند، ما كجای كاریم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.