برگزاری نشست علمی فناوری مدیریت شهری منطقه2

Asre Ertebat - - گزارش -

با هدف ایجاد تحول در کیفیت زندگی شــهروندان و بررســی شیوه های نوین مدیریت شــهری، کارگروه تخصصی نخبگان، مرکــب از متخصصان حوزههای متنوع توســعه شــهری، آغاز بهکار کرد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، رسول کشت پور، شــهردار منطقه 2 تهران، هدف از اجرای اولین نشست علمی– تخصصی با نخبگان و متخصصان از رشتههای متنوع صاحبنظر در حوزه مدیریت شهری را در ابتدا مشخص کردن صورت مساله و سپس طراحی الگوریتم جامع حل مسایل مدیریت شهری در منطقه 2 عنوان کرده و افزود: ایجاد توفان فکری با اســتفاده از فن دلفی و تلفیق با تکنیک های دیگر در زمینه ارایه راهکارها و همچنین اســتفاده از تکنیکها و تکنولوژیهای ارتباطی نوین در حوزه فناوری اطلاعات براي پیشــبرد اهداف بهینه سازمان با کمترین هزینــه و بالاترین کیفیت و بهره گیــری از ظرفیت دپارتمان R&D ( تحقیق و توســعه( در دستور کار دوره جدید مدیریت شهرداری منطقه 2 قرار دارد. وی همچنین با اشــاره به لزوم بهره مندی از خلاقیت ، نوآوری و ایده پردازی در راستای تجاری ســازی پژوهش های مدیریت شهری تاکید کرد: ضرورت و ظرفیت بســیاری در ایجاد تحول در هر دو حــوزه ســختافزاری و نرمافزاری مدیریت شــهری بهنظر میرسد. در حوزه سخـــتافزار لازم است ضمن توجه به صنعتیسازی، نگاه ویژهای به بهرهمندی از فناوری و انرژیهای نو از جمله نصب پنل های خورشــیدی در جهت حداقل کردن اتلاف انرژی و آلودگی داشته باشــیم؛ ضمن اینکه باید معماری ما معرف و منطبق با فرهنگ بومی ما باشد؛ چراکه محصولات و آثار ما در این حوزه مورد قضاوت آیندگان قرار میگیرد. در حوزه نـرمافزاری ما نیازمند جلب مشارکت شهروندان، هویتبخشی، ترویج فرهنگ شهرنشــینی و شهروندســازی و آموزش در این راستا هستیم. ما اعتقاد داریم شهرداری نقش حامی و تسهیلگر داشته و این خود شهروندان هستند که در نهایت به فراهم کردن شرایط ایدهآل محیط زندگی خود توجه و حساسیت دارند و در این راستا ما دست مشارکت شهروندان را میفشاریم. درانتهای نشست و پس از انتخاب دبیر کارگروه، مقرر شد ضمن انجام مطالعات تطبیقی- مقایسهای با سایر کلانشهرهای جهان و علتیابی پیشرفت کشــورهای توسعهیافته در زمینه مدیریت امور شــهری با هدف ارتقاي ســطح کیفی زندگی شهروندان، کارگروههای تخصصی در هشــت دپارتمان )انرژی، ساختمان، خدمات شهری ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، سرمایه گذاری و تامین مالی ، حمل ونقل و ترافیک، مسوولیت اجتماعی و توسعه فرهنگ شهرنشینی، شهرســازی و معماری( ساماندهی شده و نظرات کارشناسی در کمیتههای تخصصی مورد بحث قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.