تامرون با لنز جدید آمد

Asre Ertebat - - دوربين -

اگــر بهدنبال یک لنز تلــه ارزانقیمت بــرای دوربین فول فریم ســاخت نیکون یا کانن خود می گردید، لنز جدید تامرون انتخاب مطلوبی بهنظر میرسد. این لنز ۸۰۰ دلاری ۱۱۳۵ گرم وزن دارد و ابعاد آن برابر ۸۶ در ۱۹۹ میلیمتر است. بدنه این لنز از آلیاژ منیزیم ساخته شــده و در برابر نفوذ رطوبت و گردوخاک نیز مقاومت دارد. دهانه این لنز از نوع ۶۷ میلیمتری است و میتوان برای آن یک رابط ســهپایه نیز خریداری کرد تا ثبات مجموعه هنگام اتصال به سه پایه افزایش یابد. ترکیب این لنز شامل ۱۷ عدســی در ۱۱ گروه است و در این میان سه عدســی LD و پوشش مخصوص عدسیهای بیرونی و درونی پدیدههای اپتیکــی نامطلوب را از آن دور نگه میدارد. گشودگی دیافراگم این لنز طی زوم از

4.5 f/ تا 6.3 f/ تغییر میکند و میتوان آن را در حالت واید تــا 32 f/ و در حالت تله تا 45 f/ بســت. دیافراگم این لنز دارای ۹ پره و شــکل گرد است تا اجزای خارج از وضوح را به شکل دایرههای نورانی شکیل ثبت کند و کیفیت بوکــه را افزایش دهد. حداقــل فاصله قابل دستیابی با این لنز ۵/۱ متر از سنسور دوربین است و در این حالت بزرگنمایی خطی آن به ۲۸/۰ برابر میرسد. وضوحیابی در لنز ۱۰۰ تا۴۰۰ میلیمتری جدید تامرون با کمک یک موتور مافوق صوتی حلقوی انجام میشود و در نتیجه میتوان به سرعت و کمصدا بودن آن اطمینان داشــت، اما در خلال وضوحیابی و زوم طول لنز تغییر میکند و همین امــر در کنار دیافراگــم نهچندان باز موجب ارزانقیمت شدن آن شدهاند. لرزهگیر اپتیکال این لنز قول چهار گام فاصله از سرعت شاتر ایمن را به کاربر میدهد، اما در فاصلــه کانونی ۴۰۰ میلیمتری و حداکثر گشودگی 6.3 f/ کاربرد تکپایه یا سهپایه برای عکاسی اجتنابناپذیر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.