کاهش تعرفه رومینگ زائرین همراه اولی اربعین

Asre Ertebat - - ICT ايراني -

در راســتای ارايه خدمات ارتباطــی ويژه به زائريــن اربعین، همــراه اول تعرفه رومینگ بینالملل خود در عراق را كاهش داد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات ســیار ايران، همراه اول بهمنظــور رفاه حال زائرين اربعین حسینی، تعرفه تماس رومینگ بینالملل شــامل مكالمه، پیامك و اينترنت همراه مشتركین خود در عراق را كاهش داد. بر اين اســاس از روز چهارشــنبه ۱۰ آبان تا 9 آذر ماه ســال جاری، تعرفــه مكالمه مشــتركین همراه اول با ايــران دقیقه ای ۱۱9۰ تومان، مكالمــه دريافتی دقیقه ای ۷9۰ تومان، مكالمه با شماره داخلی عراق دقیقه ای 39۰ تومان، ارســال پیامك 25۰ تومان و اينترنت همــراه هر مگابايت ۱9۰ تومان محاسبه می شــود و دريافت پیامك رايگان است. گفتنی اســت پیش از اين، با تخفیف ويژه ای كه همراه اول ارايه می كرد، تعرفه هر دقیقــه مكالمه بــا ايران ۱2۰۰ تومــان، دريافت مكالمــه دقیقه ای ۱۰۰۰ تومان، مكالمه داخلی عراق دقیقه ای ۸۰۰ تومان، ارســال پیامــك 5۰۰ تومان و هر مگابايت اينترنت همراه ۸۰۰ تومان بود. بر اســاس اين گزارش، علیرغم رايزنیهای صورت گرفتــه بــرای تخفیف بیشــتر در تعرفههای رومینگ و ارايــه وایفای رايگان در كشور عراق، متاســفانه همكاری مناسبی از سمت اپراتورهای عراقی صورت نگرفت. همچنین در خبری ديگر و بــه نقل از اداره كل ارتباطات شــركت ارتباطات سیار ايران، توافق نامه تولیــد 5۰۰ هزار تبلــت و تلفن همراه ويژه كــودكان و نوجوانــان با حضور وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، مديرعامل همراه اول و اســتاندار خوزستان در شركت جیالايكس، در خرمشهر امضا شد. از ويژگیهــای اين محصولات كــه با هدف رفع دغدغه والدين برای حضور فرزندانشان در فضای مجازی طراحی و تولید میشــود، میتوان به امكان نظــارت خانوادهها و تامین انواع برنامك و محتوای جــذاب و مورد نیاز كودك و نوجوان اشاره كرد. بنا بر اعلام، برای اولین بار در كشــور، فروش اين دســتگاهها با هماهنگی همــراه اول، در قالب فروش اقساطی، آســان و بدون ضامن برای خطوط دائمی معتبر ايجاد شده است تا تمامی اقشار بتوانند به راحتی دستگاه خود را خريداری كنند. تبلتها طوری برنامهريزی و تنظیم شدهاند كه با سیمكارتهای انارستانی و همراه اول كار كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.