اپل يك گام ديگر براي تحقق اينترنت چيزها برداشت

Asre Ertebat - - نوآوري -

اپل و جنرالالكتريک اعلام كردند كه يک كيت توســعه جديد برای سيستمعامل تلفن همراه اپل در iOS عرضه ميكنند. اين برنامه كه برای هفته آينده در دسترس خواهد بود، توســعهدهندگان را قادر میسازد تا بتوانند برنامههای پلتفرم اينترنت چيزهاي ساختهشده براي محصولات جنرالالكتريک را روي iOS ارايه دهند. مديرعامل شــركت اپل در اين بــاره گفت: با همگامســازي اپل و جنرالالكتريک، خدمات ارايهشــده بهطور اساسي تغيير ميكنند و همگان خواهنــد ديد كه چگونه جهان صنعتی بــا تركيب پلتفرم جنرالالكتريک و با قدرت و سادگی iPhone‬ و ‪iPad كار میكند. به گفته مديرعامل اپل، با همگام شدن سيستمهاي جنرالالكتريک و اپل، شركتهای صنعتی به برنامههای قدرتمندي دسترسی پيدا میكنند كه به آنها امكان ميدهد تا دادههای تجزيه و تحليلشــده محصولات جنرالالكتريک را روی iPhone‬ يا ‪iPad خود داشــته باشند. برنامههــای كاربردی توســعهيافته با SDK جديــد میتوانند ديد بيشــتری را در عملكرد تجهيزات و عمليات در آيفون يا آیپد ارايه

دهند. جنرالالكتريک در حال حاضر دارای برخی از برنامهها در App

Store اپل است كه اپليكيشن Management‬ Case ‪App از جمله آنها است. جنرالالكتريک قصد دارد تا با اپل همكاری كند تا بتواند برنامههای بيشــتری را نهتنها برای استفاده داخلی بلكه برای مشتريانش ايجاد كند. اگرچه اين پروژه يک طرح تلفيقي و دوطرفه براي اپل و جنرالموتور است، اما از آنجا كه اپل هميشه در محيط ســازمانی پذيرفتهنشده شــانس كمتري براي ســاخت برنامههای كاربردی صنعتی دارد، از همين رو همكاري بــا جنرالموتور ميتواند نقطــه عطفي براي پيشرفت آن باشد. اپل قصد دارد تا با همكاري جنرالالكتريک برنامههايی را توليد كند كه بتوانند با راهحلهای خاص خود بــا محصولات صنعتی كمپاني جنرالالكتريک مانند يخچالفريزرهاي توليدي اين شركت ارتباط برقرار كنند. در حال حاضر بخش صنعتی كه شــامل توليد، تــداركات و صنايع زنجيرهای است، دارای بيشــترين تقاضا برای برنامههای تجاری و صنعتی اينترنت چيزها است و پس از آن بخش انرژی بيشترين تقاضا را براي استفاده از خدمات اينترنت چيزها دارد. به عقيده كارشناسان، با توجه به اينكه اپل بزرگترين بخش بازار گوشــيهاي هوشمند را در اختيار دارد، ميتواند با همكاريهاي اينچنيني با كارخانههاي صنعتي در همهگير شدن ارايه خدمات اينترنت چيزها نقش اساسي بازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.