گزيـــــده اخــــبار

Asre Ertebat - - دنياي مجازي -

آیفون ایکس ارزش ســهام اپل را در بورس بالا برد

پیشبینی تقاضای بالا برای آیفون X توسط والاستریت، منجر به افزایش ارزش سهام اپل در تالارهای بورس شد. به گزارش فارس به نقل از رویترز تحلیلگران والاستریت در آخرین برآورد خود، مشکلات موجود در چرخه تولید آیفونهای اپل را کماهمیــت خوانده و اعلام کردهاند که تقاضا برای این گوشی هوشــمند بسیار بالا بوده و همین موضوع عاملی مناسب برای افزایش ارزش سهام اپل است. بر این اساس اپل در روزهای آینده گزارش مالی مربوط به سهماهه سوم سال جاری میلادی را منتشر خواهد کرد. در حالی که ارزش ســهام اپل از زمان رونمایی آیفون X تا پنجشنبه هفته پیش 2.5 درصد کاهش پیدا کرده بود؛ اما پس از آغاز پیشفروش آیفون در ساعات ابتدایی روز جمعه و اعلام بیســابقه بودن پیشفروش از سوی اپل، ارزش ســهام این کمپانی افزایش پیدا کرد. کارشناسان پیشخرید آیفون ایکس را 10 میلیون دســتگاه افزایش داده و به بیش از 50 میلیون دستگاه رساندهاند. همچنین اطلاعات ارائهشده نشان از این دارد که به تعویق افتادن عرضه آیفونهای پیشفروش شــده توسط اپراتورهای مخابراتی به میزان 5 تا 6 هفته در مقایســه با نسلهای پیشین آیفون، نشان از استقبال بالا از این گوشی دارد.

انگلیس حمله ســایبری واناکرای را به کره شمالی نسبت داد

دولت انگلیس کره شــمالی را به دلیل حمله ســایبری واناکرای که یک سوم از بیمارستانهای انگلیس را تحت تاثیر قرار داد، متهم کرد. به گزارش فارس، بن والاس وزیر امنیت انگلیس در این زمینه میگوید: ما معتقدیم که این حمله از ســوی یک کشور خارجی اتفاق افتاده اســت. کره شمالی کشوری است که در این حمله جهانی شرکت داشته است و دولت با احتمال زیادی در این مورد اطمینان دارد. حمله گسترده باجافزار واناکرای بیش از ۳00 هزار رایانه را در 150 کشــور تحت تاثیر قرار داد، از جمله خدمات سلامت ملی انگلیس، شرکت اعتبارســنجی آمریکایی فدکس و کارخانه خودروسازی هوندا باجافزار مذکور برای پخش شــدن از یک کد اکسپلویت متعلق به آژانس امنیت ملــی آمریکا به نام shadowo منتشر شده بود.

توییتر منبع درخواســت نمایــش تبلیغات سیاسی خود را شفاف میکند

به دنبال برخی نگرانیها در مورد نمایش تبلیغات سیاسی در شبکه های اجتماعی آمریکایی توســط روسیه برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی توییتر از شفافســازیهای بیشتر در این زمینه خبر داده است. به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، توییتر میگوید از این پس هویت حامیان و سفارشدهندگان هر آگهی سیاسی در این شــبکه اجتماعی را افشــا و در مورد میزان صرف بودجه توسط آنها اطلاعرسانی میکند. این اقــدام به دنبال تحقیقــات کنگره در ایــن زمینه و درخواست آنها از مدیران شبکههای اجتماعی آمریکایی برای شفافسازی عملکردشان صورت میگیرد. علاوه بر توییتر، فیسبوک هم قصد دارد اقدامات مشــابهی را در این زمینه انجام دهد. مقامــات آمریکایــی روسهــا را متهم به تــلاش برای تاثیرگذاری بر نتایــج انتخابات ریاســت جمهوری این کشور از طریق انتشار اخبار کذب در شبکههای اجتماعی و همین طور ســفارش دادن تبلیغات سیاسی گسترده کردهاند. توییتر می گوید برای رفع هرگونه شــبهه در این زمینه یک مرکز شفافیت هم تاسیس خواهد کرد که وظیفه آن بررسی منابع مالی تامین هزینه نمایش آگهیهای سیاسی در این سایت و تحقیق در مورد هویت آنان خواهد بود. در عین حال فیسبوک هم از استخدام 4000 کارمند جدید برای ارتقای بررسی و مدیریت تبلیغات مختلف و حذف اخبار جعلی خبر داده است.

دستبرد هکرها به کلینیک جراحی پلاستیک بازیگران مشهور در لندن

گروهی از هکرها با حمله به کلینیک جراحی پلاستیک و ارایهدهنده خدمات آرایشــی و بهداشــتی توانستهاند اطلاعات اشخاص مشهور مراجعه کننده به آن را سرقت کنند. به گزارش فارس به نقل از ویتری بسیاری از مدل های عکاسی و برخی بازیگران از جمله مشتریان این کلینیک بودهاند و افشای اطلاعات خصوصی آنها می تواند رسوایی بزرگی به بار آورد. این هکرها که نام ‪The Dark Overlord‬ را برای خود انتخاب کردهاند، دادههای مشتریان کلینیک یادشده را دزدیده و تهدید کردهاند که این اطلاعات را منتشر کرده و رسوایی به بار میآورند. از جمله اطلاعات به ســرقت رفته توســط این هکرها، عکسهای مدلها و بازیگران مشــهور اســت. کلینیک یادشــده که ‪London Bridge Plastic Surgery‬ نام دارد، خود وقوع حمله مذکور را تایید کرده و ميگوید احتمال تکرار آن وجود ندارد. اســکاتلندیارد از پیگیری پرونده یادشــده خبر داده و میگوید گروهی از کارآگاهان زبده را مامور تحقیق در این زمینه کرده است . تاکنون هیچ دستگیری در این زمینه رخ نداده اســت. گروه هکری یاد شــده گروهی پیچیده توصیف شده که قبلا نیز به شرکتها و موسسات پزشکی و نهادهای درمانی در آمریکا حمله کرده است.

تشخیص تمایل به خودکشی با تصویربرداری مغز و یادگیری ماشینی

محققان دانشــگاه کارنگی ملون طی انجام یک پژوهش جدید از یادگیری ماشــینی و تصویربــرداری مغز برای تشخیص تمایل به خودکشی در افراد استفاده کردند. به گزارش ایســنا و بــه نقــل از گیزمــگ، محققان در این مطالعه ۳4 نفر را مورد بررســی قــرار دادند که 17 نفر از آنها تمایل به خودکشــی داشــته و 17 نفر موارد نوروپاتی) بیماری اعصاب محیطــی( بودند. آنها فعالیت مغزی این شــرکتکنندگان را با استفاده از تصویرسازی تشدید مغناطیســی کارکردی fMRI( ) ثبت کرده و به صورت همزمان به آنها سه گروه از کلمات را ارایه کردند. این کلمات در سه دســتهبندی کلمات مرتبط با مرگ، کلمات مثبت و کلمات منفی قرار داشتند.الگوریتم جدید که توسط این محققان توسعه یافته به درستی و با دقت 91 درصد توانست با بررسی اسکن مغزی این افراد، گروهی که به خودکشی تمایل داشتند را از گروه دیگر تشخیص دهد.این تیم تحقیقاتی قبلا یک مجموعه از آنچه که آنها علامتهای عصبی نامیدهاند، توسعه دادهاند. اینها تصاویر مغزی هستند که برای پاسخهای احساسی خاص، به ویژه غم، شرم، خشم و غرور، مانند اثر انگشت عمل میکنند. مطالعه جدید نشان داد افرادی که به خودکشی گرایش دارند، پاسخهای هیجانی متفاوتی نسبت به مفاهیم خاص در مقایسه با افراد نوروپاتی از خود نشان میدهند. این پژوهش یکی دیگر از شواهدی است که نشان میدهد افرادی که مستعد خودکشی هستند، میتوانند به صورت عینی هر چند با یک آزمایش خون یا یک اســکن مغزی شناسایی شوند.این پژوهش در مجله ‪Nature Human‬

Behavior منتشر شده است.

دردسر جدید گوگل به خاطر یک ایموجی

ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل در واکنش به ایراد برخی کاربران از شــکل یکی از ایموجیهای این شــرکت در توییتی به کنایه اعلام کرد گوگل همه کارهایش را برای اصلاح این ایموجی بر زمین خواهد گذاشت. به گزارش ایسنا و به نقل از دیلیمیل، هفته گذشته یکی از کاربران یک اسکرینشات از هر دو ایموجی چیزبرگر در گوگل و اپل توییت کرد و قرارگیری متفاوت پنیر را در این دو ایموجی نشان داد. این عکس نشان میداد که پنیر در ایموجی گوگل زیر برگر قرار گرفته، در حالی که در ایموجــی اپل روی برگر قرار دارد.پیچای در پاسخ به این توییت نوشت: همه کارهایمان را رها میکنیم و روز دوشنبه آن را اصلاح میکنیم. البته اگر مردم به توافق برسند که کدام درست است. با توجه به ایموجیپدیا که یک مرجع و منبع اســتنادی ایموجیها اســت، گوگل تنها شــرکت فناوری در دنیا است که پنیر چیزبرگر در ایموجی آن زیر برگر قرار دارد. در حالی که در ایموجی شــرکتهای اپل، سامســونگ، فیسبوک و دیگر شــرکتها این طور نیست.با این وجود مشخص نیســت که آیا گوگل واقعا این ایموجی را تغییر خواهد داد یا خیر. جالب اینجاست که بحث بر سر جای قرارگیری پنیر در چیزبرگر هنوز داغ است.

تحقیقات انگلیس از دخالت سایبری روسیه در رایگیری خروج از اتحادیه اروپا

مقامات انگلیســی در تلاش برای پی بردن به این مساله هستند که آیا روسیه در رایگیری خروج از اتحادیه اروپا دخالت ســایبری داشته اســت یا خیر.به گزارش فارس به نقل از انگجت، پس از آنکه آمریکاییها روســیه را به دخالت ســایبری در برگزاری انتخابات ریاستجمهوری سال 2016 آمریکا متهم کردند، انگلیسیها هم جنجال رسانهای مشابهی به راه انداختهاند و تلاش میکنند رای عجیب مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا در ســال گذشته را به دخالتهای روســیه نسبت بدهند.مقامات انگلیســی در اولین گام از مارک زاکربرگ رییس شبکه اجتماعی فیسبوک خواستهاند تا با بررسی دقیق موضوع مشخص کند تا آیا روسها در این زمینه نقشی داشته اند یا خیرزاکربرگ هم قول داده تحقیقات مناســبی در این مورد انجام دهد تا دستکاری افکار عمومی مردم انگلیس از طریق انتشار اخبار جعلی احتمالی در این مورد و همچنین نمایش تبلیغات سیاسی مغرضانه سیاسی توسط روسها مشخص شود.البته قرار اســت علاوه بر روسها در مورد تلاش دیگر کشورهای خارجی برای تاثیرگذاری بر رای مردم به منظور خروج از اتحادیه اروپا نیز تحقیق شود. فیسبوک چند هفته قبل از صرف هزینه و نمایش دهها پیام تبلیغاتی به ارزش 100 هزار دلار توســط یک گروه روســی به منظور نمایش اخبار دروغین در این شــبکه اجتماعی با هدف تاثیرگذاری بــر نتایج انتخابات به نفع دونالد ترامپ در ســال 2016 خبر داده بــود. تبلیغات یادشده توسط 10 میلیون آمریکایی مشاهده شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.