سنگ ICT اي بارسلونروانیمدرا هففيت اهایيك هگگذوششتي در ايران

Asre Ertebat - - ICT ايراني - پريسا خسروداد Khosrodad.news@gmail.com

هفته گذشته، هفتهاي بود كه بهطور كلي بازار رفتوآمد كالاهاي حوزه ICT بهعنوان مجاز يا ممنوع براي واردات و همچنين دستوپنجه نرم كردن آنها با پديده قاچاق بهشدت گرم بود، بهطوريكه پاي دو تن از وزراي سابق ارتباطات كه معضل گوشيهاي قاچاق از دغدغههاي اصلي زمان وزارتشان بود به اين غائله باز شد. در اين ميان جشنواره مطبوعات نيز در حال برگزاري بود كه هم غرفهداران و هم بازديدكنندگانش خبرساز شدند. در اين جشنواره بنر يكي از اپليكيشنهای تاكسیياب كه اخيرا بهشدت خبرساز شده بود نيز جلب توجه ميكرد و باعث شد آزادترين برداشتها از محتواي بنر براي مخاطب ايجاد شود. با اين رويكرد به تحليل و ارزيابي اهم اخبار ICT ايراني در هفته گذشته ميپردازيم.

اقدامات بانــد مافيا براي عدم اجراي رجيستري

پس از تصمیم دولت مبني بر مبارزه و كنترل واردات گوشي قاچاق به كشور از طريــق اجــراي طــرح رجیســتري، تاثیرات اين اقدام كه هنوز بــه مرحله اجرا به صورت جدي نیز نرسیده است مانند افزايش قیمت و كمیاب شــدن كالا در اين بازار غلبه كرده است. از اين بابت مي توان گفت جو حاكم بر بازار گوشــي بسیار آشفته و متشنج است و هر از چندگاهي مصاحبههــاي مقامات مســوول نیز موجهاي جديدي را در اين زمینه ايجاد مي كند. در اين میان اظهارنظرهــاي دو تن از وزراي ســابق ارتباطات كه در زمان وزارتشان قاچاق گوشي بسیار رايج بود، تاملبرانگیز است و جالب اينكه تحلیل محتواي نظرشان حاكي از وجود مانعي مشترك جهت مبارزه با پديده قاچاق است. در اين میان ابتدا به اظهارات محمد سلیماني، وزير ارتباطات دولت محمــود احمدي نژاد در كابینه نهم مي پردازيم كه نســبت به پیشنهاد جهرمــي، وزيــر فعلي نســبت بــه نخريدن گوشــي واكنش نشــان داده و گفــت، چطور ممكن اســت كالايی ظرف مدت يكی دو شب افزايش قیمت ۱۰ درصدی داشته باشد؟ ايشان كه خود زمانــي يكي از اعضــاي هیات دولت بــوده و در زمــان وزارتش، گوشــي با معضل قاچاق به خاطر افزايش بي رويه تعرفه واردات مواجه بود و ظاهرا تمايلي به يادآوري وضعیت كارنامه خود در اين زمینــه به خصوص ندارد، همچنین اظهار داشت دولت ها تا امروز زير بار اجرايی آن ) منظور طرح رجیستري( نرفته اند، زيرا خودشــان میدانســتند اجرای آن بدون اصلاح زيرســاخت های لازم تبعات گوناگونی از فشــار افكار عمومی گرفته تــا فراهمآوردن زيرساخت های نرم افزاری و ســخت افزاری و ممانعت اپراتورهای داخلی خواهد داشت. اما از ســوي ديگر رضا تقيپور، وزير ارتباطات كابینه دهم نیــز همزماني طرح رجیســتري با خصوصيســازي مخابــرات را عامل ناكامي وزارتخانهاش در زماني كه خود وزير بود دانست و گفت، در آن زمان سامانه های حوزه تجارت داخلی و خارجی به شــكل امــروزی تكمیل نشــده بود و بهرغم آنكه اين طرح پیاده شــد؛ اما تقلب هايی در آن صورت گرفت و زمینه ای فراهم شد تا برخی افراد بتوانند پولی را دريافت و از طريق غیرقانونی، گوشیهای تلفن همراه را به شبكه وارد كنند و از اين طريق كسبوكاری بــرای خــود راه بیندازند. بخــش قابل توجه اظهارات تقيپور ايــن بود كه در آن زمان يكي از زيرمجموعه هاي وزارتخانه متبوعش وظیفه وارد كردن سريال گوشيها به شبكه را به عهده داشت! اما فصل مشترك اظهارات هر دو وزير سابق، اشــاره به وجود باند قدرت و مافیا براي انجام نشدن رجیســتري و به نوعي پیشبیني شكست طرح مذكور است.

ابهامات كالاهاي ممنوعه

تیرماه ســال جــاري كه همچنان واعظي، كرسي وزير ارتباطات را به عهده داشت، لیستي منتشر شد كه به موجــب آن واردات 2۱ قلم از كالاهاي حــوزه ICT به دلیل وجود تولیــد مشــابه داخلــي ممنوع اعلام شــد. مخالفت هاي بسیاري در آن زمان شكل گرفت و دلايل بســیاري براي برداشــته شــدن اين ممنوعیت از جانب فعالان خصوصي اين صنف برشــمرده شــد. اما به دلیل اينكه كشــور در هیجان انتخابات و معرفي كابینه بسر مي برد، اين قضیه بازتاب چنداني نداشت. تا اينكه هفته گذشــته، وزيــر ICT يك بار ديگر بر اين لیست دســت گذاشت و اين بار بازار كه فرصت بیشــتري براي فكر كردن و نشــان دادن واكنش به اين موضوع داشت، اقدام به مخالفت و جلب كردن خطراتي كرد كه اين قضیه مي توانســت ايجاد كند. فقدان توانمندی داخلی كافی برای ارايه محصولات فهرســت مورد نظر، ايجاد رانــت براي چند شــركت محدود، ايجــاد انحصــار و كاهش رقابت پذيری، افت سطح خدمات و همچنین عقبماندگي كشــور از جمله خطراتي بودند كــه بخش خصوصي براي برداشــته شــدن ممنوعیــت واردات كالاهاي فــاوا از آنها ياد مي كردنــد. بر اثر ايــن كش وقوس ها بود كه وزير ارتباطات با انتشار چند تويیت، به نوعي نرمش نشــان داد و گفت لیســت اعلام شده نهايی نیســت و با آنچه در رســانه ها آمده، تفــاوت دارد. لذا به زودی پس از طی ســاير مراحل قانونی به صورت رسمی اعلام خواهد شــد. صحبت از حمايت كالاهاي وطني شد، بد نیست به خبر مشــابه ديگري در اين زمینه بپردازيم. هفته گذشته خط تولید گوشي براي كودكان در منطقه آزاد اروندرود افتتاح شــد. سرمايه در گردش اين طرح 95۰ میلیارد ريال اعلام شده و قرار اســت ضمن تولید 5۰۰هزار دســتگاه براي 5 هزار نفر شــغل مســتقیم و غیرمستقیم ايجاد كند. حال با توجه به وجود تجربه هاي مشــابه در اين زمینه كه متاسفانه اغلب آنها محكوم به شكست شده اند، بايد ديد اقبال تولید اين كالاي وطني چه خواهد بود؟

خبرنگاران و اينترنت بدون فيلتر

هفتــهاي كــه گذشــت، مصادف با برگزاري بیست و سومین نمايشگاهمطبوعات بــود. نمايشــگاهي كــه مســوولان و دولتمــردان كشــور ضمن بازديد از آن ســعي كردند با ارايه خبرهاي خــوش و گاه مهیج باعث دلخوشــي اصحاب رسانه شوند و به نوعي دل آنها را بهدست آورند. در همین راستا بود كه آذريجهرمي، وزير

ICT نیز از نمايشگاه مطبوعات ديدن كرد و خبر از مصوبهاي در كمیته تعییــن مصاديق محتواي مجرمانه داد كه بر اثر آن مقرر شده است امكان دسترسی به اينترنت بدون فیلتر به خبرگزاریها و خبرنگاران داده شــود. البته متولي اجراي اين مصوبه، وزارت ارشــاد اســت و وزارت ارتباطات وظیفه فراهمسازي زيرساخت فني آن را به عهده دارد. از اين روي ميتوان گفت، چنانچه اصحاب رسانه بخواهند اجراي مصوبه اينترنت بدون فیلتر را پیگیري كنند، از آنجا كــه كار به عهده وزارت ارشاد است، بايد كفش آهنی بپوشند تا شايد به نتیجه برسند. با شــنیدن اين خبر، تصمیم گرفتیم شــوخي كوچكي نیز با محــل تصويب ايــن مصوبه، و به عبارتي كمیتــه تعیین مصاديــق كنیم. بر فرض كــه اينترنت بدون فیلتر نیــز در اختیار خبرنــگاران قرارگفــت، سرنوشــت محتواي تولیدشده از اين دسترسي چه خواهد بود؟

تحريم ايران بــراي حضور در كنگره موبايل

شــهريور ماه بود كه خبر رسیدانجمن جهانی موبايل موسوم به GSMA( ،) ايران را تحريــم كــرده و ارايه خدمات مستقیم به ايران را ممنوع كرده اســت. امــا اين خبــر همچنان با قیدهايي همچون گمان مــيرود و احتمال داده ميشود، همراه بود؛ زيرا GSMA در دوران تحريم كه ايران تحــت تاثیر شــديدترين تحريمهاي جهاني قرارداشت، همچنان خدمات خود از جمله ارايه كدهاي IME براي شناسهداركردن گوشي تلفن همراه را به ايران ادامه مــيداد. بنابراين با برداشته شدن بســیاري از تحريمهاي جهاني، تعجبآور به نظر ميرسید كه اين انجمن آغاز به تحريم ايران كرده باشد. اما هفته گذشــته و با نزديك شدن به روزهاي آغاز ثبتنام ايران براي حضور در كنگره جهاني موبايل كه به رسم همیشگي در بارسلونا برگزار مي شــود، فاز جديدي از برنامــه تحريم اين انجمن جهاني شكل گرفت، به اين صورت كه از ثبتنام كاربران ايرانی برای حضور در كنگره جهانی موبايل ممانعت به عمل آمد.

نگرانــي وزارت دادگســتري از جاسوسي سايبري

جغرافیــاي حــوزه ICT به گونــه اي اســت كــه قوه قضايیه و هر آنچه كه به دســتگاه قضا مربوط مي شود، معمولا تاثیرات بسیاري بر تصمیمگیريهاي فناورانه ميگذارد و شايد از اين بابت است كه ما در ICT ايراني با دقت بسیاري به اخبار قوه قضايیه مي پردازيم. امــا وزارت دادگســتري، معمولا در حاشــیه ســكوت قــرار دارد و تصــور آن مــيرود كه راهبردهاي رسانهاي آن بهگونهاي طراحي شده باشد كه تمايلي براي اطلاع رسانه اي آنچه كه در اين وزارتخانه ميگذرد، وجود ندارد. لذا اين روند، هفته گذشــته به شــیوه غیرمنتظره اي شكسته شد و باعث شكل گیري اين گمان شد كه موضوع از اهمیت ويژه اي براي اين دستگاه برخوردار است. هفته گذشته، وزارت دادگســتري با صدور يك اطلاعیه نســبت بــه ايمیل های مجعول با عنوان رســیدگی به شــكايات دادگاه های عمومی و انقلاب هشدار داد. در اين اطلاعیه، آمده بود به تازگــی نامه هــای الكترونیكی با عنوان « ســامانه رســیدگی به شــكايات دادگاه های عمومی و انقلاب اســلامی پايگاه اطلاعاتــی وزارت دادگســتری » ( يا ســاير عناوين مجعــول( برای برخی افراد ارســال شده كه حاوی مطالب جعلی بوده و خواننده را ترغیــب به باز كــردن پیوســت های نامه می كند. در صورتي كه پیوســت های مذكور آلوده به نرم افزار جاسوسی بوده كه اطلاعات كاربــر را به مكانی خارج از كشــور ارســال می كند كه اين امر می تواند باعث دســتبرد و برداشت غیرمجاز از حساب اشخاص شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.