رابطهايبرنامهنويسينقشههايگوگل

Asre Ertebat - - ايستگاه -

اين كتاب در واقع با طرح موضوع نقشه هاي گوگل و اينكه چگونه مي توان از آنها استفاده كرد، طرز تلفيق تكنولوژيهاي مورد نياز را آموزش ميدهد. البته اين بدان معنا نيســت كه كاربران مبتدي هيچ گونه استفاده اي از آن نخواهند برد، بلكه بدين معناســت كه اين گروه از خوانندگان بايد بيشتر به مراجع مورد اشــاره در متن كتاب رجوع كرده و زمان بيشتري را صرف يادگيري مفاهيــم پيش نياز كنند. كتاب حاضر توســط آرمان خانگي در 348صفحه نوشته شده و انتشــارات ناقوس آن را به قيمت 22 هزار و 500 تومان منتشر و عرضه كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.