شبکههای اجتماعی زیر ذره بین!

Asre Ertebat - - ايستگاه -

كمپين مقابله با سرطان سينه

هفته گذشته کمپينی به نام « آگاهی بخشی سرطان سينه » در باشگاه انقلاب و مرکز خريد ارگ برگزار شد. اين کمپين به منظور افزايــش آگاهی آحاد جامعه در مورد سرطان سينه و درك علايم و نشانههای آن، با ارايه اطلاعاتی ارزشمند درزمينه پيشــگيری از اين بيماری و مراقبت های پس از آن، ايجاد شده است. از آنجا که طبق آمار، از هر چهار زن، يک نفر مبتلا به ســرطان سينه است، لذا تشويق هرچه بيشتر و مستمر بانوان ايرانی به انجام اقدامات پيشگيرانه و به موقع در قبال اين بيماري امري ضروري است. آن طور که ايجادکنندگان اين کمپين اعــلام کرده اند همواره به دنبال دسترسی و آموزش هر چه بيشتر به بانوان ايرانی هستند و تا حد توان حداکثر آگاهی درباره معاينه و تشخيص سرطان ســينه را به اعضا ارايه خواهند داد. به عقيده طرفداران اين کمپين درواقع همه ما بايد تلاش کنيم تــا با ايجاد آگاهی بيشتر از اين بيماری در حال رشــد، هرگونه تابوی فرهنگی را از ميان برداريم. مردم نيز مي بايست اطلاعات و دانشی که در اين کمپين کســب می کنند را به ديگران انتقال دهند تا ساير بانوان نيز از فوايد تشخيص و درمان بهموقع مطلع شوند.

كمپيني براي تشويق به وقف

چهارمين کمپين کشوری هنرمندان به همت سازمان اوقاف و امور خيريه و با مشارکت شهرداری تهران از ۱0 تا ۱4 آبانماه به ميزبانی شــيراز و با محوريت طرح های مفهومی وقف در حال برگزاري است. اين کمپين شــامل کارگاه توليد محتوا و طرح با موضوع وقف اســت که با حضور 75 نفر از طراحان گرافيک و کارتونيست و اساتيد مجرب کشوری برگزار میشود. هدف از اجرای اين کمپين، توليــد محتوای ايده پردازی و خلاقيت در راســتای تبليغ و ترويج فرهنگ وقف در جامعه است. همچنين ايجاد بانک اطلاعاتی غنی از طرحهای مفهومی با مضامين وقف و امور خيريه از اهداف اجرايی کارگاهي است که در اين کمپين برگزار مي شود. اجراي چنين کمپين هايي فارغ از مســايل اعتقادي و ديني مي تواند با کمک به ترويج پديده وقف باعث شود که خدمات بيشتري در اختيار تمام اعضاي جامعه خصوصا اقشار نيازمند قرار گيرد. بسياري از کاربران با شرکت در اين کمپين ابراز اميدواري کردند که با تداوم چنين حرکت هايي بسياري از مشكلات اجتماعي توسط خود مردم و از طريق وقف و امور خيريه مرتفع شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.