حل مشکلات با باد دهان

Asre Ertebat - - ايستگاه -

انگار شيوه حل مشكل آلودگی هوای تهران با باد هوا، مورد پسند خيلی از مسوولان حوزه ICT قرار گرفته. سالهاست كه هوای تهران آلوده است و هر وقت هوا خيلی آلوده میشه، يک باد به كمک ميياد و همه چيز به فراموشی سپرده میشه. ريزگردها هم توسط باد هوا مديريت میشن و به محض اينكه وضعيت آب و هوای جنوب كشور غبارآلود میشه، همين كه بحث استيضاح و نقد وسط ميياد، موضوع اونقدر كش پيدا میكنه كه دوباره يک بادی از راه میرسه و همهچيز رو با خودش میبره. در حوزه ICT باد هوا شايد كمک چندانی نكنه، اما ظاهرا با الهام از باد هوا از روش ديگری برای حل مشكلات استفاده میشه و اون باد دهانه. يعنی همين كه طرحی نصفه و نيمه اجرا میشه، مسوولان مربوطه كار وزيدن باد دهان از طريق حرف زدن رو شروع میكنن و برخی بنگاههای ارايه خدمات خبری يا همان رسانهها، كار انتقال اين باد صادره به سمت مشكلات و منتقدان روآغاز میكنن. اين اصوات و بادها اما به دو روش عمل میكنن، مثلا میگی فلان مشكل امان مردم رو بريده، راهكار مسوولان اما جالبه. يكی از اين راهها سامانهدرمانيه. يعنی يک سری اصوات خارج میشه و میگن سامانه میسازيم خودش مشكلات رو میشوره میبره. از اين جا به بعد مشكل قديمی ديگه حل میشه و يه مشكل جديد به وجود ميياد به نام سامانهای كه هيچ مشكلی رو حل نكرد. بعد مييان يک باد جديد توليد میكنن و میگن مشكل سامانه عدم همكاری فلان دستگاه و بهمان مسووله، حالا بادی كه دو مشكل قبلی يعنی اصل مشكل و سامانه رو حل كردن به سمت اون مسوولان ديگه ميرن. مسوولان ديگه هم كه خب از پشت كوه نيومدن و با روش باددرمانی آشنا هستن، اصوات ديگری صادر میكنن و مشكلات خودشون رو به سمت آينده، دستگاههای ديگه يا ساير مسايل حواله ميدن. اين وسط رســانهها نيز روی بادها از اين سو به اون سو ميرن و خلاصه كاری ندارن، كی چی میگه، فقط روی بادها سوار میشن تا يه جورايی اموراتشون بگذره. انصافاتيتررسانههاروهمينامروزباهمينالگوی«باددهاندرمانی» يه نگاهی بكنين، اين میگه فلان كار بايد بشود، اون يكی میگه بله ما هم معترضيم، اون يكی میگه اجرای فلان كار بسيار مهم و گرهگشاست، بعد هم پشتبندش همايشهای باددرمانی شروع میشه كه توش از فرصتها و تهديدها حرف میزنن و آخر شب هم میرن منزل تا فردا صبح كه يک مشكل ديگه رو حل كنن. عزت زياد

آق فری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.