تبلت در مصاف با یک لپتاپ

Asre Ertebat - - بررسي - معصومه علیگل

در میان لپتــاپ یا تبلت هــای 2×1 ‪Galaxy Book‬ سامسونگ، مدل 12 ‪Galaxy Book‬ از بقیه بزرگ تر است. هدف از ســاخت این تبلت هیبریدی، گرفتن گوی رقابت از لپتاپ مایکروســافت، ســرفیسپرو بوده است. برای این منظور سعی شده است بدنه لپ تاپ به شکل قابل توجهی باریکتر و سبکتر از سرفیسپرو باشد. درحالیکه 12 ‪Galaxy Book‬ با نمایشــگر Super

AMOLED و طراحــی ظریــف خــود باعث شــده تا سرفیس پرو از اول فهرســت لپ تاپ های هیبریدی کمی پایین بیاید، اما ضعف هایی نیــز دارد. از جمله ضعف های لپتاپ هیبریدی جدید سامسونگ، صفحهکلید و اتصالات آن است. با این حال، ‪Galaxy Book‬ بزرگتر را هنوزهم باید یکــی از بهتریــن لپتاپهای هیبریــدی این روزها، بهویژه در میان رقبای خود، همچون 5 ‪Acer Switch‬ و

510 ‪Lenovo Miix‬ بهشمار آوریم.

طراحی

لپتاپ 12 ‪Galaxy Book‬ شــبیه بــه لپ تاپ های هیبریــدی 10 Widnows نیســت. با اینکه بیشــتر لپتاپهای هیبریدی ویندوزی بهگونهای طراحی شدهاند تا ابتدا نقش لپتاپ را داشــته باشند ‪Galaxy Book،‬ بیشــتر بهمنظور تبلت بودن ساخته شــده است؛ بنابراین

‪Galaxy Book‬ را باید بیشتر یک ‪iPad Pro‬ ویندوزی دانست تا یک لپتاپ هیبریدی. اگر بهدنبال سیستمی هســتید که بهراحتی بتوانید آن را حمل کنید، 12 ‪Galaxy Book‬ بــا طراحی منحصر به فردش می تواند در راس انتخاب شــما قرار بگیرد. ابعاد قســمت تبلتی آن ‪7.4 ×200×291‬ میلیمتر است که آن را به یکــی از باریکترین تبلتهای وینــدوزی 12 اینچی بــازار تبدیل کــرده اســت. در مقابل ابعاد ســرفیسپرو 8.4×201×292 میلیمتر است. بدنه ظریف و باریک تبلت هیبریدی سامسونگ را در کنار وزن 750 گرمی آن قرار دهید تا متوجه شــوید چه تبلت

2×1 سبکی در اختیار دارید. تبلت ‪Galaxy Book‬ حتی با پوشــش صفحهکلیدی خود هنوز هم بســیار ظریف اســت و در کیفدستیهای بزرگ، کیفهــای دانشآموزی و چمدانهای مســافرتی کوچک بهراحتی جا میشــود. بهدلیل وجــود قاب فلزی زیبایی کــه در اطراف آن قرار گرفتــه، زیبایی ظاهری آن دوچندان شده است. شرکت سامســونگ، قســمت تبلتی ‪Galaxy Book‬ را به دو عدد از بهتریــن دوربینهای موجــود در بازار که معمولا روی تبلت های ویندوزی نصب می شــوند، مجهز کرده است. دوربین جلو با پنج مگاپیکسل کیفیت، ازجمله بهترین دوربینهایی اســت که بــرای گرفتن عکسهای ســلفی میتوان بهره برد. اگرچه، کیفیــت دوربین جلوی گلکسیبوک بههیچوجه به پای کیفیت دوربین گوشیهای همراه امروزی نمیرسد. دوربین 13 مگاپیکسلی عقب نیز برای یک تبلت بي نظیر اســت و از آن برای گرفتن عکس و اشتراک در سایتهای اجتماعی میتوان استفاده کرد.

سیستم صوتی

اسپیکرهایی که در طرفین تبلت قرار گرفتهاند، صدای بلند و بسیار باکیفیتی دارند. از صدای رســای آنهامیتوان در گفتوگوی تصویری و دیدن فیلم اســتفاده کرد، اما برای گوش کردن به موسیقی چندان توصیه نمیشود.

پورت

یکی از ضعفهایی که بــرای ‪Galaxy Book‬ میتوان قایل شد، محدودیت اتصالات آن است که این امر بهدلیل ظرافت و حملونقل راحت تبلت صورت گرفته اســت. در واقع پورتها و اتصالات فدای ظرافت و وزن سبک شدهاند. در کنار قسمت تبلت گلکســیبوک دو پورت USB-C قرار گرفته اســت که یکی از آنها برای شارژ کردن نیز قابل استفاده است. شــیار کارت حافظه میکرو SD نیز در زیر تبلت تعبیه شده است. در تبلتها و سیستمهای هیبریدی، همچون ‪iPad Pro‬ و ‪Huawei Matebook‬ نیز کم بودن تعداد پورتها کاملا عادی اســت. اگر بخواهید از چنین سیســتمهایی بهعنوان لپتاپ استفاده کنید، کار کمی مشکل خواهد شد؛ چراکه بهدلیل محدود بودن پورتها امکان اتصال وسایلی از قبیل ماوس و نمایشــگر مجزا به سیســتم وجود ندارد. همچنین نمیتوانید سیستم را با سیم به اینترنت یا اترنت متصل کنید. اگر ‪Galaxy Book‬ مانند Matebook به مبدلهایی مجهز میبود، میشد تا حدودی کمبود پورت را نادیده گرفت، اما بدون اتصالات کافی، کار کردن با تبلت بهعنوان لپتاپ بسیار مشکلساز خواهد بود.

صفحهکلید، ترکپد و قلم S

برخلاف ســرفیس و آیپد پرو، گلکســیبوک به پوشش صفحهکلیدی و قلم نوری S مجهز شده است. در نظر گرفتن صفحهکلید و قلم نوری در کنار سیستمهای هیبریدی در میان برخی ســازندگان سیســتمهای ویندوزی همچون ایسوس، ایسر و لنوو امری طبیعی است. پایهای در بخش تبلت وجود ندارد، اما همچون Galaxy TabProS و Matebook‬ ‪Huawei یــک پایــه مغناطیسی در نظر گرفته شده است، به این ترتیب تبلت را در سه وضعیت میتوان قرار داد. با این حال اگر کاربر روی کاناپه نشسته باشد، تایپ کردن در هیچیک از سه وضعیت راحت نخواهد بود. دراینمیان، سرفیسبوک ازنظرطراحی پایهصفحهکلید بهتر عمل کرده است. ارتفاع کلیدهایگلکسیبوک 5/1 میلیمتر است که نسبت به سایرپوششهای صفحهکلیدی وضعیت خوبيدارد. ترکپد آن هم نسبت به ترکپد بسیاری از لپتاپهای هیبریدی یک سر و گردن بالاتر است.

عملکرد

سامســونگ تبلــت 12 ‪Galaxy Book‬ را در ترکیببندیهای مختلف ارایه داده اســت. همه مدلها به پردازنده نسل هفتم، ‪Intel Core‬ i5 سری U ، رم DDR3 چهار یا هشــت گیگابایت و SSD 128 یا 256 گیگابایت مجهز شدهاند. گلکسیبوک برای کارهای سبک اداری مانند تایپ کردن یا کار با اکسل گزینه خوبی خواهد بود.

باتری

باتری به کار رفتــه در گلکســی بوک یک باتــری 5070 میلیآمپر بر ساعت اســت که حدود 11 ساعت ماندگاری شارژ دارد.

12 ‪Samsung Galaxy Book‬ بخریم؟

‪Galaxy Book‬ سامســونگ در بعضــی زمینهها عالی و در بعضی دیگر خوب عمل کرده اســت. باتری با طــول عمر بالا، ظرافت، وزن کم و درنهایت عملکرد خوب را باید از ویژگیهای مثبت گلکسیبوک بهشــمار آوریم.فقدان پورت به اندازه کافی و صفحهکلید معمولیاز ضعفهای آن محسوب میشود. و درنهایت در انجام کارهای جدی، ‪Surface Pro‬ هنوز هم حرف آخر را میزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.